19.11.2014

Povinnosti a zákazy občanů dle zákona o požární ochraně – část I.

Povinnosti a zákazy občanů dle zákona o požární ochraně – část I.


Většina lidí si myslí, že zákon, který řeší především povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob, se netýká ostatních občanů. Není to ovšem pravda. Jako příklad lze uvést zákon o požární ochraně (zák. č. 133/1985 Sb.), který nejen v úvodních paragraf hovoří o povinnostech všech občanů a fyzických osob. Tento článek se Vám pokusí některé povinnosti, a dokonce i zákazy, přiblížit.

Základní požadavky zákona:

 • Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek.
 1. Každým rokem vzniká několik tisíc zbytečných požárů nedodržováním základních pravidel požární ochrany – viz tabulka č. 1 a tabulka č. 2.
 • Při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc.

Základní povinnosti fyzických osob - fyzická osoba je povinna:

 • počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při:
 1. používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů (dodržování bezpečných vzdáleností od hořlavých hmot, zajišťovat pravidelné provádění revize komínů)
 2. skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek (hořlavé kapaliny se nesmí ukládat ve společných a ve sklepních prostorách bytových domů nebo ubytovacích zařízení s výjimkou hořlavých kapalin potřebných k vytápění těchto objektů v maximálním množství 40 litrů v nerozbitných přenosných obalech pro jeden tepelný spotřebič; V jednotlivých a řadových garážích lze ukládat nejvýše 40 litrů pohonných hmot pro osobní automobily a 80 litrů pohonných hmot pro nákladní automobily v nerozbitných přenosných obalech a nejvýše 20 litrů olejů na jedno stání!),
 3. manipulaci s hořlavými látkami nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení.

V důsledku nedodržování výše uvedených povinností vzniká ročně několik stovek požárů, a to především v rodinných nebo bytových v domech – viz obr. 1 a obr. 2,

 • zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení (velmi častý problém zejména u bytových domů – nelze se dostat k hlavním uzávěrům vody, plynu, elektřiny),
 • plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech (např. dodržovat zákaz kouření a rozdělávání ohně v lese),
 • obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu stanoveném zákonem (např. u novostaveb zajistit funkční hlásiče požáru),
 • zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany za účelem jejich včasného použití a dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky v provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání (týká se zejména bytových domů – i zde je povinnost vybavit bytový dům hasicími přístroji, popř. hydranty a dbát o jejich provozuschopnost),
 • vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce (nebránit záchranným složkám v přístupu k vnějším hydrantům, ke vstupu do objektu, neskladovat v objektech nebezpečné a hořlavé látky ve velkém množství, neskladovat odpadky v domech apod.),
 • umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování příčiny vzniku požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru,
 • oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá,
 • dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností (např. u svařování dodržovat požární dohled, řídit se pokyny v návodech k použití strojů, zařízení atd.).

Fyzická osoba nesmí

 • vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání,
 • provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy (zejména svařování, manipulace s tlakovými láhvemi apod.),
 • poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení (v bytových domech jsou často vykradeny hydranty, někteří lidé si rádi „jen tak vystříkají" hasicí přístroj, často můžeme vidět poškozené a utržené nouzové osvětlení),
 • omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku (zejména ve velkých sídlištích nebo u nákupních center jsou vyznačené nástupní plochy pro hasiče, bohužel kvůli nevědomosti některých lidí, kteří se na vyhrazené místo postaví, nemůžou hasiči použít např. vodu z blízkého hydrantu, žebříky vedoucí na střechu apod. Je opravdu nutné nástupní plochy respektovat a nechávat je volné.),
 • používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany,
 • provádět vypalování porostů (opět velmi častý problém, někteří lidé nestále vypalují porostu za velmi teplých a suchých dní, v horším případě ještě i za větru).

POZOR!
Ten, kdo je povinen vykonávat dohled (např. rodič, opatrovník) nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, je povinen podle zvláštních zákonů dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár.

Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.

Ze zákona o požární ochraně tudíž vyplývá spousta povinností pro všechny občany, ne jen pro zaměstnavatele a zaměstnance. Snažme se tedy těmito povinnostmi a zákazy řídit, abychom nezpůsobovali zbytečné požáry a výjezdy hasičů z důvodu naší nedbalosti nebo neznalosti.

Tabulka 1 - Požáry a škody podle místa vzniku

Tabulka 2- Požáry - přehled v odvětvích

Obrázek 1 - Požáry budov

Obrázek 2- Požáry v souvislosti s přípravou jídla, požáry komínů

Pzn. Zdroj použitých tabulek a grafů: Statistická ročenka Hasičského záchranného sboru ČR (rok 2013).

Autor: Ing. Kateřina Petrová, specialista BOZP a PO, civop@civop.cz

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.07.2024

Novela o rozšíření minimálního stupně vzdělání revizních techniků vyhrazených technických zařízeních

Novela o rozšíření minimálního stupně vzdělání revizních techniků vyhrazených technických zařízeních

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se neustále vyvíjí a v případě potřeby se provádí legislativní změny. Nejinak je tomu i u velmi diskutovaných nařízení vlády týkajíc...

01.07.2024

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

V roce 2022, kdy ještě doznívala pandemie a zároveň započala energetická krize, došlo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) k novele nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ...