Lékařské prohlídky řidičů

V poslední době v souvislosti s novelou zákona č. 373/2011 Sb., v platném znění a vyhl. č. 79/2013 Sb., v platném znění, řešíme v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) dotazy týkající se lékařských prohlídek – a to v rámci vztahu zaměstnavatel-zaměstnanec.

Co se týká lékařských prohlídek (z hlediska BOZP), tak se musíme řídit vyhl. č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

Vyhl. č. 79/2013 Sb., v příloze č.2, část II – Rizika ohrožení zdraví, bod 5:

Lhůty lékařských prohlídek u řízení motorových vozidel s výjimkou řidičů podle § 87 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, pokud je tato činnost vykonávána jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou do místa výkonu práce přepravovány další osoby, jsou 1x za 6 let, po dovršení 50 let věku 1x za 4 roky, a to při výkonu prací v kategorii 1; 1x za 4 roky, po dovršení 50 let věku 1x za 2 roky, a to při výkonu prací v kategorii 2 až 4.

§ 87 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. - Pravidelným lékařským prohlídkám je povinen se podrobovat

 • řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré barvy, případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení,
 • řidič, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě,
 • řidič, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečné činnosti prováděné podle zvláštního právního předpisu,
 • držitel řidičského oprávnění pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel,
 • držitel osvědčení pro učitele řidičů pro výcvik v řízení motorových vozidel podle zvláštního právního předpisu.

Vstupní lékařské prohlídce je osoba uvedená v § 87 odst. 1 povinna se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v § 87 odst. 1, dalším pravidelným lékařským prohlídkám pak do dovršení 50 let věku každé dva roky a po dovršení 50 let věku každoročně.

Náklady na pravidelnou lékařskou prohlídku osob uvedených v § 87 odst. 1 hradí u osob v pracovněprávním vztahu zaměstnavatel. U osob uvedených v § 87 odst. 1, které nejsou v pracovněprávním vztahu, hradí náklady na pravidelnou lékařskou prohlídku tyto osoby.

Takže pokud zaměstnanec není řidičem z povolání, řízení motorového vozidla není druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě, do místa výkonu práce nepřepravuje další osoby a nevztahuje se na něj žádný další bod z § 87 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., stačí, aby se lékařským prohlídkám podroboval u smluvního lékaře své firmy, a to v intervalu dle kategorie práce.

Pokud se ovšem na zaměstnance vztahuje § 87 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., musí se lékařským prohlídkám podrobovat každé 2 roky, pokud je mu do 50 ti let a nad 50 let pak každý rok.

Nezbytným rozsahem každé lékařské prohlídky a pravidelné lékařské prohlídky je

 • zjištění o zdravotním stavu posuzované osoby s cíleným zaměřením na nemoci, které zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel vylučují nebo podmiňují,
 • komplexní fyzikální vyšetření, a to včetně orientačního vyšetření sluchu, zrakové ostrosti a barvocitu, orientačního vyšetření zorného pole a rovnováhy a orientačního neurologického vyšetření,
 • další potřebné odborné vyšetření lékařem příslušné specializované způsobilosti vyžádané posuzujícím lékařem v případě, že u posuzované osoby je nezbytné vyloučit podezření na nemoc, nebo zjistit stadium nemoci nebo jiné nemoci, které by mohly omezovat zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel,
 • odborné vyšetření vyžádané posuzujícím lékařem vždy, pokud posuzovaná osoba je v soustavné péči jiného lékaře nebo klinického psychologa pro nemoc uvedenou v příloze č. 3 vyhl. č. 277/2004 Sb., nebo jinou nemoc, která vylučuje nebo omezuje zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel, jestliže je tato skutečnost posuzujícímu lékaři známa,
 • odborné vyšetření ošetřujícím lékařem neurologem vyžádané posuzujícím lékařem u posuzovaných osob trpících epilepsií nebo jinými poruchami vědomí nebo v případě podezření na tyto nemoci.

Dále, pokud se jedná o řidiče

 • držitele řidičského oprávnění pro skupinu C1+E, C nebo C+E, pokud řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg,
 • držitele řidičského oprávnění pro skupinu D1+E, D nebo D+E, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel,

tak je zde povinnost podrobit se dopravně psychologickému vyšetření, které se provádí před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci výše, a dalšímu dopravně psychologickému vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let.

POZOR! Týká se všech řidičů – nejen zaměstnanců! Všichni držitelé řidičského oprávnění, kteří nejsou osobou uvedenou v § 87 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., jsou povinni podrobit se pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky! Tato lékařská prohlídka je čistě záležitostí řidičů, není specialisty BOZP a PO nijak kontrolována a ani na ni v rámci poskytování služeb BOZP neupozorňujeme, neboť na tuto prohlídku zaměstnavatel své zaměstnance nevysílá! Zdravotní způsobilost těchto řidičů kontroluje např. Policie ČR.

Obrázek 1 - Majitel tohoto řidičského průkazu musí absolvovat lékařskou prohlídku dle zákona č. 361/2000 Sb.

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

Tel: + 420 222 119 999
Fax: + 420 222 780 551
E-mail: civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.06.2020

Lékařské prohlídky u „dohodářů“

Blíží se nám letní prázdniny a s tím spojené období brigád. Bohužel někteří zaměstnavatelé zapomínají, že i brigádníci zaměstnání dohodou o pracích konaných mimo pracovní po...