14.08.2015

Poskytování ochranných nápojů, ztráta tekutin a klimatizované pracoviště.

Poskytování ochranných nápojů, ztráta tekutin a klimatizované pracoviště.

Z důvodu nekončícího teplého počasí a častých dotazů ohledně pracovních podmínek v takto teplém počasí Vám přinášíme informaci o poskytování ochranných nápojů a zátěží teplem.

Ochranné nápoje
Povinnost poskytnout zaměstnancům ochranné nápoje se vyskytuje v zákoníku práce – zákon č. 262/2006 Sb., v § 104, odst. 3 a odst. 6, které říkají:

Odst. 3: Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům mycí, čisticí a dezinfekční prostředky na základě rozsahu znečištění kůže a oděvu; na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami, v rozsahu a za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem, též ochranné nápoje.

Odst. 6: Vláda stanoví nařízením bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů.
Tím nařízením vlády bylo myšleno NV č. 361/2007 Sb., v platném znění, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.
Dle paragrafu 8 výše uvedeného NV se k ochraně zdraví před účinky zátěže teplem nebo chladem poskytuje zaměstnanci ochranný nápoj. Ochranný nápoj musí být zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru, může však obsahovat látky zvyšující odolnost organizmu. Množství alkoholu v něm nesmí překročit 1 hmotnostní procento.

POZOR! Ochranný nápoj pro mladistvého zaměstnance nesmí obsahovat alkohol!
Ochranný nápoj chránící před zátěží teplem se poskytuje v množství odpovídajícím nejméně 70 % ztráty tekutin a minerálních látek potem a dýcháním za osmihodinovou směnu.
Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje teplý, v množství alespoň půl litru za osmihodinovou směnu.

Jaké nápoje mohou být zaměstnancům poskytnuty?
Vše vychází ze třídy práce, do které jsou zaměstnanci zařazeni – viz tabulka č. 1.
V případě, že jde o práci zařazenou do třídy I až IIIa, se jako ochranný nápoj poskytuje přírodní minerální voda slabě mineralizovaná, pramenitá voda nebo voda splňující obdobné mikrobiologické, fyzikální a chemické požadavky jako u jmenovaných vod.
U práce zařazené do třídy IIIb až V se jako ochranný nápoj poskytuje přírodní minerální voda středně mineralizovaná nebo voda s obdobnou celkovou mineralizací. Množství tohoto ochranného nápoje se omezuje na polovinu ze 70 % náhrady ztráty tekutin, druhou polovinou ochranného nápoje je ochranný nápoj podle výše uvedeného odstavce.

POZOR!
Ochranný nápoj chránící před zátěží teplem se dále poskytuje při trvalé práci v zátěži teplem zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví do kategorie čtvrté.

Ochranné nápoje chránící před zátěží chladem se poskytují:

  • a) Při práci na nevenkovním pracovišti, na němž musí být udržována operativní nebo výsledná teplota jako technologický požadavek nižší než 4 °C,
  • b) Při práci na venkovním pracovišti, na němž je korigovaná teplota vzduchu nižší než 4 °C.

Nápoje se poskytují teplé v množství alespoň půl litru za osmihodinovou směnu.

Ztráta tekutin
Hygienický limit ztráty tekutin v zátěži teplem je 1,25 litru za osmihodinovou směnu. Náhrada ztráty tekutin a minerálních látek se uplatňuje v případě, že u práce zařazené podle tabulky č. 1 dojde ke ztrátě tekutin překračující hygienický limit 1,25 litru.
Náhrada ztráty tekutin se poskytuje v rozsahu upraveném v příloze č. 1 k NV č. 361/2007 Sb., část A, tabulka č. 6 (pro lepší orientaci tabulku uvádíme i zde jako tabulku č. 2).
Pozn. Zjištění ztráty tekutin při zátěži teplem se provede měřením jen tehdy, jde-li o práci vykonávanou ve speciálním ochranném reflexním oděvu, oděvu s aktivním chlazením a větráním, v pracovním oděvu, který omezuje odpařování potu, nebo je-li práce vykonávaná v prostředí, v němž je relativní vlhkost pracovního ovzduší vyšší než 80 %.

POZOR! Výdaje spojené s poskytováním ochranných nápojů jsou výdaji daňově uznatelnými dle § 24 odst. 2 písm. j) a § 24 odst. 2 písm. p) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Klimatizované pracoviště
Klimatizovaným pracovištěm se rozumí nevenkovní pracoviště s udržovanou teplotou, na němž je k větrání použito nucené větrání zajišťující požadovanou čistotu, teplotu a vlhkost vzduchu.

Jelikož bylo velmi složité nastavit správně teplotu klimatizace na pracovišti, neboť každému zaměstnanci vyhovovaly jiné klimatické podmínky, objevily se v NV přípustné hodnoty nastavení mikroklimatických podmínek pro klimatizované pracoviště třídy I a IIa. Tyto podmínky jsou upraveny v příloze č. 1 v NV č. 361/2007 Sb., část A, viz tabulka č. 3.

Tabulka 1 - Třídy práce podle celkového průměrného energetického výdeje (M) vyjádřené v brutto hodnotách a ztráta tekutin za osmihodinovou směnu (podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, příloha č. 1, část A. tabulka č. 1)

energetický výdej

Poznámka: Práce neuvedené v tabulce se zařazují s ohledem na druh práce obdobného charakteru.

Tabulka 2 - Náhrada tekutin při práci v zátěži teplem v závislosti na teplotě to nebo tg na pracovišti za osmihodinovou směnu
a maximální teplota, při níž je dosaženo maximální ztráty tekutin (podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, příloha č. 1, část A. tabulka č. 6)

energetický výdej

Vysvětlivky

Množství poskytovaných nápojů platí pro va ≤ 1 m/s a Rh ≤ 70 %.

+) tg na neklimatizovaných pracovištích třídy práce I a IIa nesmí překročit to nebo tg 34 °C.  Tato výjimka platí v případě, že venkovní teplota vzduchuje vyšší než teplota přípustná uvedená   v tab. č. 2 pro pracoviště kategorie I a IIa.

++) Náhrada tekutin na pracovištích třídy I až IVa se stanoví interpolací v závislosti na tg, t. j. na každý 1°C nad dolní hranicí rozpětí pro příslušnou třídu práce se přičte k základní hodnotě náhrady vody pro danou třídu práce hodnota uvedena v závorce.

+++) Výše připočítané náhrady nad základní hodnotu náhrady tekutin.

Tabulka 3 - Přípustné hodnoty nastavení mikroklimatických podmínek pro klimatizované pracoviště třídy I a IIa (podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, příloha č. 1, část A. tabulka č. 3)

energetický výdej

Vysvětlivky
Kategorie A platí pro klimatizovaná pracoviště s požadovanou vysokou kvalitou prostředí, na nichž je vykonávaná práce náročná na pozornost a soustředění, například zpracování odborných stanovisek, zpracování dat a dále pro pracoviště.
Kategorie B platí pro klimatizovaná pracoviště s požadovanou střední kvalitou prostředí, při práci vyžadující průběžnou pozornost a soustředění, například úkony spojené s vyřizováním korespondence, psaní na počítači.
Kategorie C platí pro ostatní klimatizovaná pracoviště.

Autor: Ing. Kateřina Petrová, specialista BOZP a PO, civop@civop.cz

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

01.07.2024

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

V roce 2022, kdy ještě doznívala pandemie a zároveň započala energetická krize, došlo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) k novele nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ...

15.06.2024

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Pracovní úrazy jsou nepříjemnou součástí pracovního prostředí jakékoliv společnosti, a to nejen z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). K pracovnímu úrazu může doj...