15.09.2023

Místní provozní bezpečnostní předpis – dopravní řád

Místní provozní bezpečnostní předpis – dopravní řád

Cestování automobilem je pro mnoho lidí pohodlný způsob přesunu z bodu A do bodu B. I v době, kdy mnoho domácností šetří, dává velké množství lidí přednost automobilu než městské hromadné dopravě. Je to vcelku logické – nákupy, rozvoz dětí, ušetření času a mnoho dalšího vede lidi k tomu, že dennodenně vyjíždějí vozidlem – a to zejména v menších městech a na vesnicích, kde spojení s městskou hromadnou dopravou není vždy ideální.

Podobná situace je i ve firmách. Velká spousta služebních cest je vykonávána osobními automobily. To samozřejmě vede i k otázce zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). K této problematice již mnoho let existuje právní předpis, který musí v oblasti BOZP brát vážně všichni zaměstnavatelé. Jedná se o nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky. Toto nařízení stanovuje požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky. NV řeší provozování: 

a)   silniční dopravy,

b)   vnitrozemské plavby

c)   letecké dopravy

d)   dráhy, drážní dopravy a dráhy průmyslové

Pro výše uvedené účely mají zaměstnavatelé zpracovaný místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)dopravní řád, kterým se stanoví pracovní a technologické postupy pro bezpečné provozování dopravy, bezpečnost provádění jednotlivých pracovních operací s ohledem na zvláštnosti pracoviště a pracovní prostředí, na možné ohrožení zaměstnanců povětrnostní situací a na pravidla dorozumívání mezi zaměstnanci při pracovních operacích.

V tomto MPBP by mělo být minimálně uvedeno:

 •  Rozsah a účel
 • Organizace dopravy
 • Bezpečnostní značení
 • Stanovení komunikací
 • Popis techniky
 • Technický stav, kontrola a údržba, opravy
 • Vykládka a nakládka
 • Otáčení a couvání vozidla
 • Zakázané činnosti
 • Parkování
 • Opatření v případě nehody, úrazy
 • Rizika a opatření, osobní ochranné pracovní prostředky
 • Školení
 • Předávání vozidel
 • Apod.

 

Zaměstnavatel při provozování dopravy dopravními prostředky musí organizovat práci zaměstnanců v souladu s NV č. 168/2002 Sb., se zvláštními právními předpisy, návodem dodaným výrobcem pro provoz a používání dopravních prostředků, a nakonec i místním provozním bezpečnostním předpisem. Také je důležité řídit se zákoníkem práce, který stanovuje povinnost vyhledávat rizika, identifikovat je a přijímat opatření proti jejich působení. A u řidičů je opravdu velké riziko vzniku úrazu nebo nehody.

S hodnocením rizik i s místním provozním bezpečnostním předpisem musejí být zaměstnanci prokazatelně seznámeni.

Mimo jiné je potřeba vést denní evidenci o době řízení a čerpání bezpečnostních přestávek. NV přímo stanovuje, že zaměstnavatel je povinen zajistit, aby zaměstnanec, který řídí dopravní prostředek a na kterého se nevztahuje zvláštní právní předpis,

a)   nepřekročil maximální dobu řízení1,

b) během bezpečnostní přestávky nevykonával žádnou činnost vyplývající z jeho pracovních povinností, kromě dozoru na vozidlo a jeho náklad,

c) vedl v listinné formě nebo technickým zařízením denní evidenci o době řízení dopravního prostředku a o čerpání bezpečnostních přestávek (v dnešní době je velká část vybavena GPS, která automaticky vede denní evidenci o době řízení).

Maximální doba řízení je 4,5 hodiny. Za dobu řízení se považuje i přerušení řízení na dobu kratší než 15 minut. Nejpozději po uplynutí maximální doby řízení musí být řízení přerušeno bezpečnostní přestávkou v trvání nejméně 30 minut, nenásleduje-li nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu. Bezpečnostní přestávka může být rozdělena do dvou částí v trvání nejméně 15 minut zařazených do doby řízení

Bezpečnostní přestávky a přestávky na jídlo a oddech se mohou slučovat. Přestávky se ale neposkytují na začátku a na konci pracovní doby!

BOZP při provozování dopravy je opravdu důležitá. Bohužel zrovna v této oblasti vzniká mnoho nehod, a to i smrtelných. Je potřeba poskytovat zaměstnancům školení a informace týkající se dopravy a BOZP a poskytovat jim dopravní prostředky ve velmi dobrém stavu.

  

   

  

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

14.03.2024

Základní požadavky na strojní zařízení

Základní požadavky na strojní zařízení

Strojní zařízení můžeme najít minimálně v každé výrobní firmě. Ať už se jedná o malé zařízení nebo velké, jednoduché nebo složité, vždy platí, že je potřeba zajistit bezpe...

14.02.2024

Podmínky zajištění BOZP při práci v zátěži chladem

Podmínky zajištění BOZP při práci v zátěži chladem

Ne každý zaměstnanec má možnost pracovat z pohodlí kanceláře nebo domova. Je spousta profesí, bez kterých se neobejdeme, kdy se lidé pohybují v nízkých teplotách, nebo dokonce v teplot...