15.06.2016

Používání vlastních el. spotřebičů na pracovišti

Udržet zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) na vysoké úrovni je cílem každého zaměstnavatele, ale bohužel ať se snaží sebevíc a pravidla BOZP a PO má velmi dobře nastavené a propracované, občas se najde nějaký ten zaměstnanec, který nastavená pravidla poruší a může vzniknout velký problém.

 

Docela častým prohřeškem bývá, že si zaměstnanec donese na pracoviště nějaký ten elektrický spotřebič (většinou staršího data výroby) – zejména rádio, varnou konvici, ledničku nebo třeba mikrovlnnou troubu. A to vše bez vědomí svého zaměstnavatele. Možná si říkáte, že to přece není žádný problém, když si někdo něco „svého“ přinese. Ale opak je pravdou. Z hlediska BOZP totiž za bezpečný provoz elektrického spotřebiče, stroje a nebo zařízení  na pracovišti odpovídá zaměstnavatel (např. dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, § 4: zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska požadavků na bezpečnost práce byly vhodné pro práci, při které budou používány. Dále je zaměstnavatel povinen zajistit, aby stroje, zařízení atd. byly pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.

Podobně o problému odpovědnosti hovoří i zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a to v § 5: právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.

 

A tady nastává právě onen problém – jak má zaměstnavatel zajistit BOZP a PO na pracovišti, když ani neví, že si některý zaměstnanec něco svého přinesl? Jedním ze způsobu obrany je, že si do interních směrnic zapracuje informaci o zákazu používání vlastních spotřebičů a zařízení a s touto směrnicí seznámí své zaměstnance ve většině případů při vstupním nebo opakovaném školení BOZP a PO.

Pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodne na používání vlastního spotřebiče, přebírá zaměstnavatel za spotřebič odpovědnost a je povinen zajistit provedení revize a kontrol na přineseném spotřebiči.

 

Pokud ovšem zaměstnanec i přes jasný zákaz zaměstnavatele používat vlastní spotřebič tento spotřebič na pracoviště přinese a používá jej (a nebo jej dokonce používají i ostatní spolupracovníci), dopouští se tímto jednáním porušení povinností BOZP dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, § 106, odst. 4, písm c) - Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost práce a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance. Zaměstnanec je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti práce, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele.

 

Největší problém ovšem nastane v okamžiku, když přinesený elektrický spotřebič způsobí např. požár. Pokud vyjde najevo, že požár vznikl od spotřebiče, který nebyl majetkem zaměstnavatele a ten o něm ani nevěděl, tudíž jej nemohl nechat zkontrolovat revizním technikem, bude se hledat viník, tzn. zaměstnanec, který si daný spotřebič přinesl. A dle § 250 zákoníku práce je pak tento zaměstnanec povinen nahradit zaměstnavateli škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Podle § 257 je pak zaměstnanec, který má povinnost nahradit škodu, povinen nahradit zaměstnavateli skutečnou škodu, a to v penězích, jestliže neodčiní škodu uvedením v předešlý stav.

Výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu. Toto omezení neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně, v opilosti, nebo po zneužití jiných návykových látek.

POZOR! Jde-li o škodu způsobenou úmyslně, může zaměstnavatel požadovat, kromě částky uvedené výše, i náhradu ušlého zisku.

Je-li k náhradě škody společně zavázáno více zaměstnanců, je povinen každý z nich nahradit poměrnou část škody podle míry svého zavinění.

Výši požadované náhrady škody je zaměstnavatel se zaměstnancem povinen projednat a písemně mu ji oznámit zpravidla nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy bylo zjištěno, že škoda vznikla a že je zaměstnanec povinen ji nahradit.

POZOR! Výši požadované náhrady škody a obsah dohody o způsobu její náhrady, s výjimkou náhrady nepřesahující 1000 Kč, je zaměstnavatel povinen projednat s odborovou organizací.

 

Z důvodu vyhnutí se problémům vzniklých v souvislosti s používáním vlastních el. spotřebičů na pracovišti zaměstnavatele důrazně upozorňujeme zaměstnance, aby si tyto spotřebiče na pracoviště nenosili a snažili se se zaměstnavatelem dohodnout na tom, aby jim spotřebiče zakoupil, je-li to možné. Toto je nejjednodušší (i když bohužel někdy nereálný) způsob, jak se vyhnout nepříjemnostem vzniklým s porušováním pravidel BOZP a PO na pracovišti.

Obrázek 1 - Používání vlastních spotřebičů na pracovištích zaměstnavatele je ve většině případů zakázáno. Vždy ale záleží na interních pravidlech firmy a vzájemné domluvě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

01.07.2024

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

V roce 2022, kdy ještě doznívala pandemie a zároveň započala energetická krize, došlo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) k novele nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ...

15.06.2024

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Pracovní úrazy jsou nepříjemnou součástí pracovního prostředí jakékoliv společnosti, a to nejen z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). K pracovnímu úrazu může doj...