15.05.2023

Znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví a změny v oblasti zdravotních průkazů

Znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví a změny v oblasti zdravotních průkazů

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se okrajově dotýká i zdravotní způsobilosti zaměstnanců pracujících v různých odvětvích spadajících pod činnosti epidemiologicky závažné. Za činnosti epidemiologicky závažné se považují provozování stravovacích služeb, výroba potravin, zpracování potravin, uvádění potravin na trh, výroba kosmetických přípravků, provozování úpraven vod a vodovodů, provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních služeb, provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže.

Od 1.července 2023 vešel v účinnost zákon č. 167/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon ruší povinnost fyzických osob přicházejících při pracovních činnostech ve stravovacích službách při výrobě potravin, zpracování potravin nebo při uvádění potravin na trh do přímého styku s potravinami, pokrmy, zařízením, náčiním nebo plochami, které jsou ve styku s potravinami nebo pokrmy, fyzických osob přicházejících při pracovních činnostech v úpravnách vod a při provozování vodovodů do přímého styku s vodou a fyzických osob přicházející při pracovních činnostech v ostatních činnostech podle odstavce výše do přímého styku s kosmetickými přípravky, jejich ingrediencemi nebo tělem spotřebitele (dále jen "fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné") mít zdravotní průkaz, který vydával registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Tento zdravotní průkaz byl dlouhá léta součástí všech provozů týkajících se činností epidemiologicky závažných a zaměstnavatelé měli povinnost vyžadovat zdravotní průkaz po zaměstnancích pracujících v oborech, kde byl potřeba. Ovšem pozor – zdravotní průkaz nenahrazoval a ani nenahrazuje vstupní lékařské prohlídky! Ty platí dodnes a všichni zaměstnanci se jim musí podrobit ještě před uzavřením pracovního poměru.  

Další důležitou informací je, že ačkoliv novela zákona o ochraně veřejného zdraví zrušila zdravotní průkazy, ponechala zde povinnost fyzických osob uvedených výše mít znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví. Rozsah znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví upravuje vyhláška č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví. Tyto znalosti je u fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné oprávněn při výkonu státního zdravotního dozoru prověřit příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanice - KHS). Pokud podle rozhodnutí KHS fyzická osoba znalosti nemá, nemůže vykonávat činnosti epidemiologicky závažné, a to do doby úspěšného složení zkoušky před komisí zřízenou příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.

Rozsah znalostí lze rozdělit do tří následujících oblastí:

1. Znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví z hlediska prevence alimentárních nákaz u osob vykonávajících pracovní činnosti při výrobě a oběhu potravin a ve stravovacích službách jsou:

 • požadavky na zdravotní stav osob vykonávajících příslušnou činnost,
 • zásady osobní hygieny při práci,
 • zásady hygienicky nezávadného čištění a dezinfekce, technologie výroby, hygienicky nezávadný režim přepravy, skladování a uvádění do oběhu epidemiologicky rizikových výrobků,
 • alimentární nákazy a otravy z potravin (základní znalosti o jejich epidemiologii a zásadách předcházení jejich vzniku a šíření),
 • speciální hygienická problematika podle příslušné pracovní činnosti.

 

2. Znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví z hlediska prevence raných kožních a pohlavních nákaz u osob vykonávajících pracovní činnosti při kterých přicházejí do styku s tělem zákazníka, dále osob činných v provozovnách masérských, regeneračních a rekondičních služeb, v provozovnách kadeřnictví, pedikúry, manikúry, kosmetické péče a výrobě kosmetických prostředků, jsou:

 • požadavky na zdravotní stav osob vykonávajících příslušnou činnost,
 • základní hygienické zásady při práci,
 • základy dezinfekce a sterilizace,
 • rané a kožní nákazy (základní znalosti o jejich epidemiologii a prevenci),
 • zacházení s prádlem a jeho ukládání,
 • pohlavní nákazy (základní znalosti o jejich epidemiologii a prevenci),
 • speciální hygienická problematika podle pracovní činnosti v rozsahu provozního řádu

 

3. Znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví z hlediska prevence nemocí způsobených vodou u osob přicházejících při pracovních činnostech v úpravnách vod a při provozování vodovodů do přímého styku s vodou jsou:

 • požadavky na zdravotní stav osob vykonávajících příslušnou činnost,
 • zásady osobní hygieny při práci,
 • zásady hygienicky nezávadné obsluhy a údržby vodárenských zařízení,
  • základní znalosti o příčinách, epidemiologii a zásadách předcházení vzniku a šíření nákaz, na kterých se může podílet voda,
  • základní znalosti o příčinách otravy z vody,
 • speciální hygienická problematika podle pracovní činnosti v rozsahu provozního řádu úpravny vody nebo vodovodu.

 

Za porušení povinností uvedených výše, (stejně tak jako na úseku BOZP), hrozí provozovateli činnosti epidemiologicky závažných určité sankce. Např. pokud umožní fyzické osobě výkon činnosti epidemiologicky závažných bez znalosti nutných k ochraně veřejného zdraví, hrozí mu pokuta až do výše 50 000Kč.

     

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.04.2024

Suchovod - nezavodněné požární potrubí

Suchovod - nezavodněné požární potrubí

Velká část občanů se již pravděpodobně setkala s pojmem suchovod. Jedná se o požární potrubí, které není trvale napojeno na vodovodní síť. V nejčastějších případech je součás...

15.03.2024

Základní požadavky na strojní zařízení

Základní požadavky na strojní zařízení

Strojní zařízení můžeme najít minimálně v každé výrobní firmě. Ať už se jedná o malé zařízení nebo velké, jednoduché nebo složité, vždy platí, že je potřeba zajistit bezpe...