Novela školského zákona

Novela školského zákona

Dne 1.10.2020 vstoupí v platnost novela školského zákona, a to zákon č. 284/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Z pohledu BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) je důležitá změna týkající se nakládání s chemickými látkami a směsmi, a to s látkami klasifikovanými jako vysoce toxické a dále činnosti spojené s nebezpečnou expozicí prachu nebo biologickými činiteli.

 

Povinnost dodržovat zásady BOZP(Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) se vztahuje i na školy a školská zařízení, které jsou při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

Manipulace s chemickými látkami a směsmi se jistě řadí mezi rizikovou činnost. Může dojít k vylití chemikálie na kůži, stříknutí do obličeje/očí, a v horším případě i k požití chemické látky. Proto by pedagogové neměli zapomínat na důkladné seznámení žáků a studentů se zásadami manipulace s chemickými látkami a směsmi, zvlášť nyní, kdy žáci mohou nakládati s látkami klasifikovanými jako vysoce toxické – viz níže.

 

Novela zákona uvádí, že nyní mohou žáci při vzdělávání a poskytování školských služeb ve školách a školských zařízeních a s ním přímo souvisejících činnostech:

 • nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, pouze pod dohledem osoby s odbornou způsobilostí podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví vykonávaným způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem,
 • nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi neuvedenými v písmenu a) nebo vykonávat činnosti spojené s nebezpečnou expozicí prachu nebo biologickým činitelům, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, pouze pod dohledem odpovědné osoby, která vykonává pedagogickou činnost a splňuje požadavky stanovené prováděcím právním předpisem, nebo instruktora na pracovišti právnických nebo fyzických osob, kde žáci vykonávají praktické vyučování, vykonávaným způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.

 

Podmínky pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi jsou uvedeny ve vyhlášce číslo 61/2018 Sb., o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů. Tato vyhláška stanovuje:

 • seznam nebezpečných chemických látek a směsí, se kterými mohou žáci při praktickém vyučování nakládat pod přímým dohledem nebo dozorem osoby s odbornou způsobilostí podle zákona o ochraně veřejného zdraví,
 • seznam prachů, kterým mohou být žáci v rámci praktického vyučování vystaveni při výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachu,
 • podmínky nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi,
 • podmínky výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachu.

 

Pzn. Za fyzické osoby odborně způsobilé pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi se považují:

a) absolventi vysokých škol, kteří získali vysokoškolské vzdělání

 1. v magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání Všeobecné lékařství a zubní lékařství, Farmacie nebo v oblasti vzdělávání Veterinární lékařství, veterinární hygiena nebo v oblasti vzdělávání Zdravotnické obory se zaměřením na přípravu odborného pracovníka v ochraně a podpoře veřejného zdraví nebo obdobné vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání,
 2. v oblasti vzdělávání Chemie nebo obdobné vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání,
 3. v oblasti vzdělávání Učitelství se zaměřením na chemii nebo obdobné vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání,
 4. a mají osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání se zaměřením na toxikologii, nebo
 5. v magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání Biologie, ekologie a životní prostředí se zaměřením na rostlinolékařství a ochranu rostlin, obdobné vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání, nebo absolvovali program celoživotního vzdělávání se zaměřením na rostlinolékařství a ochranu rostlin,

b) fyzické osoby, které mají jiné vzdělání, než je uvedeno v písmeni a), a které se úspěšně podrobily zkoušce odborné způsobilosti a mají osvědčení podle odstavce 4 o odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi.

 

Podceňovat BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) ve školství a zvláště při tak rizikové činnosti jako je nakládání s chemickými látkami a směsmi se určitě nevyplácí. Nezapomínejte tedy žákům při nakládání s chemickými látkami připomínat zásady správné manipulace a zajištění bezpečnosti nejen jich samotných, ale i spolužáků a pedagogického sboru.

Obrázek 1 - Žáci již můžou nakládat i s vybranými vysoce toxickými látkami

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.07.2021

Hořlavé kapaliny – rozdělení do tříd nebezpečnosti

Hořlavé kapaliny – rozdělení do tříd nebezpečnosti

Výskyt hořlavých kapalin ve firmách není dobré podceňovat. Každá hořlavina sebou přináší riziko vzniku požáru, a tak je velmi důležité dbát na to, aby byla zajištěna požární o...

01.07.2021

Povinnost provádět dohled na pracovišti

Povinnost provádět dohled na pracovišti

V rámci následných služeb BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) specialisté spol. CIVOP mimo jiné kontrolují provádění pravidelného dohledu na pracovišti poskytovatelem pracovn...