Změny v prokazování plnění kvalifikačních předpokladů

Změny v prokazování plnění kvalifikačních předpokladů

Ať už rok 2020 byl jakýkoliv, jedno je jisté – dotkl se téměř celého lidstva. Najednou se objevila nemoc známá jako COVID-19 a byla tady s námi a dalo by se říct, že tady ještě bude… Z pohledu zajištění BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) se v každé firmě udělala spousta věcí – šlo o nošení roušek, zajištění rozestupů, využívání práce z domu, používání dezinfekce, plexiskla na stolech v jídelnách apod. Z důvodu vytíženosti lékařů vláda zavedla i opatření umožňující nahrazení vstupních lékařských prohlídek čestným prohlášením a prodloužení platnosti periodických prohlídek (na jaře bylo možné čestným prohlášením nahradit všechny vstupní prohlídky – nebylo rozhodující, do které kategorie práce je zaměstnanec zařazen; na podzim již došlo k určitému omezení, čestné prohlášení nahrazovalo pouze kategorii práce I a II a další vyjmenované oblasti, v prosinci roku 2020 pak mohli mít čestné prohlášení i zaměstnanci pracující na „dohodu – ale také jen dle určitých parametrů).

Velmi diskutovaným tématem také bylo provádění revizí a kontrol. Tyto kontroly a revize ve velkém počtu případů provádějí externí firmy, neboť ne každý má své revizní techniky. Spousta firem ovšem omezila, a nebo úplně zakázala externí návštěvy a osobní schůzky – pokud to bylo možné, schůzky probíhaly online pomocí výpočetní techniky nebo se odkládaly na pozdější dobu. Kontroly a revize ale provádět online nelze – některé firmy je tedy odsouvaly – čímž porušovaly právní předpisy, a nebo například probíhaly v omezené míře.

Podobný problém se řešil i u zákonných školení. Mnoho jich bylo provedeno online, a nebo byly velké skupiny zaměstnanců rozděleny na menší a školilo se na „vícekrát“. Přesto vznikaly problémy – zaměstnanci se nechtěli školení zúčastňovat, někteří školitelé omezili svou činnost z důvodu obavy o své zdraví apod. Proto se od května roku 2020 čekalo na schválení zákona, který by prodloužil platnost stávajících školení. Po více než šesti měsících jsme se dočkali - dne 19. prosince 2020 nabyl účinnosti zákon č. 539/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů. Zákon upravuje některá práva a povinnosti v oblasti prokazování kvalifikačních předpokladů stanovené pro výkon práce v ustanovení jiných právních předpisů nebo na jejich základě, jejichž seznam je uveden v příloze k tomuto zákonu, a to za účelem snížení negativních dopadů vyvolaných mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru označovaného jako SARS CoV-2. 

Tento zákon neplatí natrvalo, má omezenou působnost – platí pro pracovněprávní vztahy trvající v období od 12. března 2020 do 30. června 2021. U zaměstnance, který splňoval kvalifikační předpoklady stanovené pro výkon práce v kvalifikačních předpisech k 11. březnu 2020, platí, že tyto kvalifikační předpoklady splňuje i po dobu do června 2021. 

Zákon říká, že u zaměstnance, který splňoval kvalifikační předpoklady stanovené pro výkon práce v kvalifikačních předpisech k 11. březnu 2020, platí, že tyto kvalifikační předpoklady splňuje i po dobu do 30. června 2021. Po dobu od 11. března 2020 do 30. června 2020 není zaměstnavatel povinen provádět pravidelně se opakující školení zaměstnanců pro účely prokázání splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon práce stanovených v kvalifikačních předpisech (viz příloha č. 1 k zákonu č. 539/2020 Sb.). POZOR! To neplatí v případě, že pravidelně se opakující školení zaměstnavatel provádí elektronickou formou.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud zaměstnanci procházejí pravidelným školením PO (požární ochrana), elektrikářů, obsluhy plynových zařízení, topičů nízkotlakých kotelen, strojvedoucích a dalších osob zajišťujících provoz drážních vozidel, osob nakládajících s vysoce toxickými látkami apod., tak nemusejí absolvovat až do konce června 2021 opakované školení, ale postačí jim stávající.

POZOR! Prodloužení platnosti kvalifikačních předpokladů se automaticky netýká všech profesí! Např. u některých školení si periodu stanovuje sám zaměstnavatel (periodické školení zaměstnanců z BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), řidiči – referenti, školení poskytování první pomoci, jeřábníci, vazači, křovinořezy apod.) a touto periodou se musí i nadále řídit, nebo si ji případně upravit.

Dále existují právní předpisy neuvedené v příloze výše uvedeného zákona a tyto periody nelze prodloužit (např. odborná příprava preventivních požárních hlídek, školení svářečů, řidičů profesionálů apod.).  

POZOR! Toto neplatí u nových školení!!!

Dále zákon uvádí, že pokud zaměstnanci mají doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon práce stanovené v kvalifikačních předpisech, tak platnost těchto dokladů se prodlužuje až do 30. června, pokud pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem v mezidobí nezanikl.

Závěrem bychom rádi zdůraznili, že přestože je zde možnost termíny některých školení prodloužit, doporučujeme tuto možnost využít až v nejkrajnějším případě. Důvod je vcelku jednoduchý – ke konci června 2021 můžou být školitelé tak vytíženi, že se na některé může dostat až v srpnu a z důvodu dovolených i mnohem později. Bez školení se zaměstnanci můžou stát odborně nezpůsobilými vykonávat svoji činnost! Ač by se mohlo zdát, že výše uvedené zmírnění povede i ke snížení kontrol dozorových orgánů,  opak je pravdou, neboť počet těchto kontrol u našich zákazníků stále roste a tak nezbývá než této agendě věnovat i nadále pečlivou pozornost.

Obrázek 1 - Školení BOZP je nutné provádět i nadále

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.06.2021

Poznatky z preventivních kontrol PO

Poznatky z preventivních kontrol PO

V rámci pravidelných kontrol bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (BOZP a PO) se naši specialisté setkávají s různorodým množstvím závad, ovšem některé se vysk...

01.06.2021

Značení chemických látek a směsí

Značení chemických látek a směsí

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se musí dodržovat ve všech společnostech, zvláště pak pokud se v nich nakládá s chemickými látkami a směsmi. Nakládáním se rozumí jejic...