01.08.2022

Stanovení a školení preventivních požárních hlídek

Stanovení a školení preventivních požárních hlídek

Požární ochrana (PO) je souhrn opatření, kterými lze zabránit vzniku a šíření požáru nebo omezit jeho ničivé důsledky. Mezi dva základní předpisy, které se problematikou požární ochrany zabývají, jsou zákon o požární ochraně (zákon č. 133/1985 Sb.) a vyhláška o požární prevenci (vyhl. č. 246/2001 Sb.). Tyto právní předpisy hovoří o povinnostech právnických a podnikajících fyzických osob – a jednou z povinností je zřízení preventivní požární hlídky a to:

a)       v prostorách s nejméně třemi zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím,

b)      v případech, kdy tak stanoví nařízení kraje nebo obecně závazná vyhláška obce.

Úkolem preventivní požární hlídky je dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku požární ochrany a zúčastnit se likvidace požáru.

Stanovení požární hlídky je tedy úzce spjato se začleněním provozovaných činností, které musí být provedeno – a jedná-li se o zvýšené a nebo vysoké požární nebezpečí a zároveň je zde výskyt nejméně třech zaměstnanců, je potřeba preventivní požární hlídku zřídit. Ta ale nemusí být pouze jedna. Pokud má společnost v areálu více objektů, je ideální zřídit požární hlídky v každém jednotlivém objektu, a to klidně i v každém patře nebo na opačných koncích hal. Důvod je ten, že většina zaměstnanců zná své pracoviště a okolní budovy nemusí ani navštěvovat, a tak by účel takové požární hlídky nebyl splněn. Navíc tam, kde je směnný provoz, je potřeba dbát na to, že požární hlídka musí být v každé směně, nestačí jen určit zaměstnance z jedné směny.

Zaměstnanci určení pro požární hlídku se v rámci PO musejí zúčastnit odborné přípravy, která se provádí před zahájením činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím a poté opakovaně nejméně jednou za rok.

 •          Teoretická část odborné přípravy preventivních požárních hlídek obsahuje seznámení s požárním nebezpečím provozované činnosti (výskyt tlakových lahví, chemické látky, energokanál, trafostanice apod.), se způsobem vyhlášení požárního poplachu (telefonicky, sirénami, tlačítkem elektrické požární signalizace, voláním HOŘÍ…), přivolání jednotky požární ochrany a s poskytnutím pomoci v souvislosti se zdoláváním požáru.
 •          Praktická část odborné přípravy preventivních požárních hlídek obsahuje seznámení s rozmístěním a použitím věcných prostředků požární ochrany (zejména hasicími přístroji) a požárně bezpečnostních zařízení (elektrická požární signalizace, stabilní hasicí zařízení – sprinklery, požární klapky, požární uzávěry…), se způsobem, podmínkami a možnostmi hašení požárů, evakuace osob, zvířat nebo materiálu.

Rozsah a obsah odborné přípravy preventivních požárních hlídek určuje zaměstnavatel (právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba) tematickým plánem a časovým rozvrhem. Rozsah a obsah školení a odborné přípravy musí odpovídat vykonávaným činnostem a také pracovnímu zařazení zaměstnanců.

Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky jsou přílohou požárního řádu, který musí být vyvěšen na pracovišti. Tyto pokyny obsahují určení prostor nebo činností, pro které je preventivní požární hlídka zřízena, jmenný seznam, stanovení úkolů jednotlivých zaměstnanců zařazených do preventivní požární hlídky a potřebného vybavení k provedení prvotního zásahu, popřípadě další skutečnosti podle zvláštního právního předpisu.

Mezi hlavní úkoly požárních hlídek v PO (požární ochrana) v požární prevenci patří:

 •          kontrola přístupu k hasicím prostředkům a požárně bezpečnostním zařízením, hl. uzávěrům
 •          dohled nad dodržováním požárních řádů pracovišť a požárně bezpečnostních předpisů v provozních prostorách,
 •          kontrola dodržování bezpečné vzdálenosti hořlavých hmot od tepelných zdrojů,
 •          plnění organizačních pokynů vydanými zaměstnavatelem k zajištění požární ochrany,
 •          účast na odborné přípravě preventivní požární hlídky,
 •          dohled, zda je pracoviště v požárně nezávadném stavu,
 •          atd.

V případě vzniku požáru:

 • záchrana osob, přivolání první pomoci, evakuace osob a materiálů, prvotní zásah proti požáru nebo jeho šíření
 • velitel požární hlídky do příjezdu JPO HZS řídí hasební zásah, členové se do příjezdu JPO HZS řídí pokyny velitele preventivní požární hlídky a provádějí záchranné práce a hasební zásah dostupnými prostředky.

Nezřídí-li zaměstnavatel preventivní požární hlídku, může mu hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru uložit pokutu až do 500 000 Kč.

Obrázek 1 - Úkolem požárních hlídek je předcházení vzniku požáru

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

01.07.2024

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

V roce 2022, kdy ještě doznívala pandemie a zároveň započala energetická krize, došlo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) k novele nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ...

15.06.2024

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Pracovní úrazy jsou nepříjemnou součástí pracovního prostředí jakékoliv společnosti, a to nejen z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). K pracovnímu úrazu může doj...