01.01.2023

Systém bezpečné práce a pracovní systém

Systém bezpečné práce a pracovní systém

V jednom z minulých článků jsme psali o NV č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, které vešlo v účinnost dne 1. července 2022. Přímo do tohoto nařízení vlády se dostal požadavek na zpracování Systému bezpečné práce (SBP), který byl již dříve zakotven v ČSN ISO 12480-1. Dnešní článek je v rámci zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) zaměřen na informace týkající se SBP a pracovní systém dle NV č. 193/2022 Sb.

Systém bezpečné práce je v podstatě předpis zaměstnavatele zpracovaný a dodržovaný při každé činnosti jeřábu.

Zajistit zpracování SBP je povinen provozovatel u jeřábů a zdvihadel s motorickým pohonem, které jsou uvedeny v § 3 odst. 1 písm. a), SBP musí být zpracován před použitím jeřábů a zdvihadel. SBP musí být dodržován při každé činnosti jeřábu, a je jedno, jestli se jedná pouze o jeden zdvih nebo o skupinu opakujících se operací.

 

Systém bezpečné práce obsahuje s velmi malými úpravami stejné požadavky, jako norma ČSN ISO 12480-1:

a)   návrh činností jeřábu tak, aby byly prováděny bezpečně a s přihlédnutím ke všem předvídatelným rizikům, provedený pověřenými osobami s odpovídající kvalifikací; v případě opakujících se nebo rutinních činností je možné navrhnout činnosti pouze pro úvodní fázi a stanovit periodické kontroly pro zjištění, zda došlo ke změnám postupů,

b)   výběr, zajištění a použití vhodného jeřábu a příslušenství,

c)   údržbu, prohlídky a kontroly jeřábu a příslušenství,

d)   určení řádně zaškolených a odpovědných osob, které byly prokazatelně seznámeny se svými povinnostmi a s povinnostmi ostatních účastníků provozu jeřábu,

e)   odpovídající dozor prováděný zaškolenými osobami s potřebnými pravomocemi stanovenými provozovatelem,

f)   kontrolu, zda jsou k dispozici všechny potřebné doklady a dokumentace,

g)   zákaz nedovolených manipulací po celou dobu používání jeřábu,

h)   zajištění bezpečnosti osob přímo se neúčastnících používání jeřábu,

i)   koordinaci s ostatními spolupracujícími subjekty, které se účastní prací, včetně stanovení opatření k zamezení vzniku rizik ohrožení života, bezpečnosti a zdraví osob, majetku nebo životního prostředí,

j)   zajištění komunikačního systému, se kterým budou seznámeny všechny osoby účastnící se používání jeřábu,

k)   požadavky na provoz jeřábu obsahující přípravu stanoviště, montáž, demontáž a údržbu jeřábu.

Bod k) nebyl v ČSN obsažen, do NV přibyl až nyní, proto je potřeba provést aktualizaci SBP, dopracovat požadavky uvedené v NV a aktualizovat právní předpisy obsažené v SBP tak, aby odpovídal požadavkům daného NV a BOZP (bezpečnost práce).

 

Dále pak je potřeba myslet na to, že se systémem bezpečné práce musí být prokazatelně řádně seznámeny všechny zúčastněné subjekty. Tzn. nejen vlastní zaměstnanci, ale všechny osoby, které se kolem jeřábu pohybují.

Kromě jeřábů a jejich systému bezpečné práce musejí mít nově pracovní plošiny s motorickým pohonem a výškou zdvihu přesahující 1,5 m zpracovaný pracovní systém, a to před použitím pracovních plošin. Zpracování zajišťuje provozovatel a jedná se o nový požadavek obsažený v NV č. 193/2022 Sb.  

  

Pracovní systém obsahuje:

a)   plánování provozu včetně postupů pro vyproštění osob nebo stroje v případě nouze,

b)   výběr, opatření a použití vhodné pracovní plošiny a s ní souvisejícího pracovního zařazení,

c)   přípravu a údržbu místa podle požadavků pro užití pracovní plošiny,

d)   údržbu pracovní plošiny včetně prohlídek a oprav podle doporučení výrobce,

e)   zaškolenou obsluhu, oprávněnou k provozu pracovní plošiny,

f)   seznámení obsluhy pracovní plošiny se strojem, který bude používat, včetně místních specifik, upozornění na nebezpečí v prostorech, kde bude pracovní plošina provozována, a to před zahájením práce,

g)   monitorování činností a kontrolu práce obsluhy,

h)   opatření proti neoprávněnému použití pracovní plošiny,

i)   opatření pro zajištění bezpečnosti osob neúčastnících se provozu pracovní plošiny.

 

Provozovatel vyhrazeného zdvihacího zařízení určí pověřenou osobu odpovídající za provoz vyhrazeného zdvihacího zařízení a jednající na základě písemného pověření za provozovatele a zajistí její seznámení s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP (bezpečnost práce).

Pověřenou osobu určí provozovatel i pro realizaci SBP, která jedná za právnickou nebo fyzickou osobu požadující manipulace s břemenem (zaměstnavatele). Taktéž musí být i osoba určená pro pracovní systém.

Pozor! Pověřená osoba musí být řádně zaškolena. Rozsah a četnost školení písemně stanoví provozovatel vyhrazeného zdvihacího zařízení. Doporučujeme rozsah a četnost školení dopracovat do vnitřního předpisu zaměstnavatele nebo do směrnice týkající se problematiky BOZP.

   

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.07.2024

Novela o rozšíření minimálního stupně vzdělání revizních techniků vyhrazených technických zařízeních

Novela o rozšíření minimálního stupně vzdělání revizních techniků vyhrazených technických zařízeních

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se neustále vyvíjí a v případě potřeby se provádí legislativní změny. Nejinak je tomu i u velmi diskutovaných nařízení vlády týkajíc...

01.07.2024

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

V roce 2022, kdy ještě doznívala pandemie a zároveň započala energetická krize, došlo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) k novele nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ...