01.03.2022

Prevence rizik

Prevence rizik

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci (BOZP) s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Dle zákoníku práce zaměstnavatel musí vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací BOZP a přijímáním opatření k předcházení rizikům.

Riziko můžeme chápat jako kombinace pravděpodobnosti a následku (rozsahu) možného zranění nebo poškození zdraví (nebo poškození majetku).

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce dosud zařazené podle zvláštního právního předpisu jako rizikové mohly být zařazeny do kategorie nižší (vyhl. č. 432/2003 Sb.).

Zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance je zaměstnavatel povinen provádět s ohledem na:

a) nebezpečí ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců při práci ve všech oblastech činnosti zaměstnavatele,

b) základní znalosti a dovednosti zaměstnanců,

c) počet zaměstnanců, jejich odbornou připravenost a jimi vykonávanou práci.

V určitých případech si může zaměstnavatel plnění úkolů v prevenci rizik zajišťovat sám, ale ne vždy. Vše závisí na počtu zaměstnanců a znalostech.

Zaměstnává-li zaměstnavatel:

a) nejvýše 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné znalosti,

b) 26 až 500 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, je-li k tomu odborně způsobilý, nebo jednou nebo více odborně způsobilými osobami,

c) více než 500 zaměstnanců, zajišťuje úkoly v prevenci rizik vždy jednou nebo více odborně způsobilými osobami.

Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik v rámci prevence rizik musí identifikovat rizika, zhodnotit je a přijmout opatření k jejich minimalizaci. Hodnocení rizik by neměla dělat sama, je potřeba určité spolupráce s vedoucími pracovníky, techniky a technology, osobami, které mají znalosti o zařízeních ve firmách apod.

Co se týká výběru metod pro hodnocení rizik – každý se může rozhodnout, jakou metodu zvolí. Většina rizik pak má tabulkové zhodnocení, kdy se ve sloupečkách objevují pojmy jako specifikace činnosti, rizika a nebezpečí, opatření, navržené osobní ochranné pracovní prostředky a pak počet ohrožených osob, četnost vystavení riziku, stupeň poškození zdraví a výsledná míra rizika. Výsledkem hodnocení rizik bývá většinou číslo, tzv. míra rizika (MR), která je dána součinem několika kritérií hodnocení rizika. Kritéria poté tvoří výslednou míru rizika, která může být v nejlepším případě „zanedbatelná“ a v nejhorším případě „extrémně vysoká“.

Rizika se vyhodnocují ve všech oblastech a činnostech firmy. Ať už se jedná o administrativu, výrobu, obchod, sklady, stavebnictví, dopravu – všude se nějaká rizika vyskytují. Mnohdy se stane, že se nepodaří odhalit všechna rizika, proto je potřeba je pravidelně aktualizovat a udržovat.

Příklad rizik je uveden v následující tabulce. Tabulka obsahuje specifikaci činnosti, riziko a nebezpečí, opatření a slovní vyjádření míry rizika.

Specifikace činnosti

Rizika a nebezpečí

Opatření

MR

Pohyb po vnitřních komunikacích

Poranění hlavy, horních a/nebo dolních končetin následkem zakopnutí, uklouznutí, pádu

Sledovat kvalitu povrchu podlah a na nedostatky upozornit vedoucí zaměstnance; V prostorách společnosti se pohybovat se zvýšenou opatrností a při chůzi po schodech se přidržovat zábradlí nebo madel;

zanedbatelná

Ruční manipulace s chemickými látkami a chemickými přípravky

Potřísnění  chemickou látkou, zasažení očí nebo poleptání pokožky

Pracovat se zvýšenou opatrností a pozorností;

malá

Obsluha a seřizování strojů a technických zařízení včetně VTZ

Zachycení rotujícími částmi strojů

Účastnit se školení obsluhy strojů, technických zařízení a/nebo manipulačních či dopravních prostředků podle návodu výrobce či dovozce nebo podle místního provozně bezpečnostního předpisu vydaného zaměstnavatelem; Dodržovat pokyny uvedené v návodu k obsluze; Pracovat se zvýšenou opatrností a pozorností; Dodržovat pracovní a technologické postupy;

znepokojující

S dokumentem vyhodnocených rizik je potřeba dále pracovat. Na základě rizik přijmout opatření, poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky a co je důležité – s riziky zaměstnance prokazatelně seznámit! Zaměstnavatel je totiž povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Závěrem upozorňujeme, že nezajistí-li zaměstnavatel přijetí opatření potřebných k prevenci rizik, může mu být udělena pokuta až do výše 2 000 000Kč! A přijde-li inspektorát práce do společnosti na kontrolu, je to jeden z hlavní dokumentů, který bude po zaměstnavateli vyžadován.

 

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.11.2023

Pozor na požáry spalinových cest

Pozor na požáry spalinových cest

Opět se blíží zimní období a chladnější dny. Proto již spousta obyvatel a firem zahájila topnou sezónu. Na co je ale potřeba se připravit, aby byly splněny požadavky požární ochrany...

01.11.2023

Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb.

Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb.

Jedním z velmi důležitých předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Toto NV bylo ji...