15.07.2022

Návod k použití a seznámení s OOPP

Návod k použití a seznámení s OOPP

Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) dnes bere většina zaměstnavatelů již jako standart, ovšem stále se najdou firmy, které zaměstnancům neposkytují téměř nic. Přitom se jedná o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP), kterou jsou ze zákona povinni zajistit všem svým zaměstnancům a informovat je, k čemu OOPP slouží, před kterými riziky chrání a jak se používají.

Legislativně se OOPP zabývá především zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a také NV č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. Zdůrazňujeme, že v NV č. 390/2021 Sb. je uvedeno, že s používáním OOPP musejí být zaměstnanci prokazatelně seznámeni.

Seznámení je ideální provést pomocí návodu k používání, který musí být součástí každého OOPP. Tato povinnost vyplývá z nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/425
o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS, kde je uvedena ohledně návodu k použití a informace výrobce. Toto nařízení evropského parlamentu říká, že:

S osobním ochranným prostředkem musí být dodán návod obsahující kromě jména a adresy výrobce všechny důležité informace o:

a)       pokynech pro skladování, používání, čistění, údržbě, seřizování a dezinfekci. Prostředky pro čistění, údržbu a dezinfekci doporučené výrobcem nesmějí mít žádný nepříznivý účinek pro osobní ochranný prostředek nebo uživatele, jsou-li používány v souladu s příslušnými pokyny;

b)      dosahované účinnosti daného osobního ochranného prostředku, jak byla stanovena během příslušných technických zkoušek ke kontrole úrovní nebo tříd ochrany;

c)       případném příslušenství, které může být s osobním ochranným prostředkem použito, a charakteristikách příslušných náhradních dílů;

d)      případných třídách ochrany odpovídajících různým úrovním rizika a z toho vyplývajících limitech užívání;

e)      případném měsíci a roku použitelnosti nebo případné době životnosti OOP nebo určitých jeho součástí;

f)        případném typu balení vhodném pro přepravu;

g)       významu všech označení (je-li osobní ochranný prostředek opatřen jednou nebo více identifikačními značkami nebo indikátory přímo nebo nepřímo souvisejícími s BOZP, musí mít tyto identifikační značky nebo indikátory pokud možno
podobu harmonizovaných piktogramů nebo ideogramů);

h)      riziku, před nímž má osobní ochranný prostředek chránit;

i)        odkazu na toto nařízení a případně odkazech na další harmonizační právní předpisy Unie;

j)        názvu, adrese a identifikačním čísle oznámeného subjektu nebo oznámených subjektů, které jsou zapojeny do posuzování shody osobního ochranného prostředku;

k)       odkazech na příslušné použité harmonizované normy, včetně dat těchto norem, nebo odkazech na jiné použité technické specifikace;

l)        internetové adrese, na níž je přístup k EU prohlášení o shodě.

Pozn. Informace uvedené v písmenech i), j), k) a l) není třeba v návodu dodaném výrobcem uvádět, pokud je k osobnímu ochrannému prostředku přiloženo EU prohlášení o shodě.

Pokud tedy nakupujete osobní ochranné prostředky, požadujte rovněž návody k použití, a to v českém jazyce. Dodavatel má povinnost Vám tyto informace poskytnout a Vy díky nim snadněji seznámíte zaměstnance s daným typem OOPP. Zejména je důležité v rámci BOZP zaměstnancům zdůraznit:

  •   jaká rizika byla vyhodnocena a jaká byla přijatá opatření + jaké OOPP budou zaměstnance chránit (např. hluk 120db, použití mušlových chráničů sluchu)
  •   k čemu daný OOPP slouží (ochrana sluchu před nadměrným hlukem)
  •   kdy je potřeba ho používat (vždy, když bude zaměstnanec na pracovišti s expozicí hluku)
  •   jakým způsobem se používá (před nasazením si mušlový chránič sluchu dobře prohlédněte a zjistěte, zda není poškozený. V případě poškození informujte vedoucího a požádejte o nový. Před nasazením chrániče sluchu si odhrňte vlasy na stranu a odstraňte z uší náušnice nebo jiné ozdoby, které by mohly mít negativní vliv na utěsnění.

o   Nasazení:

1. Roztáhněte mušle chráničů sluchu od sebe a hlavový oblouk nasaďte na hlavu.

2. Umístěte mušle chrániče sluchu přes uši, nastavte výšku pro optimální komfort posunutím mušlí nahoru nebo dolů při současném podržení
hlavového oblouku na místě. Ujistěte se, že hlavový oblouk je na horní části hlavy, aby podporoval mušle.

3. Ujistěte se, že polstrování mušlí těsně přiléhá k hlavě a tvoří pohodlné utěsnění kolem uší a efektivně snižuje hluk)

  •   jak se správně prostředek čistí (na konci směny otřete těsnicí kroužky vhodným materiálem, aby chrániče zůstaly čisté a hygienické)
  •   skladování (skladovat na suchém místě, ve skříňce, v místnosti pro úschovu OOPP apod.)
  •   životnost (mušlové chrániče mají životnost 2 roky, v případě poškození vyměnit ihned)
  •   atd.

Stejné seznámení platí i pro běžné OOPP jako jsou rukavice a obuv – i tam platí, že zaměstnanci musejí být s jejich používáním prokazatelně seznámeni. A to opět minimálně s tím, před jakými riziky chrání (obuv – uklouznutí, pád na nohu, propíchnutí apod., rukavice – proti mechanickému poškození, chemickým látkám, prořezu apod.), potom kde se používají, a naopak kde se nesmí používat, jak se správně skladují a ošetřují atd.

Jak vyplývá z výše uvedeného, u seznámení s používáním OOPP je důležité vycházet z návodu výrobce, ze kterého lze vyčíst důležité informace, pokyny a případné omezení pro použití. Proto vždy při nákupu OOPP požadujte návody a zaměstnance s nimi prokazatelně (ideálně proti podpisu) seznamujte, aby byly splněny požadavky právních předpisů a došlo k zajištění BOZP u zaměstnanců.

Obrázek 1 - Příklad OOPP - mušlový chránič sluchu

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.07.2024

Novela o rozšíření minimálního stupně vzdělání revizních techniků vyhrazených technických zařízeních

Novela o rozšíření minimálního stupně vzdělání revizních techniků vyhrazených technických zařízeních

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se neustále vyvíjí a v případě potřeby se provádí legislativní změny. Nejinak je tomu i u velmi diskutovaných nařízení vlády týkajíc...

01.07.2024

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

V roce 2022, kdy ještě doznívala pandemie a zároveň započala energetická krize, došlo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) k novele nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ...