15.05.2017

Protikuřácký zákon

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) neřeší jen různé školení, kontroly, revize, prohlídky pracovišť atd., ale částečně se zabývá i problematikou alkoholu a kouření na pracovišti. Vždyť značku se zákazem kouření, nebo naopak značkou označující místo pro kouření, dnes nalezneme snad v každé společnosti. Požívání alkoholu na pracovišti a podrobení se testu na alkohol řeší zákoník práce. Touto problematikou se také zabývá zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, ovšem po dlouhých jednáních parlamentu bude účinnost toho zákona k 31.5.2017 ukončena a zákon bude nahrazen novým zákonem, a to zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek – tzv. protikuřácký zákon.

Nový zákon upravuje opatření k ochraně před škodami působenými užíváním návykových látek a působnost správních úřadů a územních samosprávných celků při přijímání a provádění opatření podle tohoto zákona. Jsou zde i nově pojaty určité definice, např.:

z. č. 379/2005 Sb. - tabákovým výrobkem je výrobek určený ke kouření, šňupání, sání nebo žvýkání, pokud je vyroben zcela nebo zčásti z tabáku, včetně tabáku geneticky upraveného,

z. č. 65/2017 Sb. - tabákovým výrobkem je výrobek, který může být užíván a obsahuje, byť částečně, tabák, ať už geneticky upravený nebo neupravený,

z. č. 379/2005 Sb. - tabákovou potřebou je výrobek sloužící ke kouření, šňupání, sání nebo žvýkání tabáku, s výjimkou výrobků plnících funkci uměleckého předmětu,

z. č. 65/2017 Sb. - kuřáckou pomůckou je pomůcka určená či obvykle používaná ke kouření, vdechování, šňupání, sání nebo žvýkání tabáku nebo kouření bylinných výrobků určených ke kouření, s výjimkou zápalek, zapalovače, popelníku a pomůcky plnící převážně funkci uměleckého předmětu nebo funkci dekorační,

z. č. 379/2005 Sb. - elektronickou cigaretou je výrobek napodobující funkci tabákového výrobku nebo tabákové potřeby, jehož účelem je vdechování nikotinových výparů, včetně příslušenství takových výrobků,

z. č. 65/2017 Sb. - elektronickou cigaretou je výrobek, který lze použít pro užívání výparů obsahujících nikotin nebo jiných výparů prostřednictvím náustku, nebo jakákoliv součást tohoto výrobku, včetně náhradní náplně, zásobníku, nádržky i zařízení bez nádržky nebo zásobníku; elektronické cigarety mohou být jednorázové, opětovně naplnitelné pomocí náhradní náplně nebo nádržky nebo opakovaně použitelné pomocí jednorázových zásobníků,

z. č. 379/2005 Sb. - alkoholickým nápojem je lihovina, víno a pivo; alkoholickým nápojem se rozumí též nápoj, který není uveden ve větě první, pokud obsahuje více než 0,5 objemového procenta alkoholu,

z. č. 65/2017 Sb. - alkoholickým nápojem nápoj obsahující více než 0,5 % objemových ethanolu,

a nově je v z. č. 65/2017 Sb. definován pojem návyková látka - alkohol, tabák, omamné a psychotropní látky a jiné látky s psychoaktivními účinky, jejichž užívání může vést nebo se podílet na vzniku a rozvoji duševních poruch a poruch chování.

 

Nový zákon také výrazně omezuje možnost prodeje tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret. Tuto problematiku konkrétně řeší § 6 zákona č. 65/2017 Sb. Dále výrazněji specifikuje, kde se zakazuje kouřit (§ 8).

Přestože BOZP není v zákoně konkrétně řešena, můžeme na ni vztáhnout § 19, který je částečně shodný s § 16 starého zákona, a zní takto: osoba, která vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby nebo poškodit majetek, nebo ve vztahu k níž jiný právní předpis stanoví zákaz požívat alkohol nebo užívat jiné návykové látky, nesmí požívat alkoholické nápoje nebo užívat jiné návykové látky při výkonu této činnosti nebo před jejím vykonáváním, a to tak, aby zajistila, že tuto činnost nebude vykonávat pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.

Z hlediska BOZP jen doplníme, že dle zákoníku práce je zaměstnanec povinen nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. Zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje na zaměstnance, kteří pracují v nepříznivých mikroklimatických podmínkách, pokud požívají pivo se sníženým obsahem alkoholu, a na zaměstnance, u nichž požívání těchto nápojů je součástí plnění pracovních úkolů nebo je s plněním těchto úkolů obvykle spojeno.

Zaměstnanec je dále povinen podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. (Na toto ustanovení zákoníku práce opět navazuje § 21, odst. 2 zákona 65/2017 Sb., který říká, že vyzvat osobu ke splnění povinnosti podrobit se orientačnímu vyšetření nebo odbornému lékařskému vyšetření je oprávněn za podmínek stanovených jinými právními předpisy (zákoníkem práce) zaměstnavatel nebo ošetřující lékař).

A jen pro připomenutí – jak je to s úhradou nákladů na odborné lékařské vyšetření na zjištění přítomnosti alkoholu nebo jiných návykových látek:

Co se týká vztahu zaměstnavatel – zaměstnanec, tak:

  • Náklady na odborné lékařské vyšetření hradí poskytovateli zdravotních služeb zaměstnavatel.
  • Prokáže-li se přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, uhradí vyšetřovaná osoba zaměstnavateli náklady, které mu úhradou odborného lékařského vyšetření vznikly; pokud je vyšetřovaná osoba nezletilá, která není plně svéprávná, hradí tyto náklady její zákonný zástupce.
  • Náklady na dopravu vyšetřované osoby do zdravotnického zařízení za účelem provedení odborného lékařského vyšetření hradí v případě, že se prokáže přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, vyšetřovaná osoba; pokud je vyšetřovaná osoba nezletilá, která není plně svéprávná, hradí tyto náklady její zákonný zástupce. Neprokáže-li se přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, náklady nese zaměstnavatel.

 

Přílohu č. 1 k zákonu č. 65/2017 Sb. tvoří grafické značky, které budou muset vlastníci, provozovatelé určených prostorů, mít vylepené u vstupu do prostor.

Obrázek č. 1 - „KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO“

Obrázek č. 2 - „KOUŘENÍ POVOLENO“ - „KOUŘENÍ VÁŽNĚ ŠKODÍ VÁM I LIDEM VE VAŠEM OKOLÍ“.

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.07.2024

Novela o rozšíření minimálního stupně vzdělání revizních techniků vyhrazených technických zařízeních

Novela o rozšíření minimálního stupně vzdělání revizních techniků vyhrazených technických zařízeních

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se neustále vyvíjí a v případě potřeby se provádí legislativní změny. Nejinak je tomu i u velmi diskutovaných nařízení vlády týkajíc...

01.07.2024

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

V roce 2022, kdy ještě doznívala pandemie a zároveň započala energetická krize, došlo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) k novele nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ...