15.10.2017

Novela zákona o specifických zdravotních službách – část 1.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a lékařské prohlídky – dvě části, které se navzájem propojují a souvisí jedna s druhou. Personalisté o tom ví své. Neustále řeší lékařské prohlídky – vstupní, opakované, výstupní. Do toho vstupuje bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve formě školení, úrazů, prohlídek pracovišť atd.  A do toho se teď postupně vkrádá velká novela zákona o specifických zdravotních službách, která ovlivní lékařské prohlídky snad ve všech odvětvích.

 Onou novelou je zákon č. 202/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, jehož účinnost je od 1. 11. 2017. Změn je v něm docela hodně, v tomto článku se pokusíme zaměřit na ty, které mají největší vliv na pracovnělékařské služby a s tím související BOZP.

 V tomto článku se zaměříme na změny v lékařských posudcích.

 První změnou je, že lékařský posudek již nevydává pouze registrující poskytovatel posuzované osoby, ale už ho může vydat i poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nemá-li posuzovaná osoba registrujícího poskytovatele; tato skutečnost se zaznamená do zdravotnické dokumentace vedené posuzujícím lékařem o posuzované osobě; záznam podepíše posuzující lékař a posuzovaná osoba.

Posuzujícím lékařem je lékař se specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak.

 Pro ulehčení práce lékařům zde byl nově vložen § 42a, který říká, že Výpis ze zdravotnické dokumentace lze pro posouzení zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti posuzované osoby pro stejný účel nahradit potvrzením o tom, že nebyla od posledního vydání výpisu ze zdravotnické dokumentace zjištěna změna zdravotního stavu (dále jen "potvrzení o nezměněném zdravotním stavu"), pokud

a)  o výpis požádá stejný poskytovatel, který již dříve vydal lékařský posudek, a

b)  nedojde od dříve vydaného výpisu ze zdravotnické dokumentace ke změně zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti posuzované osoby.

 Mnohdy se stávalo, že posuzovaná osoba si šla k lékaři pro výpis ze zdravotnické dokumentace a onoho výpisu se nedočkala ani za měsíc. Nyní novela jasně stanovuje, že registrující poskytovatel výpis, popřípadě potvrzení o nezměněném zdravotním stavu, vydá nejdéle do 10 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti. Dále je zde stanoveno, že výpis nebo potvrzení lze použít pro posouzení zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti posuzované osoby v době nejdéle 90 dnů ode dne jeho vydání registrujícím poskytovatelem – tzn. že výpis nebo potvrzení nemá neomezenou dobu platnosti.

 POZOR! Výpis ze zdravotnické dokumentace, popřípadě potvrzení o nezměněném zdravotním stavu, není třeba požadovat, pokud to s ohledem na důvody posouzení zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti posuzované osoby nebo jiné předložené podklady není nezbytné. Důvody, kdy není třeba požadovat výpis ze zdravotnické dokumentace, popřípadě potvrzení o nezměněném zdravotním stavu, stanoví prováděcí právní předpis – vyhl. č. 79/2013 Sb.

Výpis ze zdravotnické dokumentace, popřípadě potvrzení o nezměněném zdravotním stavu, si může posuzující lékař vyžádat prostřednictvím posuzované osoby.

 Již dříve bylo v zákoně stanoveno, že lékařský posudek musí být vydán, nestanoví-li tento zákon nebo jiný právní předpis jinak, nejdéle  do 10 pracovních dnů ode dne obdržení nebo ústního podání žádosti. Nově je v zákoně uvedeno, že lékařský posudek musí být vydán do 45 pracovních dnů, jde-li o lékařský posudek o nemoci z povolání, nebo do 45 pracovních dnů, jde-li o lékařský posudek pro účely pracovněprávních vztahů a je-li nutné, aby posuzující lékař posoudil, zda dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti k práci bylo způsobeno pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, přičemž účelem posudku není posouzení zdravotní způsobilosti k práci.

Lhůty uvedené výše do obdržení posledního potřebného podkladu pro posouzení zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu neběží. Písemná žádost nebo záznam o jejím ústním podání je součástí zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě. Záznam podepíše posuzující lékař a osoba, která ústní žádost podala.

 Lékařský posudek musí mít náležitosti dle vyhl. č. 98/2012 Sb., v platném znění, a podle účelu jeho vydání též náležitosti stanovené prováděcím právním předpisem (vyhl. č. 79/2013 Sb., v platném znění), popřípadě jinými právními předpisy.

 Dále je nově v zákoně uvedeno, že pokud se jedná o lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci, lze posudkový závěr, že je posuzovaná osoba zdravotně nezpůsobilá, uvést v lékařském posudku pouze v případě vstupní lékařské prohlídky; v ostatních případech se uvede závěr, že posuzovaná osoba pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost vykonávat dosavadní práci. Dlouhodobým pozbytím zdravotní způsobilosti vykonávat dosavadní práci se rozumí stabilizovaný zdravotní stav, který omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti zaměstnance významné pro jeho schopnost vykonávat dosavadní práci, pokud tento zdravotní stav trvá déle než 180 dnů nebo lze předpokládat, že tento zdravotní stav bude trvat déle než 180 dnů, a výkon této práce by vážně ohrozil jeho zdraví.

 Někteří zaměstnavatelé měli velký problém dostat zaměstnance na lékařské prohlídky. Zaměstnanci mnohdy prohlídky ignorovali nebo se různě vymlouvali a termíny prohlídky záměrně posouvali. V zákoně bylo uvedeno, že lékařský posudek se nevydá, jestliže se posuzovaná osoba odmítne podrobit lékařské prohlídce nebo vyšetření, které je její součástí. Nově bylo do zákona vloženo, že pokud nebyl lékařský posudek vydán z důvodu uvedeného výše nebo jestliže se posuzovaná osoba nepodrobila lékařské prohlídce za účelem dalšího posouzení zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu ve stanoveném termínu bez uvedení vážného důvodu, hledí se na ni pro činnost, pro kterou měla být zdravotně posouzena, jako na zdravotně nezpůsobilou, nebo jako na osobu, která pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost vykonávat dosavadní práci, anebo jako na osobu, jejíž zdravotní stav nesplňuje předpoklady nebo požadavky, ke kterým byl posuzován. V případě, kdy jde o pravidelně se opakující lékařskou prohlídku a posuzovaná osoba se jí nepodrobila, hledí se na ni jako na osobu zdravotně nezpůsobilou podle věty první ode dne, kdy končí platnost předchozího lékařského posudku. Tímto ustanovením je jasně dané, že zaměstnanec, pokud se bude vyhýbat prohlídce, pozbyde zdravotní způsobilost pro konání práce.

Stále platí, že do 10 pracovních dnů je možné podat návrh na přezkoumání, pokud se závěrem lékařského posudku posuzovaná osoba nesouhlasí. Novinkou ovšem je, že práva na přezkoumání lékařského posudku se lze vzdát. Písemné prohlášení o vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku nebo záznam o ústním sdělení o vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku je součástí zdravotnické dokumentace; záznam stvrdí svým podpisem osoba, která se práva na přezkoumání lékařského posudku vzdala, a zdravotnický pracovník, který tento záznam provedl.

 Změn je v lékařských posudcích samozřejmě více, než uvádí tento článek. Z tohoto důvodu doporučujeme o prostudování zákona č. 202/2017 Sb., nebo se obraťte na svého poskytovatele pracovnělékařských služeb. V dalším článku se v rámci BOZP zaměříme na pokračování novely zákona o specifických zdravotních službách, konkrétně na pracovnělékařské služby a posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání. 

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.07.2024

Novela o rozšíření minimálního stupně vzdělání revizních techniků vyhrazených technických zařízeních

Novela o rozšíření minimálního stupně vzdělání revizních techniků vyhrazených technických zařízeních

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se neustále vyvíjí a v případě potřeby se provádí legislativní změny. Nejinak je tomu i u velmi diskutovaných nařízení vlády týkajíc...

01.07.2024

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

V roce 2022, kdy ještě doznívala pandemie a zároveň započala energetická krize, došlo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) k novele nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ...