15.08.2021

Hydranty

Hydranty

Pod pojem požární ochrana (PO) se mimo jiné řadí i pojem požárně bezpečnostní zařízení, o němž jsme psali v jednom z minulých článků. Jedním z druhů požárně bezpečnostního zařízení je zařízení pro zásobování požární vodou. Konkrétně o tom hovoří § 2 odst. 4 písm. e) vyhlášky o požární prevenci, že požárně bezpečnostním zařízením se rozumí zařízení pro zásobování požární vodou (např. vnější požární vodovod včetně nadzemních a podzemních hydrantů, plnících míst a požárních výtokových stojanů, vnitřní požární vodovod včetně nástěnných hydrantů, hadicových a hydrantových systémů, nezavodněné požární potrubí).

Dnešní článek je zaměřen konkrétně na hydranty, neboť hydranty jsou vybaveny mnohé budovy v naší zemi.

Hydranty můžeme rozdělit do tří základních skupin, a to nástěnné, nadzemní a podzemní. Hydrant je dle normy přípojka k systému zásobování vodou včetně uzavírací armatury. Požární hydrant je hydrant konstruovaný k dodávce vody pro hašení požáru v průběhu všech jeho fází.

Nástěnný hydrant zná asi každý z nás. Bývá ve firmách, v nákupních centrech, administrativních budovách apod. Společně s přenosnými hasicími přístroji tvoří základ požárního vybavení budov. Bývá umístěn v nástěnné skříňce spolu s požární hadicí. Slouží k rychlému zásahu proti požáru, zejména do doby příjezdu hasičské jednotky. Hydrantová skříň může být i uzamčená, ale klíček od zámku musí být dostupný (někdy bývá v požární skříňce hned vedle hydrantu).

Nástěnné hydranty se osazují ve výšce 1,1 m až 1,3 m nad podlahou (měřeno ke středu zařízení). Dispozičně se umísťují tak, aby k nim osoby měly snadný přístup a dvířka se mohla otevřít o 180 °. Pro instalaci hydrantových systémů je třeba zajistit přívod vody, aby v nejméně příznivém místě umožnilo přetlak minimálně 0,2 MPa.

Přestože PO (požární ochrana) staveb vyžaduje, aby k nástěnným hydrantům byl trvale udržován volný přístup, je tato povinnost velmi často porušována. Pro některé zaměstnance není problém před hydrantovou skříň postavit paletu s materiálem a nebo ho obestavět prodávaným zbožím. Je-li hydrant vybaven kovovými dvířky, častokrát se z něho stává „nástěnka“ – bývá obložen papíry, vzkazy apod. Z hlediska Po (požární ochrana) je tato skutečnost nepřípustná, neboť mnohdy pod hromadou papírů umístěných na hydrantu není samotný hydrant ani vidět.

Pozn. Volným přístupem k hydrantu se rozumí též řešení, kdy jsou přítokový ventil, proudnice nebo hadicový systém umístěny

a) v zaplombované hydrantové skříni, pokud k překonání tohoto zaplombování není třeba pomůcek, nebo

b) v uzamčené hydrantové skříni, pokud je v bezprostřední blízkosti viditelně umístěno zařízení umožňující odemčení.

Nadzemní hydrant je hydrant s přípojkou nad úrovní terénu určený pro používání užitkové vody nebo pro dodávání vody do protipožárních zařízení.

Podzemní hydrant je hydrant s přípojkou pod úrovní terénu určený pro používání užitkové vody nebo pro dodávání vody do protipožárních zařízení.

Nadzemní a podzemní hydranty musejí být také přístupné, a to zejména pro hasiče. Při příjezdu na místo zásahu právě z těchto hydrantů čerpají vodu, a pokud se na vyhrazené místo pro požární techniku postaví nezodpovědní řidiči, bývá požární zásah značně ztížený.

Jelikož se hydranty řadí mezi požárně bezpečnostní zařízení, je potřeba provádět pravidelně, a to minimálně 1x 12 měsíců nebo dle návodu výrobce, kontrolu provozuschopnosti hydrantu.

Kontrolu může provádět pouze oprávněná osoby (osoba odporně způsobilá v PO (požární ochrana), technik PO (požární ochrana) a případně proškolená osoba výrobcem zařízení. Kontrola musí obsahovat minimálně rozvinutí hadice, natlakování tlakem, který je v rozvodu budovy a zkontrolování:

 •          zařízení je volně přístupné a nepoškozené, komponenty nejsou zkorodované a jsou těsné,
 •          návody k obsluze jsou jasné a čitelné,
 •          umístění je zřetelně označeno,
 •          upevnění na stěnu je vhodné pro daný účel, je stabilní a pevné,
 •          průtok vody je dostatečný a rovnoměrný,
 •          tlakoměr (je-li namontovaný) pracuje správně a ve svém měřícím rozsahu,
 •          celá hadice je v pořádku, bez popraskání nebo jiných změn,
 •          buben na hadice se volně otáčí v obou směrech,
 •          stav přívodního potrubí vody,
 •          použití správného typu proudnice a zda je proudnice snadno ovladatelná
 •          atd.

 

Pozn. Každých 5 let se musí hadice u hydrantu natlakovat na nejvyšší pracovní tlak dle platných právních předpisů.

V případě, že je požární hydrant nezpůsobilý plnit svoji funkci, musí se tato skutečnost na hydrantu a v prostoru, ve kterém je instalován, zřetelně vyznačit. Provozovatel v takovém případě provede opatření k jeho neprodlenému uvedení do provozu a prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo technika PO (požární ochrana) zabezpečí v potřebném rozsahu náhradní organizační, popřípadě technická opatření. Náhradní opatření se zajišťují do doby opětovného uvedení zařízení do provozu.

V případě nedodržování podmínek požární bezpečnosti (nepřístupné hydranty, neprovádění kontrol, neodstraňování závad apod.) může být provozovateli uložena pokuta až do výše 1 000 000Kč (dle začlenění provozovaných činností).

Obrázek  - Nástěnný hydrant

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.07.2024

Novela o rozšíření minimálního stupně vzdělání revizních techniků vyhrazených technických zařízeních

Novela o rozšíření minimálního stupně vzdělání revizních techniků vyhrazených technických zařízeních

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se neustále vyvíjí a v případě potřeby se provádí legislativní změny. Nejinak je tomu i u velmi diskutovaných nařízení vlády týkajíc...

01.07.2024

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

V roce 2022, kdy ještě doznívala pandemie a zároveň započala energetická krize, došlo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) k novele nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ...