Bezpečnostní značení

Bezpečnostní značení

Bezpečnostní značení je důležitou součástí dodržování požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) i požární ochrany (PO). V tomto článku se zaměříme na nejčastější závady týkající se bezpečnostního značení, na které naši specialisté narážejí v rámci kontrol BOZP a PO.

 

1. NV č. 101/2005 Sb., Příloha, bod 2.1.8: Hlavní vypínač musí být trvale přístupný a viditelně trvale označený.

K hlavnímu vypínači vždy umístit značku Hlavní vypínač. Nezapomenout označit i rozvaděč elektrické energie.

 

Obrázek 1 - K označení hlavního vypínače je ideální samolepka

2. NV č. 101/2005 Sb., Příloha, bod 2.3.2: Únikové cesty, východy a evakuační výtahy na únikových cestách musí být trvale označeny značkami pro únik a evakuaci osob. Tam, kde je to technicky vhodné, je možné použít k jejich označení orientační systémy z materiálů s dostatečnou délkou dosvitu nutnou na dobu opuštění budovy.

Na značení únikových cest a východů se používají značky, které mají obdélníkový nebo čtvercový tvar s bílým piktogramem na zeleném pozadí. Ideální je použít fotoluminiscenční značení (plastové, popř. samolepky.)

 

 

Obrázek 2 - Únikové schodiště vpravo dolů

3. NV č. 101/2005 Sb., Příloha, bod 3.4.2: Průhledné nebo prosklené dveře musí být ve výšce 1,1 m až 1,6 m nad podlahou náležitě výrazně označeny.

Častý prohřešek zejména u obchodních domů/obchůdků – vstupní celoprosklené dveře nejsou nijak označeny, lidé si nevšimnou, že dveře jsou zavřené a může se stát, že „projdou skrz“.

V dnešních moderních stavbách se stále častěji setkáváme i s celoprosklenými dveřmi vedoucích do jednotlivých kanceláří. I tyto dveře je potřeba označit, např. číslem místnosti, názvem místnosti, designovými samolepkami atd.

 

4. NV č. 101/2005 Sb., Příloha, bod 3.4.6: Spodní hrana sklopných a zdvižných mechanicky ovládaných vrat musí být označena značkami (například šikmým bezpečnostním šrafováním).

Jedná se o nejčastější závadu u skladových prostor. Vrata je potřeba vždy označit z vnitřní i vnější strany, ideální je spodní hranu natřít žlutou a černou barvu. Další možností je použít žlutočernou pásku, ovšem tady je potřeba počítat s častější obnovou značení.

Obrázek 3 - Tyto zdvižné vrata byly opatřeny žlutočernou páskou - bohužel vlivem povětrnostních vlivů došlo k jejich poškození.

5. NV č. 101/2005 Sb., Příloha, bod 3.4.8: Zúžené vjezdy a výjezdy pracovišť, určené pro pěší i pro provoz dopravních prostředků, musí být opatřeny značkami označujícími riziko střetu osob s překážkami. Značky musí být viditelné při otevřených vratech.

NV č. 375/2017 Sb., §3, odst. 7: Značky označující riziko střetu osob s překážkami nebo riziko pádu osob a předmětů tvoří střídavé žluté a černé nebo červené a bílé pruhy stejné velikosti v úhlu 45 stupňů. Namísto žluté barvy lze použít fotoluminiscenčního materiálu žlutozelené barvy.

Opět závada především ve skladech a výrobních provozech. Zúžená místa je potřeba označit žlutočerným nebo červenobílým značením.

  

Obrázek 4 - Barevné vyznačení značky označující riziko střetu osob s překážkami nebo pádu osob

6. NV č. 101/2005 Sb., Příloha, bod 5.21: Pokud se na pracovištích vyskytuje nebezpečný prostor, v němž vzhledem k povaze práce existuje riziko pádu zaměstnanců nebo předmětů, musí být toto místo vybaveno zařízením, které zabraňuje nepovolaným osobám v přístupu do tohoto prostoru. Nebezpečný prostor musí být výrazně označen značkou.

Jedná se zejména o nakládací rampy, lisy, vyvýšené pracoviště apod. K takovému prostoru je ideální umístit značku Nebezpečí pádu do prohlubně, nebo jen všeobecně Nebezpečí pádu.

  

Obrázek 5 - Značka výstrahy - Nebezpečí pádu do prohlubně

7. NV č. 101/2005 Sb., Příloha, bod 8: Prostředky a zařízení pro poskytování první pomoci musí být umístěny na dostupném místě a musí být označeny značkami.

Na místo uložení (dveře, skříň) lékárničky umístit značku – bílý kříž v zeleném poli.

  

Obrázek 6 - Označení umístění lékárničky

8. NV č. 101/2005 Sb., Příloha, bod 10.1: Ve skladech a jiných prostorech určených ke skladování musí být na dobře viditelných místech umístěny tabulky určující maximální přípustnou nosnost podlahy. Pokud se tam volně skladují sypké materiály, musí být trvale výrazně označena maximální skladovací výška sypkého materiálu nad podlahou.

V oblasti BOZP snad jedna z nejčastějších závad – ve skladech chybí tabulka určující maximální přípustnou nosnost podlahy. Nosnost se ve většině případů určuje v kg/m2 a lze ji nalézt v projektové dokumentaci skladu.

 

Obrázek 7 - Maximální povolené zatížení podlahy

9. NV č. 101/2005 Sb., Příloha, bod 10.2: Regály musí být trvale označeny štítky s uvedením největší nosnosti buňky a nejvyššího počtu buněk ve sloupci.

Nejen velké regály, ale i malé, příruční regály musejí být označeny, navíc ještě i pravidelně kontrolovány. Nosnost regálů musí být prokázána. Ideálním řešením je kontaktovat výrobce, popř. pozvat si odbornou firmu na prokázání nosnosti.

 

Obrázek 8 - Označení nosnosti regálu

10. NV č. 101/2005 Sb., Příloha, bod 10.4: Trvale používané skladovací plochy musí být rovné, odvodněné, zpevněné a označené značkami se zákazem vstupu nepovolaným osobám a upravené s ohledem na povahu skladovaných manipulačních jednotek a materiálu a se zřetelem na požadavky na požární ochranu.

Tam, kde jsou skladové plochy trvale používané, vždy umístěte značku „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“.

  

Obrázek 9 - U této značky je ideální použít kombinaci textu a grafické znázornění

11. Vyhl. č. 246/2001 Sb., § 3, odst. 2: Hasicí přístroje se umísťují tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné. Je-li to nezbytné (např. z provozních důvodů), lze hasicí přístroje umístit i do skrytých prostor. V případech, kdy je omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska rozmístění hasicích přístrojů (např. v nepřehledných, rozlehlých nebo skrytých prostorách) se k označení umístění hasicích přístrojů použije příslušná požární značka umístěná na viditelném místě.

Značku označující hasicí přístroj (PHP) umístěte nad PHP, popř. na dveře, za kterými se PHP nachází nebo na jiné místo tak, aby nalezení hasicího přístroje bylo co nejjednodušší.

 

Obrázek 10 - Informativní značka pro věcné prostředky požární ochrany (konkrétně PHP)

12. Vyhl. č. 23/2008 Sb., § 10, odst. 5: Evakuační výtah musí být označen bezpečnostním značením „Evakuační výtah“, a to v kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty. Výtah, který neslouží k evakuaci, musí být obdobně označen bezpečnostním značením „Tento výtah neslouží k evakuaci osob“.

Tyto značky musejí být umístěné jak z vnější, tak vnitřní strany výtahu!

  

Obrázek 11 - Příklad označení evakuačního výtahu

Výčet značení není v žádném případě konečný. V tomto článku byly uvedeny nejčastější chybějící značky z pohledu BOZP a PO.

Při umístění značek dbejte na to, aby jejich účinnost nebyla ovlivněna nesprávnou volbou, nedostatečnou údržbou, nedostatečným počtem nebo přítomností jiných značek, které snižují jejich viditelnost. Nezapomínejte, že ve většině případů si můžete vybrat mezi plastovými a samolepícími tabulkami různých velikostí. Také je dobré zejména na únikové cesty, nad únikové východy, nad věcné prostředky požární ochrany apod. umístit tabulky z fotoluminiscenčního materiálu, které jsou v případě tmavých prostorů nebo výpadku el. proudu lépe viditelné a vysokou měrou napomáhají ke zvládnutí případné evakuace.

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.10.2021

Regály – základní povinnosti z hlediska BOZP

Regály – základní povinnosti z hlediska BOZP

Nějaký regál už asi každý z nás viděl. Jedná se o vícepodlažní zařízení pro uložení zásob (materiálu), umožňující jejich odebírání z kteréhokoliv podlaží. Regály mohou b...

01.10.2021

Přestávky na jídlo a oddech a bezpečnostní přestávky

Přestávky na jídlo a oddech a bezpečnostní přestávky

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se musí dle právních předpisů dodržovat ve všech společnostech, počínaje těmi nejmenšími administrativami a konče těmi největšími vý...