15.02.2017

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je důležitou součástí práce ve výškách a nad volnou hloubkou, neboť při této činnosti vzniká velké procento těžkých pracovních úrazů, bohužel i smrtelných. Za práce ve výškách se dle NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, rozumí:

a)       pracoviště a přístupové komunikace nacházející se v libovolné výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením,

b)      všechny ostatní pracoviště a přístupové komunikace, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m.

Na všech těchto pracovištích a přístupových komunikacích zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení (dále jen "ochrana proti pádu").

 

Bezpečnost práce se v případě ochrany proti pádu zajišťuje přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny. Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné.

POZOR! Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s ohledem na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců.

POZOR! Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo samostatně musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. Zaměstnanec vykonávající práci uvedenou ve větě první musí být poučen o povinnosti přerušit práci, pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným způsobem, a o přerušení práce musí neprodleně informovat vedoucího zaměstnance, popřípadě zaměstnavatele.

Práci ve výškách a nad volnou hloubkou mohou vykonávat pouze zaměstnanci zdravotně a odborně způsobilí.

Co se týká zdravotní způsobilosti, tak vyhl. č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, stanovuje, že ti zaměstnanci, kteří vykonávají práce ve výškách nad úrovní terénu a nad volnou hloubkou nad 10 metrů, kdy je nutné použít prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné prostředky proti pádu, jsou povinni absolvovat lékařskou prohlídku v intervalu 1x4 roky, je-li jim do 50 ti let a 1x 2 roky, pokud je jim nad 50 let. Tento interval je dán tím, že výše uvedená práce je dle vyhl. č. 79/2013 Sb. činností, jejichž součástí je riziko ohrožení zdraví. POZOR! V lékařském posudku musí mít zaměstnanci uvedeno, že pracují ve výškách a nad volnou hloubkou (nad 10m)!

Odborně způsobilí zaměstnanci jsou ti, kteří řádně a pravidelně absolvují v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a to zejména, pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků. (POZOR! Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky).

Co se týká četnosti školení, tak dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, je zaměstnavatel povinen určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení pravidelně opakováno.

Přestože si zaměstnavatel četnost školení určuje sám, důrazně upozorňujeme, že práce ve výškách je prací rizikovou a školení se doporučuje opakovat 1x ročně.

V rámci školení musí být zaměstnanci seznámeni i s riziky, které jim při práci ve výškách a nad volnou hloubkou hrozí, s opatřeními a s povinností používat osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP). Pro práci ve výškách se nejčastěji jako OOPP používají různé jistící lana, postroje, zachycovače pádu atd. a s jejich použitím musí být zaměstnanci prokazatelně seznámeni!

POZOR! Vzhledem k tomu, že výrobky určené k ochraně proti pádu z výšky patří do třídy III, kde jsou zahrnuty všechny výrobky chránící před smrtelným nebezpečím nebo nebezpečími, která mohou vážně a nevratně poškodit zdraví, musí dle evropské směrnice 89/686/EHS všechny OOP chránící před pádem z výšky podléhat certifikaci.

 

BOZP samozřejmě nezapomíná ani na provádění kontrol a  revizí OOPP proti pádu. V rámci školení by měl školitel důrazně upozornit zaměstnance, že uživatel je povinen zkontrolovat OOPP před každým použitím! Je důležité ověřit funkčnost, stav opotřebení a identifikovat případná poškození. Poškozený výrobek nepoužívat!

Pokud vznikne jakákoliv pochybnost o bezpečnosti výrobku, je nutné provést revizi. Revize by měly být prováděny osobami znalými nebo osobami pověřenými výrobcem.

Ve velké většině případů se  revize provádějí v periodách stanovených výrobcem – nejčastěji 1 x 12měsíců od data výroby nebo od data prvního použití.

Za práci ve výškách se považuje i práce na žebříku. Na tuto problematiku se zaměříme v jednom z dalších článků.

Obrázek 1 - NV č. 362/2005 Sb. uvádí, že zaměstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž půdorysné rozměry ve všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich vzniku zakryty poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí nebo aby volné okraje otvorů byly zajištěny technickým prostředkem ochrany proti pádu, například zábradlím nebo ohrazením. Zde je vidět, že zaměstnavatel tuto povinnost porušil a zaměstnanci jsou vystaveni riziku pádu z výšky.

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.07.2024

Novela o rozšíření minimálního stupně vzdělání revizních techniků vyhrazených technických zařízeních

Novela o rozšíření minimálního stupně vzdělání revizních techniků vyhrazených technických zařízeních

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se neustále vyvíjí a v případě potřeby se provádí legislativní změny. Nejinak je tomu i u velmi diskutovaných nařízení vlády týkajíc...

01.07.2024

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

V roce 2022, kdy ještě doznívala pandemie a zároveň započala energetická krize, došlo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) k novele nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ...