15.04.2024

Suchovod - nezavodněné požární potrubí

Suchovod - nezavodněné požární potrubí

Velká část občanů se již pravděpodobně setkala s pojmem suchovod. Jedná se o požární potrubí, které není trvale napojeno na vodovodní síť. V nejčastějších případech je součástí požárních žebříků, popř. je vedeno samostatně a tvoří důležitý prvek v případě požárního zabezpečení výškových budov. Jedná se o důležitou součást požární ochrany (PO), kdy v případě požárního zásahu suchovod nahrazuje požární vedení hadicemi a zkracuje dobu potřebnou k zahájení zásahu. V případě, že dojde k požáru a budova je vybavena suchovody, napojí se tyto suchovody na čerpadlo požárního vozidla a v tom patře, ve kterém je požár, jsou pak už vedeny pouze útočné proudy od suchovodu. Tímto je zajištěna dodávka vody po vnější straně budovy a odpadá potřeba natahovat dlouhé vedení požárních hadic z přízemí až do vyšších pater budov, případně jsou suchovody vyvedeny až na střechu, čímž dojde k rychlejšímu a efektivnějšímu zásahu v případě požáru budovy. 

Suchovody se řadí dle vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění, mezi požárně bezpečnostních zařízení. Konkrétně se jedná o zařízení pro zásobování požární vodou - nezavodněné požární potrubí. Suchovody mají průměr nejméně 75 mm. V budovách s výškou nad 30 m se zřizuje požární potrubí s výtokem v každém podlaží, jehož základní vybavení je: 

  •   tlaková hrdlová spojka pro připojení požárního čerpadla, umístěná vně objektu 

  •   zpětná klapka a ventil 

  •   vypouštěcí zařízení 

  •   nehořlavé potrubní rozvody 

  •   výtokové ventily DN 52 s tlakovými hrdlovými spojkami, opatřenými tlakovými víčky 

  •   odvzdušňovací zařízení v nejvyšším místě potrubního rozvodu  

Jelikož se jedná o požárně bezpečnostní zařízení, platí i pro suchovody podmínky zajištění požární ochrany. Je potřeba je udržovat v provozuschopném stavu a pravidelně provádět kontroly, a to v intervalu nejméně 1x12 měsíců. Výsledkem musí být zpráva o kontrole provozuschopnosti nezavodněného požárního potrubí se všemi náležitostmi, které vyhláška č. 246/2001 Sb.:

a) údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání provozovatele požárně bezpečnostního zařízení a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; je-li provozovatelem zařízení fyzická osoba, také jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu této fyzické osoby,

b) adresu objektu, ve kterém byla kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení provedena, není-li shodná s adresou sídla provozovatele podle písmene a),

c) umístění, druh, označení výrobce, typové označení, a je-li to nutné k přesné identifikaci, tak i výrobní číslo kontrolovaného zařízení,

d) výsledek kontroly provozuschopnosti, zjištěné závady včetně způsobu a termínu jejich odstranění a vyjádření o provozuschopnosti zařízení,

e) datum provedení a termín příští kontroly provozuschopnosti,

f) písemné potvrzení o provedení kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení, datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která kontrolu provozuschopnosti provedla; u podnikatele údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; u zaměstnance obdobné údaje týkající se jeho zaměstnavatele.

 

Kontrolu provozuschopnosti provádí osoba odborně způsobilá v požární ochraně nebo technik požární ochrany. Kontroluje se celkový stav potrubí, jeho průchodnost (tlaková zkouška), přístupnost, spojka pro připojení požárního čerpadla (často na suchovodech úplně chybí). Je-li suchovod shledán nezpůsobilým plnit svoji funkci, je potřeba přijmout náhradní opatření a zajistit opravu suchovodu. 

Při porušení povinnosti zajistit provozuschopnost nezavodněného požárního potrubí může být provozovateli udělena pokuta Hasičským záchranným sborem až do výše 1 000 000Kč. 

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

01.07.2024

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

V roce 2022, kdy ještě doznívala pandemie a zároveň započala energetická krize, došlo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) k novele nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ...

15.06.2024

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Pracovní úrazy jsou nepříjemnou součástí pracovního prostředí jakékoliv společnosti, a to nejen z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). K pracovnímu úrazu může doj...