01.05.2023

Osoba odpovědná za VTZ

Osoba odpovědná za VTZ

S účinností nových právních předpisů v oblasti vyhrazených technických zařízení se znovuotevřela otázka jmenování odpovědných osob za vyhrazená technická zařízení elektrická, plynová, tlaková a zdvihací. Již dříve byl v legislativě pojem odpovědné osoby v obecné rovině zakotven, a to např. v zákoně č. 309/2006 Sb., který říká, že zaměstnavatel při plnění zákonné povinnosti zajistí stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení, s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technického stavu pracovních a výrobních prostředků a zařízení a v souladu s výsledky předcházejících kontrol, zkoušek či revizí, po dobu provozu a používání pracoviště a určí osobu, jejíž povinností je zajistit dodržování termínů a lhůt pro provádění činností uvedených výše. Ne každá společnost ovšem jmenování měla, a nyní, pokud provozuje vyhrazená technická zařízení, musí jmenovanou osobu mít!

Pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci je v jednotlivých nařízeních vlády týkajících se vyhrazených technických zařízení požadavek na jmenování osoby odpovědné za provoz daného zařízení. Vždy by se odpovědná osoba měla vztahovat k danému typu zařízení – tzn. pokud má např. společnost 40 vyhrazených elektrických zařízení, může mít klidně i 8 odpovědných osob.

Osoba odpovědná v rámci jednotlivých vyhrazených technických zařízení

NV č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Odpovědnou osobou je pověřená osoba právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, která provozuje elektrické zařízení, k jejímž povinnostem patří zajištění bezpečného provozu elektrického zařízení a stanovení pravidel při výkonu jednotlivých činností na zařízení a organizaci nebo uspořádání místa výkonu těchto činností. Pověření uděluje v elektronické nebo listinné podobě provozovatel daného zařízení.

Osoba odpovědná rozhoduje o tom, zda je nutné ponechat v provozu prozatímní vyhrazené elektrické zařízení nebo jeho části v době, kdy není používáno, nebo je možné jej vypnout. Kontroluje, aby činnosti a řízení činností na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti ve stanovených případech vykonávaly jen osoby odborně způsobilé k dané činnosti na elektrickém zařízení. Odpovědná osoba je na základě rizik pro konkrétní činnosti na elektrickém zařízení oprávněna stanovit, že pro daný typ činnosti je možno nahradit odbornou kvalifikaci profesní kvalifikací (kvalifikace získaná podle jiného právního předpisu).

NV č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Provozovatel vyhrazeného plynového zařízení při uvedení vyhrazeného plynového zařízení do provozu určí a jmenuje osobu odpovědnou za provoz tohoto zařízení a zajistí její seznámení s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro příslušné zařízení, zaškolení a také musí provést ověření znalostí.

U vyhrazeného plynového zařízení není určeno, jaké má mít odpovědná osoba vzdělání, ani za co zodpovídá. Vše si musí nadefinovat podle místních podmínek a složitosti daného zařízení. Je-li však při provozní revizi zjištěno, že vyhrazené plynové zařízení vykazuje závady bránící jeho dalšímu bezpečnému provozu, provede revizní technik provádějící provozní revizi písemný záznam s doporučením odpojení zařízení od zdroje energie nebo tlaku a zajištěním proti nežádoucímu připojení a neprodleně s touto skutečností seznámí osobu odpovědnou za provoz vyhrazeného plynového zařízení (případně vedoucího zaměstnance provozovatele), která provede další nezbytné úkony k zajištění bezpečnosti provozovaného vyhrazeného plynového zařízení – a to bez určitých znalostí není možné.

NV č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Osobu odpovědnou za provoz vyhrazeného tlakového zařízení určí provozovatel vyhrazeného tlakového zařízení nebo jeho sestav před uvedením do provozu. Provozovatel odpovídá za seznámení osoby odpovědné s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP pro příslušné zařízení. Provozovatel může určit i více odpovědných osob za provoz se stanovenými povinnostmi ve vztahu k jednotlivým druhům a rozsahu vyhrazených tlakových zařízení.

Fyzická osoba odpovědná za bezpečný provoz tlakových nádob stabilních a parních nebo kapalinových kotlů zejména:

a) sleduje provoz tlakových nádob a parních a kapalinových kotlů z hlediska bezpečnosti jejich provozu,

b) do provozu nepřipustí nádoby a kotle bez předepsané dokumentace, bezpečnostní výstroje, jakož i nádoby a kotle, u nichž nebyla posouzena shoda podle jiného právního předpisu a u nichž nebyly provedeny předepsané revize a zkoušky nebo o nichž je známo, že by mohly ohrozit bezpečnost práce a provozu nebo zdraví a život zaměstnanců,

c) hlásí všechny změny na nádobách reviznímu technikovi,

d) sleduje a podle potřeby provádí opatření, aby nádoby a kotle byly náležitě obsluhovány, udržovány, přezkušovány a kontrolovány včetně bezpečnostní výstroje,

e) ve spolupráci s revizním technikem vypracovává plán provádění revizí a zajistí přípravu nádob a kotlů k revizím a zkouškám,

f) dbá pokynů revizního technika.

NV č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Provozovatel vyhrazeného zdvihacího zařízení určí pověřenou osobu odpovídající za provoz vyhrazeného zdvihacího zařízení a jednající na základě písemného pověření za provozovatele a zajistí její seznámení s požadavky právních a ostatních předpisů, které zajišťují bezpečnost práce BOZP. Tato osoba (popř. provozovatel) musí být neprodleně prokazatelně seznámena s výsledkem opravy, kontroly, revize nebo zkoušky osobou, která tento úkon provedla.

V podstatě všechny uvedené NV konstatují, že odpovědná osoba odpovídá za provoz daného zařízení – tzn. vede evidence vyhrazených technických zařízení, kontroluje, zda je zařízení schopno bezpečného provozu, zda na něm pracují/obsluhují proškolené osoby, zajišťuje pravidelné kontroly, revize, údržbu, zajišťuje odstraňování případných závad apod.

Všechny zmíněné úkony, za které odpovědná osoba odpovídá, by měly být sepsány a provozovatel i odpovědná osoba musí jmenování podepsat. Důležité je zmínit, že legislativa, kromě vyhrazených elektrických zařízení, neurčuje, zda odpovědná osoba má mít vzdělání v daném oboru. Je na provozovateli, jaké povinnosti odpovědné osobě uloží a zda je potřeba mít odborné znalosti. 

Z pohledu BOZP doporučujeme, aby odpovědnou osobou byla osoba, která danému vyhrazenému zařízení rozumí. V případě, že odpovědná osoba není jmenována, přebírá její povinnosti statutární orgán dané společnosti.

     

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.04.2024

Suchovod - nezavodněné požární potrubí

Suchovod - nezavodněné požární potrubí

Velká část občanů se již pravděpodobně setkala s pojmem suchovod. Jedná se o požární potrubí, které není trvale napojeno na vodovodní síť. V nejčastějších případech je součás...

15.03.2024

Základní požadavky na strojní zařízení

Základní požadavky na strojní zařízení

Strojní zařízení můžeme najít minimálně v každé výrobní firmě. Ať už se jedná o malé zařízení nebo velké, jednoduché nebo složité, vždy platí, že je potřeba zajistit bezpe...