01.06.2017

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

Jak jsme psali již v předešlých článcích, zákon o požární ochraně (zákon č. 133/1985 Sb.) ukládá  právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám povinnost zpracovávat dokumentaci týkající se požární ochrany. Kromě poplachových směrnic, požárních řádů, evakuačních plánů, které bývají ve společnostech viditelně vyvěšené, se musí zpracovávat i dokumenty, které sice nejsou veřejnosti volně přístupné, ale pro společnost mají velký význam.

Jedním z takových dokumentů je Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany.  Jedná se o dokument, který upravuje vytvoření vlastního organizačního systému, nezbytného pro plnění povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně.

Dokument Stanovení organizace požární ochrany nemusejí mít zpracované ty společnosti, které jsou dle zákona o požární ochraně začleněny „bez zvýšeného požárního nebezpečí“.

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany vždy obsahuje přiřazení úkolů na úseku požární ochrany k určeným funkcím s uvedením požadované odborné kvalifikace nebo způsobilosti (např. povinnosti manažerů, vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců, osob odborně způsobilých…) a dále například

a)       příkazy, zákazy a pokyny k zabezpečení požární ochrany vydané právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, např.:

   • zákaz kouření ve všech vnitřních prostorách společnosti
   • povinnost zajistit pravidelné kontroly hydrantů a přenosných hasicích přístrojů, požárně bezpečnostních zařízení
   • zajistit provádění el. revizí a kontrol pohyblivých přívodů, prodlužovacích šňůr, spotřebičů a ručního el. nářadí,
   • povinnost ihned hlásit vedoucímu zaměstnanci závady na elektroinstalaci
   • materiál nesmí být ukládán tak, aby došlo k zastavení nebo snížení průchodnosti únikových cest, případně znemožnění přístupu k rozvodům vody, el. energie, hydrantům a PHP atd.,

b)      stanovení požadavků na odbornou kvalifikaci nebo způsobilost osob pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických zařízení, pokud tato není stanovena zvláštním právním předpisem a osob pověřených prováděním prací, které by mohly vést ke vzniku požáru, např.

 • tento bod popisuje průběh provádění školení – kdo je školitelem pro vedoucí zaměstnance a zaměstnance, jaký je interval školení, zda se školí i požární hlídky, externí společnosti, mimopracovní doba, ohlašovna požáru atd.
 • dále je zde informace o ostatních kvalifikacích, např.  že svářeči musí mít absolvované školení svářečů a obsluha kotelny musí mít průkaz topiče (u těch typů kotelen, kde je to vyžadováno) atd.),

c)       vymezení požadavků na údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení

 • v tomto bodě bývá informace o nutnosti zajišťovat pravidelné vizuální kontroly technických a technologických zařízení zaměstnanci
 • bývají zde i stanoveny intervaly kontrol zařízení, věcných prostředků požární ochrany, požárně bezpečnostních zařízení, a to včetně způsobu zajištění odstraňování zjištěných závad,

d)      určení systému provádění preventivních požárních prohlídek, jejich rozsahu, popřípadě lhůt a způsobu vedení záznamů o provedených preventivních požárních prohlídkách

 • v této části je popsán způsob provádění kontrol, kterých míst se týká, v jakém intervalu budou prováděny, a jakým způsobem bude veden zápis o proběhlé kontrole

e)      stanovení požadavků na provádění cvičného požárního poplachu a s ohledem na rozsah a charakter provozované činnosti také požadavky na zpracování požárního evakuačního plánu nebo dokumentace zdolávání požárů

 • bývá zde informace o tom, zda se cvičný poplach provádí/neprovádí, v jakých lhůtách, kdo za něj zodpovídá, jakým způsobem se provádí atd.

f)        zajištění požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době

 • jak je požární ochrana zajištěna v době, kdy se v objektu nikdo nevyskytuje, popř. jak je objekt zabezpečen proti vniknutí nepovolaných osob atd.

g)       určení ohlašoven požárů

 •  zda je/není stanovena, kde se nachází, popř. telefonní spojení

h)      doklady o dodavatelském způsobu zabezpečování některých povinností na úseku požární ochrany

 

Jelikož stanovení organizace zabezpečení požární ochrany je jedním z dokumentů požární ochrany, musí být dodrženy tyto požadavky:

Není-li zákonem o požární ochraně nebo vyhláškou o požární prevenci stanoveno jinak, dokument zpracovává, popřípadě vede odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany.

Součástí dokumentace je uvedení místa a rozsahu její účinnosti, datum zpracování nebo provedení záznamu, jméno a odborná způsobilost zpracovatele, popřípadě osoby, která dokumentaci vede.

Dokument schvaluje statutární orgán právnické osoby nebo jím pověřený vedoucí zaměstnanec, podnikající fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce před zahájením činnosti, k níž se dokumentace vztahuje.

Kontrola dokumentu, včetně záznamu o jeho výsledku, se provádí v rámci preventivních požárních prohlídek, a to nejméně jednou za rok nebo po každém požáru anebo po každé provedené změně, která měla vliv na jeho obsah.

POZOR! Požární ochrana stanovuje, že dokumentace požární ochrany se zpracovává, vede, popřípadě předkládá orgánu státního požárního dozoru ke schválení, kontrole nebo k posouzení v jazyce českém.

Požární ochrana také specifikuje, že dokumentace se ukládá takovým způsobem, aby byla dostupná osobám zaměstnancům, jichž se týká, jakož i orgánům státního požárního dozoru. Dokumentace požární ochrany musí být vedena, popřípadě její stejnopisy nebo kopie musí být uloženy takovým způsobem, aby v případě požáru bylo možno prokázat plnění povinností stanovených zákonem.

 

Shrnutí:

 • Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany je jedním ze základních dokumentů, které jsou stanoveny právními předpisy
 • Zpracovává se pro společnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím
 • Popisuje vytvoření vlastního organizačního systému v rámci požární ochrany
 • Zpracovává ho osoba odborně způsobilá nebo technik požární ochrany
 • Musí být napsán v českém jazyce
 • Musí být dostupný osobám zaměstnancům, jichž se týká, a také orgánům státního požárního dozoru

Obrázek 1 – Začlenění provozovaných činností a Stanovení organizace tvoří základ dokumentace požární ochrany


Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.07.2024

Novela o rozšíření minimálního stupně vzdělání revizních techniků vyhrazených technických zařízeních

Novela o rozšíření minimálního stupně vzdělání revizních techniků vyhrazených technických zařízeních

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se neustále vyvíjí a v případě potřeby se provádí legislativní změny. Nejinak je tomu i u velmi diskutovaných nařízení vlády týkajíc...

01.07.2024

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

V roce 2022, kdy ještě doznívala pandemie a zároveň započala energetická krize, došlo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) k novele nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ...