01.02.2024

Změny v dopravě 2024

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se dotýká mnoha zaměstnanců řídící dopravní prostředky. Do roku 2024 jsme vstoupili s novelami právních předpisů týkající se dopravy, pojďme se podívat alespoň na některé změny, které se nás mohou více či méně dotknout. Změny se samozřejmě netýkají jen zaměstnanců, ale všech občanů.

Zákon č. 184/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Nový § 9a Ředitelství silnic a dálnic s. p.

  • Právo hospodařit s dálnicemi a silnicemi I. třídy a jejich součástmi a příslušenstvím má Ředitelství silnic a dálnic s. p.
  • Ředitelství silnic a dálnic s. p. zajišťuje výstavbu dálnic a silnic I. třídy a jejich součástí a příslušenství, je správcem dálnic a silnic I. třídy a vykonává další činnosti svěřené mu zakládací listinou.
  • Za dluhy Ředitelství silnic a dálnic s. p. ručí stát. Jde-li o dluh vzniklý v souvislosti s úvěrem nebo s peněžními prostředky poskytnutými dočasně v jiné formě k úhradě nákladů na výstavbu dálnic nebo silnic I. třídy nebo jejich součástí nebo příslušenství, stát za něj ručí, pouze pokud tak stanoví zvláštní zákon. Stát jako ručitele zastupuje Ministerstvo dopravy.

V § 25 odstavce 10 a 11 se zabývají reklamním zařízením na dálnici, silnici nebo místní komunikaci. Je-li na dálnici, silnici nebo místní komunikaci nebo na silničním pomocném pozemku zřízeno nebo provozováno reklamní zařízení bez povolení ke zvláštnímu užívání, je vlastník této pozemní komunikace nebo její správce, je-li výkon její správy zajišťován prostřednictvím správce, povinen reklamní zařízení na náklady jeho vlastníka odstranit a uskladnit na vhodném místě. Odstranění reklamního zařízení bude provedeno bez ohledu na skutečnost, zda reklamní zařízení bylo povoleno stavebním úřadem.

Vlastník nebo správce pozemní komunikace, který odstranil reklamní zařízení, zveřejní po dobu 3 měsíců způsobem umožňujícím dálkový přístup identifikační údaje reklamního zařízení a informaci, kde a jakým způsobem si může reklamní zařízení jeho vlastník vyzvednout.

Obdobná situace nastává, je-li reklamní zařízení zřízeno nebo provozováno v silničním ochranném pásmu.

Zákon č. 271/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

§ 5 – řidič musí mít na sobě reflexní vestu, nachází-li se v souvislosti s nouzovým stáním mimo vozidlo na pozemní komunikaci. Dříve musela být vesta použita v souvislosti s nouzovým stáním pouze mimo obec, nová úprava ji ale požaduje už i v obci.

Vložen nový § 39b – Sdílená zóna

  • Sdílená zóna je zastavěná oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou „Sdílená zóna“ a konec je označen dopravní značkou „Konec sdílené zóny“, a je určena k užívání všemi účastníky silničního provozu.
  • Ve sdílené zóně musí účastníci provozu na pozemních komunikacích dbát zvýšené ohleduplnosti vůči ostatním účastníkům provozu, které nesmí ohrozit. Řidiče tramvaje nesmí ostatní účastníci provozu na pozemních komunikacích ani omezit a tramvaj má vždy přednost v jízdě.
  • Ve sdílené zóně smějí chodci a cyklisté užívat pozemní komunikaci v celé její šířce. Přijíždí-li vozidlo s právem přednostní jízdy, chodci musí neprodleně uvolnit prostor pro projetí tohoto vozidla.
  • Ve sdílené zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h. Stání motorových vozidel je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště. Stání jízdních kol a jiných nemotorových vozidel je dovoleno jen na místech k tomu určených.

 

Podle § 81 odst. 4 řidičské oprávnění udělené pro skupinu B osobě, která je jeho držitelem nejméně 2 roky, opravňuje také k řízení vozidel bez přípojného vozidla, která jsou určena pro přepravu nákladu a jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3500 kg, ale nepřevyšuje 4250 kg, pokud

  • jde o vozidla používající alespoň zčásti jako palivo nebo zdroj energie elektřinu, vodík, stlačený nebo zkapalněný zemní plyn, včetně biometanu, zkapalněný ropný plyn nebo mechanickou energii ze zásobníku nebo zdroje ve vozidle, včetně odpadního tepla
  • je hmotnost převyšující 3500 kg způsobena výlučně hmotností pohonného systému vozidla používajícího palivo nebo zdroj energie podle písmene a) ve srovnání s hmotností pohonného systému vozidla stejných rozměrů, které nepoužívá takovéto palivo nebo takovýto zdroj energie
  • hmotnost přepravitelného nákladu ve vozidle používajícím palivo nebo zdroj energie podle písmene a) není zvýšena oproti hmotnosti přepravitelného nákladu ve vozidle stejných rozměrů, které nepoužívá takovéto palivo nebo takovýto zdroj energie

 

§ 83a zaveden nový pojem – řízení s mentorem

Osoby od 17 let mohou vozidla skupiny B řídit s mentorem, dá-li k tomu písemný souhlas zákonný zástupce.

Mentor musí být zapsán v registru řidičů sk. B po dobu alespoň 10 let, nesmí mít žádný bod v záznamu, za posledních 5 let nepozbyl řidičský průkaz a nesmí být pod vlivem alkoholu nebo drog – i na něj se vztahuje povinnost absolvovat test.

Na jednu osobu starší 17 let můžou být maximálně 4 mentoři.

§ 89b Pokud zjistí policista, vojenský policista, strážník obecní policie nebo celník skutečnost důvodně nasvědčující tomu, že je držitel řidičského oprávnění zdravotně nezpůsobilý k řízení motorových vozidel, oznámí ji obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle jeho obvyklého bydliště nebo místa studia.

§102f až 102h nově řeší povinnost absolvovat dopravně psychologický pohovor a školení začínajících řidičů.

Tato povinnost se týká řidiče, který ve lhůtě 2 let ode dne udělení řidičského oprávnění spáchal přestupek nebo trestný čin, za který mu bylo v registru řidičů zaznamenáno 6 bodů (např. způsobení dopravní nehody, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví jiné osoby, jízda pod vlivem alkoholu nebo drog, předjíždění vozidla v případě, kdy je to zakázáno, překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 40 km/h a více v obci nebo o 50 km/h a více mimo obec atd.)

Dopravně psychologický pohovor a školení začínajících řidičů je dále povinna absolvovat osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, jež pozbylo platnost v souvislosti s přestupkem nebo trestným činem, který byl spáchán danou osobou ve lhůtě 2 let ode dne udělení řidičského oprávnění. Dopravně psychologický pohovor neabsolvuje osoba, které vznikla povinnost absolvovat terapeutický program.

Dále jsou změny v přestupcích a bodovém ohodnocení přestupků. Nově je maximální počet odebraných bodů 6 a přestupky jsou hodnoceny 2, 4 nebo 6 body. Zvyšují se pokuty, a to především za závažnější přestupky – např. za odmítnutí testu na alkohol nebo drogy, řízení bez řidičského oprávnění může výše pokuty dosáhnout až 75 000 Kč. Na úroveň až 25 000 Kč může vyšplhat pokuta za jízdu na červenou, nezastavení na „stopce“, opuštění místa nehody, jízda pod vlivem alkoholu nebo drog.

Řidiči již nemusí mít řidičský průkaz při řízení u sebe, ale musí prokázat svoji totožnost. Stejně tak již nemusí mít u sebe malý technický průkaz. POZOR – platí pouze v České republice!!! 

Vyhláška 386/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Tato vyhláška upravuje nové nebo aktualizuje stávající dopravní značky.

Sdílená zóna
 
 Značka označuje oblast, kde kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz ve sdílené zóně.

Konec sdílené zóny
 
 Značka označuje konec sdílené zóny.
 
 Značka může být při výjezdu ze sdílené zóny umístěna i jen po levé straně vozovky z opačné strany značky „Sdílená zóna".

Parkoviště P+D
 
 Značka označuje parkoviště, které je určeno pro parkování vozidel, jejichž řidič odtud bezprostředně pokračuje v jízdě jako cestující v jiném vozidle.

Bezpečný odstup
 
 Značka ve spojení s příslušnou vodorovnou dopravní značkou „Bezpečný odstup" informuje o bezpečném odstupu mezi jedoucími vozidly.
 
 Dvě šipky mezi dvěma za sebou jedoucími vozidly označují minimální bezpečný odstup vozidel na dané pozemní komunikaci při nejvyšší dovolené rychlosti za běžných podmínek.

Návěst pro cyklisty
 Značka informuje například o směru a čísle cyklistické trasy, o jejím průběhu v místě křížení nebo křižovatky apod.

Servisní místo pro sanitaci hygienických zařízení obytných vozidel
 
 Značka označuje servisní místo pro sanitaci hygienických zařízení obytných automobilů a obytných přívěsů.

Text nebo symbol

Vhodným nápisem nebo symbolem uvedeným na dodatkové tabulce je zpřesněn nebo omezen význam dopravní značky, pod kterou je dodatková tabulka umístěna.

Je-li na dodatkové tabulce použit text s výrazem „dopravní obsluha", rozumí se tím vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost.

Je-li na dodatkové tabulce použit text s výrazem „zásobování", rozumí se tím vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby a vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.

Při umístění pod dopravní značkou „Návěst před odpočívkou" nebo „Návěst před odbočením na odpočívku" nebo „Návěst pro odbočení na odpočívku" lze na tabulce také uvést označení provozovatele čerpací stanice a stravovacího zařízení provozovaných na odpočívce.

Elektromobil

Elektrokoloběžka

Sanitace hygienického zařízení obytných automobilů a obytných přívěsů.

Jízdní pruh pro cyklisty
 
 Značka vyznačuje pruh nebo stezku pro cyklisty. Symbol jízdního kola může být v odůvodněných případech doplněný zmenšenou směrovou šipkou nebo šipkami.

Bezpečný odstup
 
 Dvě šipky mezi dvěma za sebou jedoucími vozidly označují minimální bezpečný odstup vozidel na dané pozemní komunikaci při nejvyšší dovolené rychlosti za běžných podmínek.

Zastavovací terč pro střídavý provoz

Terč slouží k zastavování vozidel k tomu určenou osobou dle § 79 odst. 1 písm. i) zákona, a to zejména při obousměrném provozu v jednom jízdním pruhu při přechodné úpravě provozu na pozemní komunikaci.

Terč se užívá tak, že strana se symbolem dopravní značky „Zákaz vjezdu všech vozidel" směřuje k vozidlům, kterým se dává znamení k zastavení vozidla, a zelená strana směřuje k vozidlům, která mohou pokračovat v jízdě.

Terénní sociální služba
 
 Označení vozidla poskytovatele terénních sociálních služeb

V rámci zajištění BOZP doporučujeme všem zaměstnavatelům seznámit zaměstnance s novinkami v dopravě, a to zejména s přestupky a bodovým hodnocením a úpravou dopravního značení.  

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.07.2024

Novela o rozšíření minimálního stupně vzdělání revizních techniků vyhrazených technických zařízeních

Novela o rozšíření minimálního stupně vzdělání revizních techniků vyhrazených technických zařízeních

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se neustále vyvíjí a v případě potřeby se provádí legislativní změny. Nejinak je tomu i u velmi diskutovaných nařízení vlády týkajíc...

01.07.2024

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

V roce 2022, kdy ještě doznívala pandemie a zároveň započala energetická krize, došlo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) k novele nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ...