15.04.2022

Kategorizace prací

Kategorizace prací

Zaměstnavatel je povinen informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena. Velmi jednoduchá věta o povinnosti zaměstnavatele v rámci zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), která je ale velmi často podceňována a neřešena. Zaměstnanci mnohdy nemají ani ponětí, co to vůbec kategorizace prací je a do jaké kategorie byla jejich práce zařazena. Přitom se jedná o jeden ze základních požadavků legislativy a zároveň o dokument, který za BOZP kontroluje nejen oblastní inspektorát práce, ale i krajské hygienické stanice.

Kategorizace se provádí na základě zhodnocení výskytu a rizikovosti faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců a úroveň zabezpečení jeho ochrany. Zjednodušeně se dá říci, že zařazení práce do kategorie vyjadřuje souhrnné hodnocení úrovně zátěže faktory rozhodujícími ze zdravotního hlediska o kvalitě pracovních podmínek. Rizikových faktorů je hned několik: faktory mikroklimatických podmínek se člení na zátěž teplem a zátěž chladem; chemické faktory se člení na látky a směsi obecně, olovo, prach, karcinogeny, mutageny, látky toxické pro reprodukci a azbest; biologické činitele se člení na skupiny; fyzická zátěž se člení na celkovou fyzickou zátěž, lokální svalovou zátěž, pracovní polohy a ruční manipulaci s břemeny. Dále pak máme rizikové faktory hluku, vibrací, neionizujícího záření, optického záření a ionizujícího záření.  

Při zařazování prací do kategorií se kategorie stanovuje dle rozhodujících faktorů v charakteristické směně. Za rozhodující faktory se považují faktory, které při dané práci mohou významně ovlivňovat nebo ovlivňují zdraví. Za charakteristickou směnu se pokládá směna, která probíhá za obvyklých provozních podmínek, při níž doba výkonu práce s jednotlivými rozhodujícími faktory v daném časovém úseku odpovídá celoročně nebo v rozhodujícím období skutečné míře zátěže těmto faktorům.

Kategorie práce jsou 4 a dělí se následovně:

kategorie

definice

příklad

I.

práce, při nichž podle současného poznání není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví

administrativa;

 

II.

práce, při nichž podle současné úrovně poznání lze očekávat jejich nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně, zejména u vnímavých jedinců, tedy práce, při nichž nejsou překračovány hygienické limity faktorů stanovené jinými právními předpisy (dále jen "hygienické limity"), a práce naplňující další kritéria pro jejich zařazení do kategorie druhé podle přílohy č. 1 k vyhl. č. 342/2003 Sb.

pokladní, prodavačky – pracovní poloha, fyzická zátěž

 

zaměstnanci pracující ve směnách včetně nočních prací – psychická zátěž

 

práce s křovinořezem – hluk, vibrace

III.

práce, při nichž jsou překračovány hygienické limity, a práce naplňující další kritéria pro zařazení práce do kategorie třetí podle přílohy č. 1, přičemž expozice fyzických osob, které práce vykonávají, není spolehlivě snížena technickými opatřeními pod úroveň těchto limitů, a pro zajištění ochrany zdraví osob je proto nezbytné využívat osobní ochranné pracovní prostředky, organizační a jiná ochranná opatření, a dále práce, při nichž se vyskytují opakovaně nemoci z povolání nebo statisticky významně častěji nemoci, jež lze pokládat podle současné úrovně poznání za nemoci související s prací

skladníci – pracovní poloha, fyzická zátěž;

 

operátoři ve výrobě – lokální svalová zátěž

 

lékaři – biologická zátěž

IV.

práce, při nichž je vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze zcela vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných opatření

slévárenský průmysl

 

Zařazení prací do jednotlivých kategorií nejde jen tak „odhadnout“. Právní předpisy nám stanovují, že v určitých případech se provádí měření, pomocí kterého se určuje např počet decibelů v hale (faktor hluku), počet pohybů rukou (lokální svalová zátěž), různé polohy (pracovní polohy), teplota na pracovišti (zátěž teplem/chladem), měření koncentrace látek (chemický faktor) apod.

Měření a vyšetření pro účely zařazení prací do kategorie může být provedeno jen prostřednictvím držitele osvědčení o akreditaci nebo držitele autorizace k příslušným měřením nebo vyšetřením, je-li pro obor měření nebo vyšetřování autorizace nebo akreditace právními předpisy upravena. Tzn., že nejde provést měření např. pomocí aplikace v mobilním telefonu – v takovém případě se jedná jen o informativní zjištění.

Ne vždy je ovšem potřeba provádět autorizované měření - pro rizikové faktory fyzická zátěž nebo pracovní poloha stačí použít odborné hodnocení provedeného držitelem autorizace k vyšetření v oboru fyziologie práce, to ovšem neplatí, pokud chceme práce vyřadit z rizikových prací pro rizikové faktory fyzická zátěž nebo pracovní poloha. Odborné hodnocení bývá zpravidla levnější než autorizované měření.

O zařazení prací do třetí nebo čtvrté kategorie rozhoduje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Žádost o zařazení předkládá zaměstnavatel, a to do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení výkonu prací. Práce do druhé kategorie zařazuje zaměstnavatel, a to do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení jejich výkonu, změny podmínek odůvodňující zařazení práce do druhé kategorie, nebo do 10 dnů ode dne vykonatelnosti rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví. Ostatní práce na pracovištích zaměstnavatele, které nebyly takto zařazeny, se považují za práce kategorie první.

A co dále z kategorizace prací vyplývá? Podle kategorie práce se mimo jiné určuje náplň a četnost lékařských prohlídek. Zaměstnance v kategorii práce I čeká jiná lékařská prohlídka než zaměstnance v kategorii práce III s rizikovým faktorem fyzické zátěže nebo hluk. Také četnost je jiná – zaměstnanec v kategorii práce 2, kterému je do 50 let, chodí na periodickou prohlídku co 4 roky, zatímco v kategorii 1 co 6 let.

Za neplnění povinností ohledně kategorizace prací může být oblastním inspektorátem práce nebo krajskou hygienickou stanicí uložena zaměstnavateli na úseku BOZP pokuta, a to a do výše 2 000 000Kč.

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.11.2023

Pozor na požáry spalinových cest

Pozor na požáry spalinových cest

Opět se blíží zimní období a chladnější dny. Proto již spousta obyvatel a firem zahájila topnou sezónu. Na co je ale potřeba se připravit, aby byly splněny požadavky požární ochrany...

01.11.2023

Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb.

Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb.

Jedním z velmi důležitých předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Toto NV bylo ji...