01.08.2021

BOZP u těhotných zaměstnankyň

BOZP u těhotných zaměstnankyň

Každý zaměstnavatel se pravděpodobně dříve nebo později setká s problematikou zajištění BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) při zaměstnávání těhotných žen. Naštěstí právní předpisy na tuto problematiku pamatují a BOZP pro těhotné je v nich docela podrobně upravena. Dnešní článek je tedy zaměřen na problematiku zaměstnávání těhotných žen. BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) pro tyto ženy je upravena dvěma základními předpisy, a to zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce a vyhl. č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích).

Zákoník práce stanovuje, že zaměstnankyně je zakázáno zaměstnávat pracemi, které ohrožují jejich mateřství a dále je zakázáno zaměstnávat těhotnou zaměstnankyni pracemi, pro které není podle lékařského posudku zdravotně způsobilá.

V rámci prevence rizik je zaměstnavateli stanoveno, že je povinen, jestliže při práci přichází v úvahu expozice rizikovým faktorům poškozujícím plod v těle matky, informovat o tom zaměstnankyně. Také je musí seznámit s riziky a jejich možnými účinky na těhotenství nebo na jejich zdraví a učinit potřebná opatření, včetně opatření, která se týkají snížení rizika psychické a fyzické únavy a jiných druhů psychické a fyzické zátěže spojené s vykonávanou prací, a to po celou dobu, kdy je to nutné k ochraně jejich bezpečnosti nebo zdraví dítěte. POZOR! Mezi další povinnosti zaměstnavatele patří přizpůsobovat na pracovišti prostory pro odpočinek těhotných žen.

V případě, že zaměstnankyně je těhotná a koná práci, která je těhotným zaměstnankyním zakázána (viz níže) nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství, je zaměstnavatel povinen převést ji dočasně na práci, která je pro ni vhodná a při níž může dosahovat stejného výdělku jako na dosavadní práci. Požádá-li těhotná zaměstnankyně pracující v noci o zařazení na denní práci, je zaměstnavatel povinen její žádosti vyhovět!

Pozn. Dosahuje-li zaměstnankyně při práci, na niž byla převedena, bez svého zavinění nižšího výdělku než na dosavadní práci, poskytuje se jí na vyrovnání tohoto rozdílu vyrovnávací příspěvek.

POZOR! Zakazuje se zaměstnávat těhotné zaměstnankyně prací přesčas!

Pokud jsou zaměstnanci vysíláni na služební cesty, tak i zde platí určité omezení pro těhotné ženy, a to takové, že mohou být vysílány na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen se svým souhlasem.

Ve svých ustanoveních se zákoník práce odkazuje na vyhlášku. Ta stanovuje práce, které jsou těhotným zaměstnankyním zakázané. Jedná se např. o práce

a)       rizikové (práce zařazené do kategorie 3 a nebo 4 a nebo 2R, pokud tak rozhodne orgán ochrany veřejného zdraví), s výjimkou

  1.        prací zařazených podle jiného právního předpisu upravujícího zařazování prací do kategorií jako rizikové pro faktor psychická zátěž podle kritéria práce v noční době,
  2.        prací spojených s expozicí viru zarděnek, jinému biologickému činiteli skupin 2 až 4 zařazené jako rizikové nebo původci toxoplasmosy, pokud lze u těhotné zaměstnankyně prokázat imunitu proti biologickému činiteli, který přichází při dané práci v úvahu,
  3.        prací, pro které podmínky jejich výkonu stanoví právní předpisy upravující využívání jaderné energie a ionizující záření,

b)       vyžadující používání izolačních dýchacích přístrojů,

c)       vykonávané velkými svalovými skupinami s převažující dynamickou složkou svalové práce, např.

  1.        spojené s ruční manipulací s břemenem, jehož hmotnost při občasné manipulaci překračuje 10 kg nebo při časté manipulaci 5 kg,
  2.        při nichž směnová kumulativní hmotnost ručně manipulovaného břemene překračuje 2000 kg za průměrnou směnu,
  3.        vykonávané vsedě, spojené s častým zvedáním nebo přenášením břemene o hmotnosti vyšší než 2 kg,
  4.        spojené se zaujímáním pracovní polohy v hlubokém předklonu, vkleče, v dřepu, vleže, ve stoji na špičkách, s rukama nad výškou ramen, s rotací trupu nebo úklony trupu o více než 10 stupňů, jde-li o opakující se pracovní úkony,
  5.        atd.

d)       vykonávané ve vnuceném pracovním tempu (práce, při níž si zaměstnanec nemůže volit její tempo sám a musí se podřídit rytmu strojového mechanizmu, úkolu nebo rytmu jiného zaměstnance),

e)       při nichž by mohly být vystaveny rázům,

f)        spojené s expozicí celkovým horizontálním nebo vertikálním vibracím, překračujícím přípustný expoziční limit snížený o 10 dB,

g)       spojené s expozicí chemickým látkám nebo chemickým směsím označovaným standardními větami označujícími specifickou rizikovost (vybrané H věty jsou uvedeny ve vyhl. č. 180/2015 Sb.),

h)       při výrobě léčiv nebo veterinárních přípravků, obsahujících hormony, antibiotika nebo jiné biologicky vysoce účinné látky, pokud nelze na podkladě vyhodnocení zdravotních rizik vyloučit, že nedojde k poškození zdraví těhotné zaměstnankyně nebo plodu,

i)         při výrobě cytostatik nebo antimitotických léků, jejich přípravě k injekční aplikaci, při jejím provádění nebo při ošetřování pacientů léčených cytostatiky nebo antimitotickými léky,

j)         spojené s expozicí prachu tvrdých dřev s karcinogenními účinky

Těhotným zaměstnankyním jsou dále zakázány práce

a)       při výrobě a zpracování výbušnin nebo výbušných předmětů a při zacházení s nimi,

b)       při nichž hrozí zhroucení konstrukce, staveb nebo pád předmětů,

c)       ve výškách nad 1,5 m, nad volnou hloubkou přesahující 1,5 m nebo na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny je 10 stupňů a větší,

d)       na zařízeních vysokého elektrického napětí,

e)       při ošetřování zvířat vyžadujících zvláštní péči podle jiného právního předpisu upravujícího stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči,

f)        související s chovem zvířat podle jiného právního předpisu upravujícího způsob organizace práce a pracovních postupů při práci související s chovem zvířat,

g)       při porážení zvířat na jatkách,

h)       vykonávané v prostoru uzavřených nádob nebo nádrží,

i)         při ošetřování pacientů umístěných v uzavřených psychiatrických odděleních,

j)         těžební v podzemí.

Těhotným zaměstnankyním je zakázáno pracovat na pracovištích, kde

a)       je tlak vzduchu vyšší než okolní atmosférický tlak o více než 20 kPa,

b)       je koncentrace kyslíku v ovzduší nižší než 20 % objemových,

c)       jsou překračovány nejvyšší přípustné hodnoty neionizujícího záření stanovené pro obyvatelstvo jiným právním předpisem upravujícím ochranu zdraví před účinky neionizujícího záření,

d)       podle hodnocení zdravotních rizik zaměstnavatelem expozice chemickým látkám nebo směsím nebo biologickým činitelům skupin 2 až 4 může ohrozit jejich zdraví nebo zdraví plodu.

Aby zaměstnavatel dodržel všechny požadavky právních předpisů pro zajištění BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) pro těhotné zaměstnankyně, měl by mít zpracován vlastní vnitřní předpis, který se bude touto problematikou zabývat a samozřejmě by s ním měl zaměstnankyně seznámit. V tomto vnitřním předpise je dobré stanovit/vyjmenovat pracoviště, na kterých nesmí těhotné ženy pracovat a nebo na kterých naopak mohou vykonávat práci bez vlivu na zdraví.

Za porušení povinností na úseku BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a vyplývajících ze zákoníku práce a vyhlášky o zakázaných pracích a pracovištích lze uložit zaměstnavateli pokutu až do výše 1 000 000 Kč.

Obrázek  - Těhotným ženám jsem určité práce zakázané

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.11.2023

Pozor na požáry spalinových cest

Pozor na požáry spalinových cest

Opět se blíží zimní období a chladnější dny. Proto již spousta obyvatel a firem zahájila topnou sezónu. Na co je ale potřeba se připravit, aby byly splněny požadavky požární ochrany...

01.11.2023

Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb.

Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb.

Jedním z velmi důležitých předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Toto NV bylo ji...