01.09.2021

Novela zákona o požární ochraně od července 2023

Novela zákona o požární ochraně od července 2023

Jak jste již pravděpodobně slyšeli ze sdělovacích prostředků, chystá se velká novela stavebního zákona. Ovšem v souvislosti s touto novelou byl vydán zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona a tento zákon mění spoustu dalších zákonů, mezi které se řadí zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci atd. Dnešní článek je zaměřen na změnu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, která nabývá účinnosti od 1. července 2023, kdy se požární ochrana dočká výrazných novinek zejména v oblasti zařízení sociálních služeb a kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti.

První změna se týká zařízení sociálních služeb, které poskytují služby sociální péče formou pobytových služeb podle zákona o sociálních službách.

Tyto stavby budou muset být v částech stavby, v níž je služba poskytována, vybaveny

a)       elektrickou požární signalizací, je-li ubytovací kapacita tohoto zařízení nad 50 osob,

b)      zařízením autonomní detekce a signalizace, je-li ubytovací kapacita tohoto zařízení 50 osob nebo nižší, pokud není vybaveno podle písmene a).

Pozn. V případě, že je ve stavbě provozováno více zařízení sociálních služeb, která poskytují služby sociální péče formou pobytových služeb podle zákona o sociálních službách, a součet ubytovací kapacity těchto zařízení je nad 50 osob, musí zde rovněž být elektrická požární signalizace.

Provozovatel elektrické požární signalizace v části stavby, kde je poskytována sociální služba s ubytovací kapacitou nad 50 osob, musí podat žádost na hasičský záchranný sbor kraje k připojení elektrické požární signalizace prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na pult centralizované ochrany umístěný na krajském operačním a informačním středisku hasičského záchranného sboru kraje, po splnění podmínek pro toto připojení. Hasičský záchranný sbor kraje žádost posoudí a písemně žadateli sdělí, za jakých podmínek lze připojení realizovat.

Povinnost vybavit zařízení sociálních služeb elektrickou požární signalizací neplatí pouze pro nové zařízení, ale i stávající. Konkrétně zákon uvádí, že zařízení sociálních služeb poskytující služby sociální péče formou pobytových služeb přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona musí zajistit splnění povinnosti uvedených výše do 3 let ode dne nabytí účinnosti zákona č. 284/2021 Sb.

POZOR! Zařízení sociálních služeb poskytující služby sociální péče formou pobytových služeb přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona musí být v části stavby, v níž je služba poskytována, vybaveno elektrickou požární signalizací, pokud je ve stavbě poskytována obdobná sociální péče dalším provozovatelem a součet ubytovací kapacity je nad 50 osob!

Novinky se týkají i nemovitých kulturních památek, které jsou vybaveny elektrickou požární signalizací – ty lze na žádost provozovatele elektrické požární signalizace připojit prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na pult centralizované ochrany umístěný na krajském operačním a informačním středisku hasičského záchranného sboru kraje. Žádost bude stejně jako zařízení sociálních služeb posouzena a žadateli bude sděleno, za jakých podmínek lze připojení realizovat.

Požární ochrana pak přináší jednu velkou novinu, která je zakotvena v § 39 a § 40 novely zákona o požární ochraně. Jedná se o kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti, kdy se z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva stavba člení na

a)       stavbu kategorie 0, nepředstavující zvláštní nebezpečí,

b)      stavbu kategorie I, představující mírné nebezpečí,

c)       stavbu kategorie II, představující vyšší nebezpečí,

d)      stavbu kategorie III, představující vysoké nebezpečí.

K této kategorizaci staveb bude vydán prováděcí právní předpis, který stanoví kritéria a charakteristiku stavby pro její zařazení do kategorie. Charakteristikou stavby je stavebně technický parametr stavby a její umístění. Kritériem se rozumí

a)       požadavek na stavbu z hlediska podmínek evakuace,

b)      rizikovost stavby, v níž je hořlavá nebo požárně nebezpečná látka nebo jiná obdobně nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována, a

c)       ochrana jiného veřejného zájmu významného z hlediska zařazení stavby do příslušné kategorie.

Pro stavby kategorie I, II a III se zpracovává požárně bezpečnostní řešení podle zvláštního právního předpisu. V požárně bezpečnostním řešení jeho zpracovatel prokazuje shodu navrhovaného záměru stavby s technickými podmínkami požární ochrany pro navrhování staveb stanovenými prováděcím právním předpisem.

POZOR! K zpracování požárně bezpečnostního řešení pro stavbu kategorie I a II je oprávněna osoba, která je autorizovaná pro obor požární bezpečnost staveb podle zvláštního právního předpisu.

K zpracování požárně bezpečnostního řešení pro stavbu kategorie III je oprávněna osoba, která je autorizovaná pro obor požární bezpečnost staveb podle zvláštního právního předpisu a které k tomuto současně byla udělena specializace v rámci tohoto oboru podle zvláštního právního předpisu.

Výše uvedené novinky vejdou v účinnost za necelé dva roky, od 1. července 2023. Termín vydání prováděcích předpisů prozatím není znám, ale doufejme, že bude vydán v co nejkratší době, aby se dotčené osoby mohly na danou situaci připravit a zajistit tak co nejlepší podmínky pro zajištění požární ochrany.

Obrázek 1 - Již za necelé dva roky budou muset být stavby kategorizovány

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

01.07.2024

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

V roce 2022, kdy ještě doznívala pandemie a zároveň započala energetická krize, došlo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) k novele nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ...

15.06.2024

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Pracovní úrazy jsou nepříjemnou součástí pracovního prostředí jakékoliv společnosti, a to nejen z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). K pracovnímu úrazu může doj...