15.10.2014

Pracovní úrazy

Pracovní úrazy – v kuchyni – horký tuk


Pracovním úrazem se rozumí poškození zdraví nebo smrt, které byly zaměstnanci způsobeny nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů nebo vlastní tělesné síly při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

Pracovní úraz v kuchyni může nastat při obsluhování fritézy potřísněním horkým olejem. Nyní nastupuje druhá fáze. Zjistit zdroj, který je v tomto případě jasný. Je to horký předmět (tuk). Dále zaměstnavatel musí zjistit příčinu úrazu. Většina pracovních úrazů je způsobena samotným zaměstnancem, tím že např. nepoužil předepsaný ochranný pracovní prostředek, nebo nepoužil stanovený technický prostředek, nebo porušil návod k použití.
Ochranný prostředek je obuv, zástěra, ochrana obličeje
Technické prostředky se používají např. při čištění stěn fritézy.
Pracovní postup je dán výrobcem v návodu pro použití.
Pracovní úraz – zaměstnanec při vypouštění oleje se popálil horkým tukem.
Možné příčiny úrazu musí vyšetřit vedoucí zaměstnanec.


Příčina 1. Zaměstnanec nepoužil předepsané ochranné pracovní prostředky. Tato příčina úrazu není tak častá, jelikož vedoucí kontrolují, aby zaměstnanci používali na pracovišti předepsané osobní ochranné pracovní prostředky.
Příčina 2. Zaměstnanec nepoužil stanovený pracovní postup pro vypouštění oleje.
Ve většině případů dojde k selhání lidského činitele – nedodržení návodu výrobce. Horkým oleji se vypouštění rychleji než vychladlý a zaměstnanec chce mít vypouštění rychle hotové. Olej pro fritování má teplotu cca 2000C. Pracovní postup stanovuje olej nechat vychladnout na teplotu 500C. Při této teplotě nemůže dojít k popálení. Pokud si zaměstnanec způsobí popálení z důvodu porušení bezpečnostních pokynů pro práci s fritézou, zaměstnavatel se zčásti vyviní z pracovního úrazu a odškodnění zaměstnanec nebude v plné výši. Za tím účelem zaměstnavatel stanoví tzv. škodní komisi, která stanoví procentuální odškodnění postiženého zaměstnance.

K pracovním úrazům dochází především porušováním bezpečnostních předpisů.
Člověk je od přírody pohodlný a snaží se nějakým způsobem práci si ulehčit, nebo urychlit. Proto obchází některé bezpečnostní pokyny vydané výrobcem a někdy to vyjde, někdy je z toho pracovní úraz.
Povinností vedoucích zaměstnanců je provádět trvalou kontrolu dodržování bezpečnostních opatření, pracovních postupů a používání předepsaných osobních ochranných prostředků u svých podřízených zaměstnanců.
Pokud zaměstnanec nedodržuje, nebo porušuje některá bezpečnostní ustanovení, nebo nedodržuje předepsané pracovní postupy, nebo nepoužívá předepsané ochranné pracovní prostředky, je povinností vedoucího zaměstnance učinit taková opatření, aby se zabránilo těmto nedostatkům.
Sankce za porušení bezpečnosti práce se může vyšplhat až na 2.000.000,- Kč.

Doporučení je provádět trvalou kontrolu všech pracovišť a pracovních postupů.
Při dlouhodobé práci na stejném pracovišti dochází k profesní „slepotě" a proto je důležité si občas vzít manuály pro jednotlivé činnosti a pracovní postupy a tyto si zkontrolovat.
Specialisté spol. CIVOP jsou osobami odborně způsobilými, oblast bezpečnost práce řešíme pro naše klienty již řadu let. V případě potřeby se proto neváhejte na nás obrátit.


Autor: Petr Klapka, specialista BOZP a PO, civop@civop.cz

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

01.07.2024

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

V roce 2022, kdy ještě doznívala pandemie a zároveň započala energetická krize, došlo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) k novele nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ...

15.06.2024

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Pracovní úrazy jsou nepříjemnou součástí pracovního prostředí jakékoliv společnosti, a to nejen z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). K pracovnímu úrazu může doj...