15.04.2023

Skladování hořlavých kapalin

Skladování hořlavých kapalin

Hořlavé kapaliny jsou používány, skladovány, prodávány, vyráběny, přepravovány atd. v mnoha společnostech. Pokud se jedná o malé množství, tak nebude bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a požární ochrana (PO) v této oblasti tvořit žádný problém. Pokud ovšem dojde k opačnému případu, a podnik potřebuje skladovat větší množství hořlavých kapalin, je potřeba důsledně dodržovat požadavky BOZP a PO.

  

Hořlavá kapalina je každá kapalina, která má na zadní etiketě tento znak:

   

Množství skladovaných hořlavých látek vychází z vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Podle této vyhlášky se výskytem hořlavých kapalin rozumí přítomnost hořlavých kapalin bez ohledu na jejich třídu nebezpečnosti, a to v množství a podmínkách, ve kterých jsou schopné při požáru uvolňovat teplo.

Pozn. Hořlavé kapaliny se podle teploty vzplanutí dělí do čtyř tříd nebezpečnosti:

 •   třída nebezpečnosti teplota vzplanutí do 21°C,
 •   třída nebezpečnosti nad 21°C do 55°C,
 •   třída nebezpečnosti nad 55°C do 100°C,
 •   třída nebezpečnosti nad 100°C do 250°C.

Stanovení teploty vzplanutí a zatřídění hořlavé kapaliny do příslušné třídy nebezpečnosti zajišťuje výrobce (požárně technické charakteristiky obsažené v bezpečnostním listu). Hořlavé kapaliny, u kterých nebyla stanovena teplota vzplanutí se považují za hořlavé kapaliny I. třídy nebezpečnosti.

Maximální limity skladovaných látek dle ČSN 65 0201:2003 Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci, u staveb nebo jejich částí, které jsou užívány jako pracoviště (zejména dílny, laboratoře, opravny), u kterých je

a)   nahodilé požární zatížení v požárním úseku rovno nejvýše 30 kg.m², a to i v případech, že toto požární zatížení zahrnuje hořlavé kapaliny, nebo

b)   v celém požárním úseku jednotlivě nebo společně méně než 250 litrů hořlavých kapalin, aniž by z tohoto objemu bylo více než 20 litrů nízko vroucích kapalin a 50 litrů hořlavých kapalin I. třídy nebezpečnosti,

lze ukládat hořlavé kapaliny v množství podle písmene b), není-li v projektové dokumentaci ověřené stavebním úřadem nebo jiným obdobným dokumentem stanoveno jinak (např. v požárně bezpečnostním řešení stavby).

Pozn. Pod pojmem nízkovroucí hořlavé kapaliny se pro účely této vyhlášky rozumí hořlavé kapaliny s bodem vzplanutí do 0 °C a současně s bodem varu do 35 °C za normálních podmínek aby byla zajištěna požární ochrana.

 

Při výskytu hořlavých kapalin musí být:

a)   zabráněno jejich rozlití mimo požární úsek,

b)   zajištěno odvětrávání požárního úseku v rozsahu zamezujícím vzniku prostředí s nebezpečím výbuchu,

c)   zabráněno kontaktu hořlavých kapalin nebo jejich par se zdroji zapálení.

Na pracovištích, tvořících jeden požární úsek spolu s prostorem pro nanášení hořlavých kapalných nátěrových hmot, je dovoleno ukládat nejvýše 50 litrů hořlavých kapalných nátěrových hmot všech tříd nebezpečnosti v uzavíratelných obalech.

 

U staveb provedených podle ČSN 65 0201 před platností ČSN 65 0201:2003 platí:

Ukládání hořlavých kapalin na pracovištích

 • U staveb nebo jejich částí užívaných jako dílny, laboratoře, opravny nebo obdobná pracoviště, lze ve stavebně oddělených prostorech ukládat nejvýše 250 litrů hořlavých kapalin, z toho nejvýše 50 litrů hořlavých kapalin I. třídy nebezpečnosti. Jedná-li se výlučně o hořlavé kapaliny IV. třídy nebezpečnosti, lze tyto na pracovišti ukládat a používat do objemu 1000 litrů. Přepravní obaly křehké lze používat pouze do objemu 5 litrů a musí být uloženy v uzavíratelných nehořlavých skříních.
 • V prodejních prostorech mimo sklady hořlavých kapalin lze uložit nejvýše 2 m3 hořlavých kapalin, z toho 0,4 m3 I. třídy nebezpečnosti. Kapaliny musí být uloženy v přepravních obalech nebo přečerpávacích zařízeních; přepravní obaly křehké lze používat pouze do objemu 5 litrů, jiné obaly do objemu 20 litrů.
 • V provozních a prodejních prostorech kiosků čerpacích stanic kromě skladů smí být uloženo 5 m3 hořlavých kapalin, z toho nejvýše 0,5 m3 I. třídy nebezpečnosti.
 • V prostorech zdravotnických zařízení lze ukládat u léků nejvýše 500 litrů hořlavých kapalin, z toho nejvýše 100 litrů kapaliny I. třídy nebezpečnosti. Obaly s objemem větším než 1 litr musí být uloženy v uzavíratelných skříních.

   

U skladování hořlavých kapalin všeobecně platí, že z pohledu BOZP a PO musí být obaly a nádrže opatřeny bezpečnostním značením upozorňujícím na jejich obsah a nebezpečí z hlediska požární ochrany. Dále platí, že:

 • Prostory s výskytem hořlavých kapalin musí být v okruhu do 5 m od vyústění větracích potrubí nádrží, nebo od technologických zařízení, nebo od šachet podzemních nádrží označeny bezpečnostním značením upozorňujícím na zákaz kouření a manipulace s plamenem.
 • Látky potřísněné hořlavými kapalinami musí být neprodleně a bezpečně odstraněny z prostor s výskytem hořlavých kapalin.
 • Hořlavé kapaliny musí být uloženy v obalech pro ně určených.
 • Prostory s výskytem hořlavých kapalin musí být zabezpečeny před nebezpečnými účinky statické elektřiny.
 • Obaly musí být zajištěny proti pádu a ohrožení přepravním nebo jiným zařízením.
 • Celková skladovací výška při volném uložení obalů s hořlavými kapalinami nesmí být vyšší než 2 m.
 • Prostory vyhrazené pro skladování prázdných nevyčištěných obalů musí být označeny nápisem "Prázdné obaly".

 

Výčet požadavků není konečný, požární ochrana má ještě řadu dalších pravidel. Vždy je potřeba postupovat v souladu s požadavky zákona a požárně bezpečnostním řešením stavby, kde mohou být limity upraveny. Za nedodržení požadavků hrozí pokuta od Hasičského záchranného sboru až do výše 1 000 000Kč.

                  

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

01.07.2024

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

V roce 2022, kdy ještě doznívala pandemie a zároveň započala energetická krize, došlo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) k novele nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ...

15.06.2024

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Pracovní úrazy jsou nepříjemnou součástí pracovního prostředí jakékoliv společnosti, a to nejen z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). K pracovnímu úrazu může doj...