01.02.2017

Zdroje požární vody

Jak již bylo několikrát zmíněno v předešlých článcích, požární ochrana se netýká pouze zaměstnanců, ale všech fyzických osob. Každý občan by měl znát povinnosti, které mu ukládá zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Jedním z bodů této povinnosti je, že každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke zdolání požáru.

Zdroj vody má doma snad každý (studna, vodovod), ale co si představit pod pojmem zdroje požární vody? Je to část, kterou řeší požární ochrana? Pojďme se na tuto problematiku podívat z hlediska normy ČSN 75 2411 Zdroje požární vody.

 

Základní termíny a definice:

 • zdroj požární vody - zdroj, který poskytuje požární vodu
 • požární voda - voda používaná k hašení požáru
 • vodovod pro veřejnou potřebu - vodovod určený k hromadnému zásobování obyvatelstva a jiných odběratelů vodou
 • požární vodovod - vodovod sloužící výhradně k účelům požární ochrany
 • zdroj požární vody přirozeného původu - vodní zdroj, který nebyl záměrně vybudován pouze pro požární účely (řeky, potoky, vodní strouhy, jezera, rybníky, apod.)
 • umělý zdroj požární vody - vodní zdroj, který byl vybudován záměrně pro požární účely (požární nádrže, požární studny, požární vodovod, apod.)
 • víceúčelový zdroj požární vody - vodní zdroj, který kromě jiného účelu slouží také požárním účelům (koupaliště, rybníky, průplavy, studny, vodojemy apod.)

 

Zdroje požární vody

 • Zdroje požární vody se dělí na:
 • zdroje přirozeného původu

 - podzemní, kde zdrojem vody je podzemní voda

 - nadzemní, kde zdrojem vody je povrchová voda

 • víceúčelové zdroje
 • umělé zdroje

Umělé zdroje požární vody se dělí podle systému užití na:

 • požární vodovody
 • požární studny
 • požární vodní nádrže

 

Požární voda má být zajišťována přednostně ze zdrojů přirozeného původu popř. z víceúčelových zdrojů! Z tohoto důvodu požární ochrana myslí i na to, že umělé zdroje požární ochrany se nemusí zřizovat např. u každé větší firmy, ale zřizují se jen tehdy, není-li k dispozici požární voda v potřebném množství a jakostí z vodních zdrojů přirozeného původu nebo víceúčelových, nebo je-li získání vody z umělého zdroje výhodnější než z jiného vodního zdroje.

POZOR! Využití vodních zdrojů jako zdrojů požární vody je nutno veřejnoprávně projednat podle stavebního zákona (v návaznosti na zákon o vodách, zákon o vodovodech a kanalizacích popř. další předpisy),

 

Dále je důležité zdůraznit, že ke zdrojům požární vody musí být zabezpečen příjezd mobilní požární techniky vhodnou příjezdovou komunikací a přístupová komunikace musí být napojena na čerpací stanoviště tak, aby bylo možno bez obtíží vhodně postavit požární vozidlo ke zdroji požární vody.

Co se týká průmyslových objektů, tak konec komunikace musí být opatřen smyčkou nebo plochou min. 12 x 12 m pro otáčení vozidel.

 

Přirozené zdroje požární vody

U vodních zdrojů přirozeného původu je potřeba volit místo k odběru požární vody tak, aby vyhovovalo zejména těmto podmínkám:

 • možnost příjezdu a zřízení čerpacího stanoviště,
 • minimální hladina vodního zdroje nesmí klesat pod úroveň 1 m,
 • odběrní místo být bez nežádoucích nánosů.

Víceúčelové zdroje

Víceúčelové vodní zdroje musí být upraveny tak, aby mohly sloužit pro účely požární ochrany (PO) i svému provoznímu účelu.

Mezi víceúčelové vodní zdroje  patří i vodovod pro veřejnou potřebu zpravidla se zásobním vodojemem, který zásobuje vodou rozvodnou vodovodní síť příslušného tlakového pásma. Využití vodovodu pro veřejnou potřebu jako zdroje požární vody se musí předběžně projednat s vlastníkem nebo provozovatelem popř. správcem vodovodu.

 

Umělé zdroje požární vody

 • Požární vodovod - je nejvhodnějším zdrojem požární vody.
 • Požární studna – umisťuje se zpravidla tam, kde je vysoká hladina podzemní vody a je zajištěna její požadovaná vydatnost. Její výhodou je nezamrzající, neznečištěná voda a připravenost k požárnímu zásahu. Trvalá zásoba vody musí být alespoň 14 m3 nebo musí mít užitečnou vydatnost prameniště ke krytí potřebného množství požární vody podle ČSN 73 0873.
 • Požární nádrž – je vhodným zdrojem požární vody všude tam, kde je nutno soustředit požadované množství vody pro požární zásah na jednom místě. Je i vhodným doplňkem kapacity požární vody všude tam, kde nestačí kapacita jiného vodního zdroje. Požární nádrž slouží jako zásobník požární vody

 

Požární nádrže

Velikost požární nádrže  je dána potřebnou zásobou požární vody podle ČSN 73 0873.

Požární nádrže musí umožňovat napouštění a doplňování zásoby vody, odběr požární vody, vypouštění vody, čištění nádrží a musí být vybaveny bezpečnostním přelivem a přístupem na dno nádrží.

 

Kontrola zásoby požární vody a její jakosti u požární nádrže se provádí minimálně 1 x za měsíc se záznamem o jejím provedení.

Kontrola provozního stavu požární nádrže se provádí minimálně 1 x za rok se záznamem o jejím provedení

Obrázek 1 - Zdroj požární vody - domovní nebo veřejná studna jako požární studna

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.07.2024

Novela o rozšíření minimálního stupně vzdělání revizních techniků vyhrazených technických zařízeních

Novela o rozšíření minimálního stupně vzdělání revizních techniků vyhrazených technických zařízeních

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se neustále vyvíjí a v případě potřeby se provádí legislativní změny. Nejinak je tomu i u velmi diskutovaných nařízení vlády týkajíc...

01.07.2024

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

V roce 2022, kdy ještě doznívala pandemie a zároveň započala energetická krize, došlo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) k novele nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ...