01.08.2023

Místní provozní bezpečnostní předpis

Místní provozní bezpečnostní předpis

Legislativní požadavek na přítomnost dokumentace ke všem zařízením existuje již nějakou dobu. Ovšem ne každý na něm tak úplně trval a téměř každé větší výrobní firmě nějaký ten dokument nebo návod k obsluze chybí. A když už je, tak není přeložen do českého jazyka. Pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci BOZP se jedná o zásadní problém, neboť zaměstnanci musejí být se zařízením prokazatelně seznámeni, a to ideálně dle návodu výrobce. U vyhrazených technických zařízeních je pak požadavek na dokumentaci dán přímo zákonem č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který stanovuje provozovateli vyhrazených technických zařízení mít k dispozici průvodní a provozní dokumenty k těmto zařízením.

Není-li průvodní dokumentace nebo provozní dokumentace k vyhrazenému technickému zařízení k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení provozovatel místním provozním předpisem tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci BOZP.

Průvodní dokumentací je soubor dokumentů, dodaných výrobcem nebo dodavatelem vyhrazeného technického zařízení. Musí být v českém jazyce a musí být k dispozici po celou dobu provozu zařízení.

Provozní dokumentací je soubor dokumentů obsahující záznamy o kontrolách, zkouškách a revizích, místní provozní řád, provozní deník, doklady o kvalifikaci obsluhy, záznamy o opravách a údržbě, harmonogramy, záznamy o činnostech prováděných na provozovaném vyhrazeném technickém zařízení a jiné specifické dokumenty, vznikající při provozu daného vyhrazeného technického zařízení v rozsahu požadovaném právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Jak je uvedeno výše, je opravdu nutné, aby zákazníci důsledně vyžadovali od dodavatelů veškerou dokumentaci, a to v českém jazyce. Bohužel trend je stále takový, že dokumentace není téměř žádná nebo pouze v anglickém/německém jazyce. Mnohdy se také k zákazníkům dostane i o několik měsíců později než samotné zařízení. V takovém případě se zařízení stává nezpůsobilé a nesmí být provozováno.

Jedná-li se o starší zařízení, může k němu být zpracován místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP). Ten musí být zpracován pro konkrétní zařízení/skupinu zařízení a zpracovává ho ideálně kolektiv zkušených pracovníků, kterými jsou např. vedoucí pracovník, technolog, osoba odpovědná za údržbu, osoba odborně způsobilá v prevenci rizik. MPBP schvaluje statutární orgán společnosti a musejí s ním být prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci, kteří dané zařízení obsluhují, provádějí údržbu, kontroly apod.

MPBP se nezpracovává pouze pro vyhrazené technické zařízení, ale musí být zpracován i pro sklady, při provozování dopravy dopravními prostředky, v laboratořích, v prostorách, kde je potřeba stanovit další požadavky pro bezpečnost práce BOZP z hlediska pracovních technologických postupů apod.

MPBP zejména obsahuje:

 • název předpisu
 • pro jaké zařízení/k jakému účelu je zpracován
 • jméno, podpis, funkce zpracovatele, datum zpracování včetně datumu a jména, příjmení a funkce schvalovatele
 • pro jaké pracoviště je zpracován a koho se týká
 • popis technologie a technologických postupů
 • postup při stěhování
 • spouštění, zastavování technologie
 • postup při poruše
 • údržba, kontrola
 • bezpečnost a popis zbytkových rizik
 • osobní ochranné pracovní prostředky atd.

U vyhrazených tlakových zařízení je nově požadavek, aby provozovatel zajistil zpracování místního provozního předpisu pro tlakové nádoby s pracovní tekutinou zařazenou do skupiny 1 a pro kotle do 1 měsíce od uvedení do provozu. U ostatních vyhrazených tlakových zařízení do 2 měsíců od uvedení do provozu, v písemné nebo elektronické podobě tak, aby byly přístupné obsluze.

V místním provozním předpise jsou stanoveny s přihlédnutím k dokumentaci předané dodavatelem vyhrazeného tlakového zařízení a místním podmínkám

a) povinnosti a odpovědnost jednotlivých osob,

b) způsob a rozsah obsluhy vyhrazeného tlakového zařízení,

c) rozsah údajů v záznamech o provozu.

U vyhrazených zdvihacích zařízení jsou pak místním provozním předpisem upraveny zejména pracovní a technologické postupy pro používání vyhrazeného zdvihacího zařízení a pravidla pohybu tohoto zařízení a zaměstnanců v prostorech a na pracovištích zaměstnavatele.

Jak je vidět, MPBP jsou důležitou součástí dokumentace velké části firem. Je potřeba je udržovat aktuální a prokazatelně s nimi seznamovat své zaměstnance. Například v rámci periodických školení bezpečnosti práce - BOZP.

Jak je vidět, MPBP jsou důležitou součástí dokumentace velké části firem. Je potřeba je udržovat aktuální a prokazatelně s nimi seznamovat své zaměstnance. Například v rámci periodických školení bezpečnosti práce - BOZP.

     

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

14.03.2024

Základní požadavky na strojní zařízení

Základní požadavky na strojní zařízení

Strojní zařízení můžeme najít minimálně v každé výrobní firmě. Ať už se jedná o malé zařízení nebo velké, jednoduché nebo složité, vždy platí, že je potřeba zajistit bezpe...

14.02.2024

Podmínky zajištění BOZP při práci v zátěži chladem

Podmínky zajištění BOZP při práci v zátěži chladem

Ne každý zaměstnanec má možnost pracovat z pohodlí kanceláře nebo domova. Je spousta profesí, bez kterých se neobejdeme, kdy se lidé pohybují v nízkých teplotách, nebo dokonce v teplot...