Podmínky ochrany zdraví při práci s biologickými činiteli

Podmínky ochrany zdraví při práci s biologickými činiteli

Různorodost pracovních pozic zaměstnanců je velmi široká. Zaměstnanci vykonávají administrativní práce, pracují ve školství, zemědělství, v automobilovém průmyslu, ve skladech, v prodejnách atd. V každém odvětví ve větší nebo menší míře působí na člověka rizikové faktory, které je vždy potřeba zhodnotit. Náš dnešní článek je zaměřen na podmínky ochrany zdraví při práci s biologickými činiteli – zajištění BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci).

Definice biologických činitelů zní takto – biologickými činiteli jsou všechny mikroorganismy, buněčné kultury a endoparaziti, kteří mohou vyvolat infekční onemocnění a alergické nebo toxické projevy v živém organizmu. Mikroorganizmem se rozumí mikrobiologický objekt buněčný nebo nebuněčný, schopný replikace nebo přenosu genetického materiálu; buněčnou kulturou se rozumí buňky pocházející z mnohobuněčného organizmu, které rostou in vitro.

Biologické činitele se člení podle míry rizika infekce na biologické činitele

a)       skupiny 1, u nichž není pravděpodobné, že by mohly způsobit onemocnění člověka,

b)      skupiny 2, které mohou způsobit onemocnění člověka a mohou být nebezpečím pro zaměstnance, je však nepravděpodobné, že by se rozšířily do prostředí mimo pracoviště; účinná profylaxe nebo léčba případného onemocnění jsou obvykle dostupné,

c)       skupiny 3, které mohou způsobit závažné onemocnění člověka a představují závažné nebezpečí pro zaměstnance i nebezpečí z hlediska možnosti rozšíření do prostředí mimo pracoviště; účinná profylaxe nebo léčba případného onemocnění jsou obvykle dostupné,

d)      skupiny 4, které způsobují u člověka závažné onemocnění a představují závažné nebezpečí pro zaměstnance i nebezpečí rozšíření do prostředí mimo pracoviště; účinná profylaxe nebo léčba případného onemocnění jsou obvykle nedostupné.

Seznam biologických činitelů s jejich zařazením do skupin 2, 3 a 4 je uveden v příloze č. 7 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (např. koronavirus 2 související s těžkým akutním respiračním syndromem (SARS-CoV-2) byl zařazen do skupiny č. 3).

V případě, že zaměstnanec vykonává činnosti, které jsou spojeny s možností ohrožení zdraví biologickým činitelem, musí být stanovena povaha, míra a doba expozice biologickému činiteli tak, aby bylo možné zhodnotit veškerá rizika pro zdraví zaměstnance a rozhodnout o nezbytných opatřeních k ochraně jeho zdraví.

Při činnostech, které zahrnují expozici několika skupinám biologických činitelů, musí být vyhodnoceno riziko na základě nebezpečí, které představují všechny přítomné biologické činitele, přičemž míru rizika určuje nejnebezpečnější činitel!

POZOR! Hodnocení musí být obnovováno vždy, kdykoliv dojde ke změně podmínek, která může mít vliv na expozici zaměstnance biologickému činiteli!

Při provádění hodnocení je nutné vycházet ze všech dostupných informací včetně údajů o:

a)       zařazení biologických činitelů do skupin 2, 3 nebo 4,

b)      onemocněních souvisejících s prací s biologickými činiteli skupin 2, 3 nebo 4, jimiž může být zaměstnanec postižen,

c)       potenciálních senzibilizujících nebo toxických účincích, které se mohou vyskytnout u zaměstnance jako důsledek práce s biologickým činitelem,

d)      výskytu nemocí z povolání, jejichž příčinou byl biologický činitel skupin 2, 3 nebo 4.

 

Po vyhodnocení rizika biologických činitelů je nutné přijmout opatření k ochraně zdraví a celkovému zajištění BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci). Opatření musí zahrnovat zejména:

a)        zákaz jídla, pití a kouření na pracovišti, kde je nebezpečí kontaminace biologickým činitelem, a zákaz vstupu v osobních ochranných pracovních prostředcích do prostor mimo vymezené pracoviště,

b)       zajištění sanitárního zařízení odpovídajícího povaze práce,

c)        poskytnutí osobních ochranných pracovních prostředků,

d)       ukládání osobních ochranných pracovních prostředků na místě k tomu určeném, jejich kontrolu, čištění a dezinfekci, pokud možno před každým použitím, avšak vždy po použití; opravu vadných osobních ochranných pracovních prostředků nebo jejich výměnu před dalším použitím,

e)       vypracování postupů pro bezpečné odebírání, manipulaci a zpracování vzorků materiálů lidského nebo živočišného původu,

f)         odstraňování osobních ochranných pracovních prostředků, které mohou být kontaminovány biologickým činitelem; před dekontaminací, vyčištěním nebo zničením se osobní ochranné pracovní prostředky ukládají odděleně od civilního oděvu,

g)        vybavení pracoviště písemnou instrukcí obsahující postup při mimořádné události při manipulaci s biologickým činitelem a postup při práci s biologickým činitelem skupiny 4,

h)       očkování, pokud je účelné, zvláště u toho zaměstnance, který není imunní vůči biologickému činiteli, jemuž je nebo může být při práci exponován,

i)         informování zaměstnance o každé mimořádné události při manipulaci s biologickým činitelem.

POZOR! Pro zajištění BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a plnění povinnosti dle zákoníku práce (soustavné vyhledávání nebezpečných činitelů a procesů pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťování jejich příčin a zdrojů a na základě toho provedení hodnocení rizik a přijetí opatření) je potřeba působení biologických činitelů minimalizovat. Z tohoto důvodu, pokud to dovoluje povaha činnosti, je nutno se používání biologického činitele skupin 2, 3 nebo 4 vyhnout a nahradit ho biologickým činitelem, který podle současného stavu poznání není v podmínkách, v nichž je používán, rizikový, případně je méně rizikový pro zdraví zaměstnance.

Při výkonu činnosti s vědomým záměrem pracovat s biologickým činitelem skupin 2, 3 nebo 4 musí být expozice zaměstnance zamezena technickými opatřeními. Pokud technická opatření nejsou dostačující, musí být riziko expozice vždy sníženo na úroveň potřebnou k ochraně zdraví zaměstnance. Za tím účelem se vedle opatření uvedených výše uplatňují ještě další opatření k ochraně zdraví, která jsou uvedená v NV č. 361/2007 Sb.

Práci s biologickými činiteli není možné podceňovat, proto vždy dodržujte předpisy k zajištění BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) svých zaměstnanců!

Obrázek 1 - Virus eboly - zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ebola

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

Tel: + 420 222 119 999
Fax: + 420 222 780 551
E-mail: civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.04.2021

Mimořádné opatření k samotestování

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se musí řešit v každé společnosti, a to i nyní, v tzv, době covidové. Všichni zaměstnavatelé se snaží dělat maximum pro to, aby se v jej...