Změny v ohlašování přeprav nebezpečných odpadů

Na poli BOZP a ŽP v oblasti nakládání s odpady a zejména pak ve specifikaci povinností spojených s nakládáním s nebezpečnými odpady se každoročně v naší legislativě děje několik změn. Tou nejnovější je elektronická evidence přepravy nebezpečných odpadů.

Co znamená evidence přepravy nebezpečných odpadů?

V žádném případě nelze tuto povinnost zaměňovat s povinností vést průběžnou evidenci odpadů. To o čem je v tomto článku řeč, je pouze evidence přepravy nebezpečných odpadů, jedná se tedy o předání informace, kolik nebezpečných odpadů od jakého původce kdo a kam odváží.

Před rokem 2017 byla tato povinnost plněna prostřednictvím sedmi průklepových papírů s názvem „evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů“ oblíbená zkratka ELPNO. Tisku a manipulace se sedmi kopiemi ELPNO se ujali odpadové společnosti, i když tato povinnost ve stejné míře spočívala na původci odpadů. Tato povinnost byla přeformulována až po jedné z mnoha novel zákona o odpadech, kdy začátkem roku 2017 bylo v zákoně uvedeno, že evidence přepravy nebezpečných odpadů bude vedena elektronicky prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Háček byl ovšem v tom, že MŽP ještě neměla platformu do ISPOP zprogramovanou, v tomto případě se postupuje podle zákona tak, jako kdyby systém dočasně nefungoval.

Slovy legislativy BOZP takto:

V případě přerušení provozu integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí je možné přepravu nebezpečných odpadů uskutečnit, pokud odesílatel vyplní ohlašovací list, jeden potvrzený si ponechá jako doklad o předání nebezpečného odpadu a druhý přiloží k zásilce a po dokončení přepravy si jej ponechá příjemce. Po obnovení provozu integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí je příjemce do 3 pracovních dnů povinen doplnit údaje o přepravě nebezpečných odpadů v rozsahu ohlašovacího listu do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

V uvedeném režimu se tedy pohybujeme nyní, pokud chcete předat odpadové společnosti nebezpečný odpad, je třeba mít dva výtisky ohlašovacího listu pro přepravu nebezpečných odpadů, jeden pro původce a jeden pro odpadovou společnost. Informace tak zůstane jen mezi Vámi a není dále předávána orgánům státní správy. Tak se nám stalo z oblíbeného ELPNO nově OLPNO. Povinnosti vytisknout, vyplnit a předat OLPNO se většinou ujaly odpadové společnosti.

Vzhledem k vydání nového sdělení Ministerstva životního prostředí se termíny elektronického ohlašování přepravy nebezpečných odpadů opět posouvají, a to k termínům uvedeným v tomto dokumentu. To pro původce odpadů znamená plnit povinnosti ohlašovatele přepravy nebezpečných odpadů.

Přeprava nebezpečných odpadů se ohlašuje ministerstvu prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

Odesílatel je povinen:

  • každou přepravu nebezpečných odpadů ohlásit před jejím zahájením v rozsahu ohlašovacího listu,
  • ke každé zásilce nebezpečného odpadu přiložit v listinné podobě doklad obsahující informace podle ohlašovacího listu,
  • v případě, že přeprava nebezpečných odpadů není zahájena v ohlášeném termínu, zrušit ohlášení přepravy nebezpečných odpadů do 3 pracovních dnů ode dne ohlášeného zahájení přepravy,
  • nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení přepravy nebezpečných odpadů opravit údaje o přepravě a přepravovaných odpadech, pokud vznikl rozpor mezi skutečnými a ohlášenými údaji. Tyto údaje může opravovat pouze v případě, že byl ohlašovatelem.

Pokud se tedy ministerstvu podaří zprovoznit prostředí pro ohlašování přepravy nebezpečných odpadů od 1. 1. 2018. Bude povinností Vás jako původce před odvozem nebezpečného odpadu z Vaší provozovny se vždy přihlásit do systému, zadat zde údaje o odváženém odpadu v rozsahu dnešního OLPNO, informace vytisknout a předat je k přepravě. Nejpozději do 3 dnů od odvozu musíte pak v komunikaci s odpadovou společností zjistit, zda byl odpad přijat do uvedeného zařízení v uvedeném množství, pokud došlo ke změně, musíte toto v systému opravit.

Další možností je, že převedete povinnosti odesílatele odpadů na odpadové společnosti, které budou informace do systému vnášet za Vás, tak jak tuto povinnost plnili při manipulaci s ELPNO a OLPNO.

Je nutné si také uvědomit, o jak obrovské množství dat se jedná a pokud si vzpomínáte na problémy spojené se zprovoznění ISPOP před lety, dá se počítat s tím, že i pokud bude systém k 1. 1. 2018 plně spuštěn nějakou dobu potrvá, než bude plně funkční.

Novinky:

  • Dne 1. 1. 2017 vstoupila v platnost novela zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, novela rozšiřuje povinnosti provozovatelů zdrojů pitné vody
  • Dne 1. 1. 2017 vešla v platnost novela zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 326/2017 Sb., řeší průběh řízení v případech nově realizovaných staveb.
  • Dne 19. 10. 2017 vešla v platnost novela vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, týká se napájecích stanic pro elektromobily a čerpacích stanic na vodík.

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

Tel: + 420 222 119 999
Fax: + 420 222 780 551
E-mail: civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.06.2020

Lékařské prohlídky u „dohodářů“

Blíží se nám letní prázdniny a s tím spojené období brigád. Bohužel někteří zaměstnavatelé zapomínají, že i brigádníci zaměstnání dohodou o pracích konaných mimo pracovní po...