01.01.2024

Zvířata na pracovišti z pohledu BOZP

Zvířata na pracovišti z pohledu BOZP

Většina firem v dnešní době nabízí svým zaměstnancům benefity. Ať už se jedná o týden dovolené navíc, home office, příspěvek na dopravu, stravování, penzijní pojištění, služební auto, zvýhodněné tarify mobilních operátorů apod. Jedná se o benefity, které většina z nás zná. Ovšem určitým benefitem, který poskytuje opravdu jen velmi malé procento zaměstnavatelů, je přítomnost domácího mazlíčka na pracovišti. Ve velké většině případů jde o psy, ale můžeme vidět i kočky, andulky, ještěrky, plazy apod. Je to ale z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v pořádku?

 

V České republice neexistuje předpis, který by zaměstnavatelům přítomnost zvířat přímo zakazoval. Pokud se tedy rozhodnou povolit zvířata na pracovišti, musí podle zákoníku práce zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci pro všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. To znamená, je potřeba stanovit určitá pravidla, která musejí majitelé mazlíčků dodržovat. Vše by mělo být popsáno v pracovním řádu nebo obdobném dokumentu – např. zda zvířata mohou do všech prostor firmy, hygiena zvířat, přestávky na venčení, volný pohyb zvířat apod. Agresivní zvířata by se zde neměla vyskytovat vůbec. Dále je potřeba provést hodnocení rizik, přijetí opatření a prokazatelné seznámení všech zaměstnanců.

 

Samozřejmostí je, že za zvíře odpovídá jeho majitel, a to i za případné škody, které zvíře způsobí. Majitel zvířete je také povinen dodržovat zásady BOZP na pracovišti, tzn. musí dbát na to, aby jeho zvíře nikomu neublížilo a neohrozilo ho a také je potřeba, aby dokázalo vycházet s ostatními zvířaty na pracovišti.

 

Opačným krokem je situace, kdy majitel společnosti vstup zvířatům zakáže. Na to má samozřejmě právo, ale existují i určité výjimky. Ty se týkají asistenčních psů, které využívají lidé se zdravotním postižením, pro které bývá velkým pomocníkem, pomáhá při zajišťování sebeobsluhy a samostatnosti.

Asistenční psi mají dle legislativy přístup do určitých míst povolen. Tato místa jsou zakotvena i v legislativě, a to například:

  •   Zákon č. 373/2011 Sb., o zdravotních službách

§ 30, odst. 3 Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem, má právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa u sebe ve zdravotnickém zařízení, a to způsobem stanoveným vnitřním řádem tak, aby nebyla porušována práva ostatních pacientů, nestanoví-li jiný právní předpis jinak; to neplatí, jde-li o osoby ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence. Psem se speciálním výcvikem se pro potřeby věty první rozumí vodicí pes nebo asistenční pes.

  •   Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

§ 23, odst. 4 Provozovatel potravinářského podniku provozující stravovací službu je povinen zajistit, aby fyzické osobě se zdravotním postižením byl umožněn vstup do stravovací části provozovny v doprovodu vodícího nebo asistenčního psa. Fyzická osoba se zdravotním postižením je povinna na požádání provozovatele potravinářského podniku provozujícího stravovací službu, jeho zaměstnance nebo jiné fyzické osoby, která vykonává v provozovně činnost pro tohoto provozovatele, předložit doklad o výcviku psa.

  •   Vyhl. č. 175/2000 Sb., Ministerstva dopravy a spojů o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu

§ 23, odst. 45 Vodícího psa doprovázejícího nevidomou osobu, asistenčního psa doprovázejícího osobu se zdravotním postižením, jakož i služebního psa nelze z přepravy vyloučit ani jeho přepravu odmítnout.

  •   Vyhl. č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

§ 51, odst. 1 písm. e) Pro výrobu kosmetických prostředků, holičství, kadeřnictví, pedikúru, manikúru, kosmetické služby, masérské služby, pro provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže, a živnosti, při které se používají k péči o tělo speciální přístroje (například solária, myostimulátory), platí tyto zásady provozní hygieny: zamezení vstupu nepovolaných osob a zvířat do zázemí provozovny s výjimkou vodicího psa nevidomé osoby a psa speciálně vycvičeného pro doprovod osoby s těžkým zdravotním postižením.

  •   Zákon č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon

 

Pokud se tedy zaměstnavatel rozhodne povolit zvířata na pracovišti, měl by si uvědomit rizika, která z dané situace mohou vyplývat. Zejména je potřeba probrat se zaměstnanci, zda jejich zvířata neohrozí chod firmy a zda budou akceptovat ostatní domácí mazlíčky. Také by si měli určit pravidla ohledně pohybu a hygieny. V případě, že zaměstnanci s nastavenými pravidly nebudou mít problém, nic jim nebrání vzít s sebou svého mazlíčka na pracoviště.  

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.04.2024

Suchovod - nezavodněné požární potrubí

Suchovod - nezavodněné požární potrubí

Velká část občanů se již pravděpodobně setkala s pojmem suchovod. Jedná se o požární potrubí, které není trvale napojeno na vodovodní síť. V nejčastějších případech je součás...

15.03.2024

Základní požadavky na strojní zařízení

Základní požadavky na strojní zařízení

Strojní zařízení můžeme najít minimálně v každé výrobní firmě. Ať už se jedná o malé zařízení nebo velké, jednoduché nebo složité, vždy platí, že je potřeba zajistit bezpe...