15.03.2023

Povinnosti fyzických osob v rámci požární ochrany

Povinnosti fyzických osob v rámci požární ochrany

Oblast požární ochrany (PO) je řešena zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon nestanovuje pravidla pouze pro společnosti, ale ukládá povinnosti i všem fyzickým osobám. Smyslem tohoto zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech stanovením povinností ministerstev a jiných správních úřadů, právnických a fyzických osob, postavení a působnosti orgánů státní správy a samosprávy aby byla zajištěna požární ochrana, a v neposlední řadě aby bylo jasně vymezeno postavení a povinnosti jednotek požární ochrany.

 

Mezi nejčastější příčiny požáru patří:

 • Nedbalost a neopatrnost – zde patří např. kouření, manipulace se žhavým popelem, používání otevřeného ohně na zakázaných místech, nesprávná manipulace s chemickými látkami
 • Provozně technické závady – technické závady, vady materiálu, přehřátí zařízení, neodborná elektroinstalace
 • Požáru od komínových těles – špatný stav komínů a komínových těles, nečištění komínů, uvízlé předměty v komínech
 • Špatný stav topidel a krbů – technické závady, umístění v blízkosti hořlavých materiálů, špatný technický stav topidel
 • Úmyslné založení požáru
 • Mimořádné události – dopravní nehody, meteorologické jevy (blesky), ohňostroje

 

Jak můžete pochopit ze stručného výpisu běžných příčin požárů, požární ochrana je potřeba zejména tam, kde se s nebezpečím ohně příliš nepočítá. Výše zmiňovaný zákon samozřejmě doporučuje řadu preventivních opatření, aby k častým vznikům požáru nedocházelo. Mezi tyto doporučení patří například:

 • počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení – zejména je opravdu potřeba dodržovat legislativou dané kontroly a revize komínů, čištění komínů apod., protože se jedná o velmi častý důvod požáru, zejména rodinných domů;
 • zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení – a nejen přístup, ale i vědět, kde se hlavní uzávěry nachází.
 • plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech – zákaz kouření v kotelnách, nevstupovat do prostorů vysokého napětí bez oprávnění, neodstraňovat bezpečnostní značení apod.;
 • obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany – elektrická požární signalizace a hasicí přístroje u nově kolaudovaných domů;
 • zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany za účelem jejich včasného použití a dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky v provozuschopném stavu – pravidelné kontroly, revize, údržba, kontrola přístupu k nim, v případě jakékoliv závady nebo nedostatku zajistit prokazatelné odstranění těchto závad;
 • vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce – nezastavovat žádným materiálem únikové cesty a východy, přístupy k hasicím přístrojům, hydrantům, hlavním uzávěrům apod.;
 • dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností – všechny návody je potřeba dodržovat a pracovat podle nich. Již nespočet požárů vzniklo nesprávnou obsluhou, záměnou hořlavých látek za nehořlavé apod..

 

A jak to má i spousta jiných zákonů, ani požární ochrana se neobejde s pouhým doporučováním určitého chování vedoucímu ke snižování rizika, ale musí stanovit i takové chování, které je z pohledu požární ochrany tak rizikové, že musí být výslovně zakázáno. Tyto zákazy je dobré znát, aby se mohl každý vyvarovat i nežádoucí pozornosti státních orgánů. Podle zákona tak žádná osoba naopak nesmí:

 • vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít tísňovou komunikaci – bohužel se s tímto operátoři na tísňových linkách setkávají poměrně často, kdy osoby různého věku bezdůvodně volají na tísňové linky a nebo zkoušejí, zda za tento přestupek budou vypátráni;
 • provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy (zejména svařování, manipulace s tlakovými láhvemi apod.;
 • poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení – často s tímto bojují správci veřejně přístupných míst – vytržené pojistky, prázdné, poničené nebo ukradené hasicí přístroje, vyrabované hydranty;
 • omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku;
 • provádět vypalování porostů.

  

Zákazů a doporučení je samozřejmě mnohem více, v plném znění je najdete ve výše zmíněném zákoně. Některé z nich jsou platné pro běžné každodenní činnosti každého z nás, jiné jsou zase vázané na určitá místa nebo situace. Požární ochrana se opravdu zabývá povinnostmi a zákazy pro všechny fyzické osoby. Za přestupky na úseku požární ochrany lze uložit pokutu až do výše 25 000 Kč.

 

 

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.07.2024

Novela o rozšíření minimálního stupně vzdělání revizních techniků vyhrazených technických zařízeních

Novela o rozšíření minimálního stupně vzdělání revizních techniků vyhrazených technických zařízeních

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se neustále vyvíjí a v případě potřeby se provádí legislativní změny. Nejinak je tomu i u velmi diskutovaných nařízení vlády týkajíc...

01.07.2024

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

V roce 2022, kdy ještě doznívala pandemie a zároveň započala energetická krize, došlo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) k novele nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ...