13.07.2015

Instalace tepelných zařízení – požární bezpečnost tepelných zařízení

Mnoho domácností a společností využívá k vytápění tepelná zařízení, která nejenže dokáží mnohdy ušetřit za stále rostoucí ceny energií, ale také slouží i jako designérský prvek do domácností, vstupních hal apod.

Pro správnou instalaci těchto zařízení je nutné dodržet podmínky návodu výrobce a také normy ČSN 06 1008 - Požární bezpečnost tepelných zařízení, která se vztahuje na:

  • lokální spotřebič určený k vaření, ohřevu vody a k vytápění,
  • zdroj tepla se jmenovitým výkonem do 70 kW určený pro ústřední vytápění, popř. ústřední ohřev užitkové vody,
  • rozvodné a teplosměnné části otopné soustavy ústředního vytápění,
  • včetně kouřovodu do 1,5 m délky.

Norma neplatí pro instalaci tepelných zařízení v železničních kolejových vozidlech, pro instalaci spotřebičů na vnitrostátních plavidlech a dále pro ruční spotřebiče, jako jsou např. žehličky, páječky, lampy a jiné.

Požadavky na instalaci:
Instalovat a provozovat se smí pouze tepelné zařízení, které bylo schváleno z hlediska požární ochrany. Při instalaci a provozování je nutné postupovat dle návodu výrobce a dodržovat pokyny, které jsou v něm uvedené. Výrobce může stanovit přísnější požadavky např. na bezpečné vzdálenosti, servis a pravidelné kontroly, údržbu, než jaké jsou uvedeny v souvisejících technických normách.
Při instalaci je nutné dodržovat bezpečné vzdálenosti (nejmenší vzdálenost vnějšího povrchu tepelného zařízení (spotřebiče, včetně kouřovodu, zdrojů tepla...) od hmoty daného stupně hořlavosti, při níž teplota povrchu této hmoty nepřekročí vlivem provozu tepelného zařízení přípustnou hodnotu uvedenou v tabulce č. 1.) tepelných zařízení od povrchů stavební konstrukce, podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot, které musí být uvedeny v technické dokumentaci pro odběratele. Jestliže není možno např. z prostorových důvodů dodržet předepsanou bezpečnou vzdálenost, je možné použít tzv. ochrannou zástěnu (konstrukce, nebo konstrukční prvek, určená k ochraně konstrukcí a předmětů z hořlavých hmot, umístěných vedle nebo nad tepelným zařízením, proti účinkům sálání tepla z tepelného zařízení). Z důvodu tepelných účinků žhavých pevných zbytků vypadlých z přikládacích a popelníkových otvorů se pod spotřebič nebo zdroj tepla umisťuje ochranná podložka (konstrukce, nebo konstrukční prvek, umístěná pod spotřebičem pevných paliv nebo zdrojem tepla na pevná paliva a určená k ochraně podlahové krytiny z hořlavé hmoty proti tepelným účinkům).

Garáže, servisy a stanice pohonných hmot
V jednotlivých, řadových a hromadných garážích (v prostorách stání a vnitřních komunikací pro vozidla) nebo v garážích pro motorová vozidla k dopravě hořlavých kapalin smějí být použity pouze tepelné spotřebiče tomuto účelu použití schválené.
V prostorách, kde se provádí údržba a opravy vozidel, popř. i v prostorách určených k odstavování vozidel, nesmějí být instalovány spotřebiče (zdroje tepla) pevných paliv, otevřené spotřebiče a zářiče.
V provozních místnostech čerpacích stanic s výdejními stojany nesmějí být instalovány spotřebiče pevných paliv, otevřené spotřebiče a zářiče.

Technická dokumentace pro odběratele
S každým tepelným zařízením musí být dodána technická dokumentace v českém jazyce, obsahující:

  • údaje o charakteristice prostředí, ve kterém smí být tepelné zařízení umístěno,
  • návod k montáži a obsluze, obsahující:
  1. předpis pro instalaci, který musí mimo jiné obsahovat informace o:

i. použití ochranných prostředků (ochranné zástěny, ochranné aizolační podložky (konstrukce (konstrukční prvek) umístěná pod tepelným zařízením instalovaných na podlaze nebo mezi stěnou a na ní upevněným tepelným zařízením a určená k ochraně podlahové krytiny nebo stěny z hořlavých hmot proti tepelným účinkům tepelného zařízení)),

ii. bezpečné instalaci a používání systému k odvádění spalin (komíny, kouřovody...)
iii. bezpečných vzdálenostech od povrchů hmot atd.

  1. předpis pro obsluhu a údržbu musí obsahovat informace:

i. o předepsaném palivu,
ii. o pokynech pro uvedení do provozu,
iii. upozornění, že na zařízení a do vzdálenosti menší, než je jeho bezpečná vzdálenost, nesmějí být kladeny předměty z hořlavých hmot,
iv. upozornění, v jakých termínech má být prováděna pravidelná údržba a kdo ji smí provádět,
v. výstražná upozornění o nesprávném používání,
vi. upozornění na další příslušné směrnice, popř. normy, které je nutné z hlediska požární ochrany dodržet atd.

Proč je nutné dodržovat výše uvedená pravidla, návody výrobce a normy?
Při nedodržení umístění topidel v blízkosti hořlavých hmot a tím pádem nedodržení bezpečné vzdálenosti dochází velmi často k požárům, které způsobují nemalé škody. Bohužel počet takových případů rok od roku roste. Není výjimkou, kdy je přenosné topidlo umístěno hned u záclony, závěsu, sedací soupravy apod., nebo se položí přímo na koberec a nedá se pod něj ani izolační podložka. V tomto případě stačí několik málo minut k propuknutí požáru.
Příklad z roku 2012 (zdroj: www.pozary.cz): Nedodržení bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů bylo příčinou vzniku požáru udírny a uskladněného dřeva v přístřešku u garáže rodinného domu. Přístřešek i uskladněné dřevo byly v okamžiku příjezdu hasičů zcela v plamenech. Ještě před příjezdem hasičů se o hašení pokoušel majitel pomocí dvou přenosných hasicích přístrojů. Po příjezdu hasičů byl požár uhašen přibližně za hodinu. Vzniklou škodu vyšetřovatel HZS stanovil na 10 000Kč, hodnota uchráněného majetku je 30 000 Kč.
Další příklad je z ledna tohoto roku (zdroj: www.prachatickonews.cz): Hasiči vyjížděli k požáru střechy lyžařského vleku. Jednotky na místě požáru lokalizovaly požár a za zhruba 40 minut byl požár uhašen. Jednotky na místě následně provedly rozebrání části střechy a vynesly materiál z přilehlého přístřešku. Při požáru vznikla škoda ve výši 500 000 korun, hodnota uchráněného majetku činí rovněž 500 000 korun. Příčina vzniku požáru byla stanovena v nedodržení bezpečné vzdálenosti kouřovodu od hořlavých předmětů.

Z výše uvedeného vyplývá, že instalace tepelných zařízení se musí vždy řídit návodem výrobcem a příslušnými normami. O kontrolách, údržbě, montáži, čištění apod. rozhoduje výrobce daného zařízení v návodu výrobce a my jsme povinni se jím řídit a dodržovat ho.
POZOR!
Dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, může hasičský záchranný sbor kraje uložit občanovi, který poruší zákazy nebo povinnosti dané zákonem, peněžitou pokutu až do výše 25 000 Kč (např. způsobí-li svým jednáním požár). Obdobné jednání právnické nebo podnikající fyzické osoby může být „ohodnoceno" pokutou až do výše 500 000 Kč (např. nedodržování návodu výrobce).

Na závěr bychom ještě chtěli upozornit, že ne každé tepelné zařízení můžeme umístit v jakémkoliv provozu. Existují i určité výjimky – viz tabulka č. 2, která určuje přípustnost instalace tepelných zařízení podle charakteristik prostředí.

Tabulka 1 - Bezpečné vzdálenosti

Tepelné spotřebiče - tabulka 1

Tabulka 2 - Přípustnost instalace tepelných zařízení podle charakteristik prostředí

Tepelné spotřebiče - tabulka 2

Autor: Ing. Kateřina Petrová, specialista BOZP a PO, civop@civop.cz

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

01.07.2024

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

V roce 2022, kdy ještě doznívala pandemie a zároveň započala energetická krize, došlo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) k novele nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ...

15.06.2024

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Pracovní úrazy jsou nepříjemnou součástí pracovního prostředí jakékoliv společnosti, a to nejen z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). K pracovnímu úrazu může doj...