15.05.2022

Požár vzniklý kouřením na pracovišti

Požár vzniklý kouřením na pracovišti

V dnešní době mnoho firem dbá na to, aby jejich venkovní prostory byly upravené a reprezentativní – a to zejména z důvodu různých návštěv (i zahraničních) a auditů. A protože jim tuto image mnohdy kazí nedopalky od cigaret, zřizují se kuřácká místa - zóny, která jsou opatřena popelníky a nehořlavým vybavením. Mnohde nechybí ani přenosný hasicí přístroj na rychlou likvidaci případného požáru. To je z hlediska PO (požární ochrana) zcela v pořádku, ale bohužel se neustále setkáváme s tím, že zaměstnanci kouří mimo tyto vyhrazené prostory. Navíc mnohdy se nejedná jen o zaměstnance, ale i externí firmy – např. nejčastěji jde o řidiče různých dopravních firem – při čekání na nakládku/vykládku si zapálí – a vcelku jim je jedno, na jakém místě to bude.

Jako příklad můžeme uvést požár v jedné firmě, ke kterému došlo vlivem nedodržení interních předpisů – kouření v prostorách, kde to nebylo povoleno. Nedopalek od cigarety byl odhozen do odstaveného vagónu. Náhodný kolemjdoucí si všiml dýmu a rozvíjejícího se požáru. Co nejrychleji běžel pro přenosný hasicí přístroj a požár se snažil uhasit. Ten už byl ale v takové fázi, že museli být přivolání hasiči, kterým se podařilo dostat požár pod kontrolu a následně ho uhasit. Vyšetřováním nebyl viník zjištěn, i když byly prostory střeženy kamerovým systémem se záznamem.

Také velmi často dochází k požáru trávy/lesa, kdy se travní porost vznítí od nedopalku cigarety. Zapálená cigareta nebo nedopalek cigarety totiž dosahují takových teplot, které jsou schopny zapálit většinu hořlavých materiálů.

Nedopalek byl příčinou i dalšího požáru – tentokrát hořel květináč. Žena odhazovala nedopalky cigaret do květináčů. Vlivem horkého počasí došlo ke vznícení květináče – důvodem byla skutečnost, že květináč neobsahoval hlínu, ale rašelinový substrát, který obsahuje 53–58 % spalitelných látek. Požár byl naštěstí včas zlikvidován a došlo ke škodě na fasádě.

Hasiči upozorňují, že nedbalostní jednání v souvislosti s kouřením a manipulací s otevřeným ohněm tvoří statisticky jednu z nejčastějších příčin vzniku požárů. Proto by si měl každý z nás uvědomit, že požární ochrana se týká všech - v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, § 17 je uvedeno, že všechny fyzické osoby mají povinnost počínat si  tak,  aby  nedocházelo  ke  vzniku požáru, zejména při používání  tepelných,  elektrických,  plynových  a  jiných spotřebičů a komínů,  při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek,  manipulaci  s  nimi  nebo  s  otevřeným  ohněm či jiným zdrojem zapálení. A jak je uvedeno výše – takový odhozený nedopalek na suchou trávu v okolí skladu a nebo na plechovku od hořlavé kapaliny dokáže nadělat pěknou paseku.

Pokud zaměstnanci kouří mimo vyhrazené prostory, jedná se o porušení interních pravidel a směrnic, se kterými byl v rámci školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany seznámeni. Při opakovaném porušování může dojít i k ukončení pracovního poměru.

Co se týká externích osob – pokud byli prokazatelně poučeni, že je ve firmě zákaz kouření a že se smí kouřit pouze na vyhrazených místech, jedná se také o porušení interních pravidel a některé společnosti to řeší opravdu razantně – takové osobě zakáží vstup do společnosti.

Ovšem pozor. Postihy za neoprávněné kouření nehrozí jen zaměstnancům. Podle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že:

  • kouří na místě, na němž je kouření zakázáno
  • kouří na místě, na němž je kouření zakázáno obecně závaznou vyhláškou obce
  • používá elektronickou cigaretu na místě, na němž je její používání zakázáno,
  • používá elektronickou cigaretu na místě, na němž je její používání zakázáno obecně závaznou vyhláškou obce.

Za daný přestupek lze uložit pokutu až do výše 5 000Kč!

Obrázek – Nedbalým jednáním hrozí nebezpečí vzniku požáru.

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.04.2024

Suchovod - nezavodněné požární potrubí

Suchovod - nezavodněné požární potrubí

Velká část občanů se již pravděpodobně setkala s pojmem suchovod. Jedná se o požární potrubí, které není trvale napojeno na vodovodní síť. V nejčastějších případech je součás...

15.03.2024

Základní požadavky na strojní zařízení

Základní požadavky na strojní zařízení

Strojní zařízení můžeme najít minimálně v každé výrobní firmě. Ať už se jedná o malé zařízení nebo velké, jednoduché nebo složité, vždy platí, že je potřeba zajistit bezpe...