01.04.2017

Používání žebříků

Jedním ze základních předpisů, který stanovuje požadavky na používání žebříku, je NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, které říká, že žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků neumožňují.

Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat. Tento bod je často porušován, zejména pracovníky údržby, kteří často ořezávají stromy pomocí motorových pil a stojí na žebřících.

Dalším častým prohřeškem je to, že při výstupu, sestupu a práci na žebříku nejsou zaměstnanci obráceni obličejem k žebříku. Přitom je to důležité z důvodu, že v každém okamžiku musí mít zaměstnanci možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu.

Také už málo kdo ví, že po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak.

Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna osoba a žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k takovému použití výrobcem určen.

Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m.

Všichni zaměstnanci by měli vědět, jak správně umístit žebřík. Je velmi důležité, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a sestup.

U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před zahájením prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. POZOR! Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m nelze používat.

Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce.

Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky.

POZOR! Chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může být prováděna zaškolenými zaměstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je vyloučeno nebezpečí ztráty stability žebříku.

Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, stanovuje, že opěrné, dvojité a závěsné žebříky musí být zhotoveny z takových materiálů, aby bezpečně snesly požadované zatížení, musí mít jednotnou vzdálenost příčlí nejvíce 0,33 m; příčle se nesmějí v bočnicích otáčet.

Dvojité žebříky musí být navíc opatřeny zajišťovacími řetízky, táhly a kováním.

Výsuvné pojízdné žebříky musí být opatřeny samočinně působící brzdou, sklonoměrem, vodováhou a podpěrami a musí na nich být označena jejich nosnost. Dále při používání výsuvných pojízdných žebříků musí být jejich kola zabrzděna nebo založena a zajišťovací patky vysunuty. Při jejich dopravě musí být vysouvací část zasunuta a zajištěna proti samovolnému vysunutí.

NV dále stanovuje požadavky na školení. Nehovoří zde konkrétně pouze o žebřících, ale ustanovení o školení se týká obecně prací ve výškách a nad volnou hloubkou. Konkrétně NV říká, že: Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků.

K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zaměstnavatel povinen seznámit zaměstnance s riziky a opatřeními, které sebou práce na žebřících přináší. Pokud je to potřeba, musí zaměstnance vybavit i osobními ochrannými prostředky.

A jako vždy bezpečnost a ochrana při práci myslí i na návody a kontroly. Žebřík je vždy nutné používat dle návodu výrobce a pravidelně provádět jeho kontrolu – a to před každým použitím (vizuální kontrolu provede zaměstnanec, který hodlá žebřík použít) a poté minimálně 1x12 měsíců určenou osobou. Interval může být jiný, záleží na návodu výrobce.

 

POZOR! Vyhl. č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, stanovuje, že práce ve výškách nad úrovní terénu a nad volnou hloubkou nad 10 metrů, kdy je nutné použít prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné prostředky proti pádu, je práci rizikovou a jsou zde nutné častější lékařské prohlídky!

Závěrem:

  • Žebříky používat jen pro krátkodobé, fyzicky nenáročné práce
  • Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů, nesmějí být na žebřících vykonávané
  • Zajistit školení zaměstnanců
  • Seznámit zaměstnance s riziky a opatřeními při práci na žebříku
  • Zajistit provádění pravidelných kontrol se zápisem

Obrázek 1 - Někteří zaměstnanci jsou hodně vynalézaví a místo zjišťovacího řetízku použijí kus drátu. Takovýto žebřík není možné z důvodu BOZP používat.


Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.07.2024

Novela o rozšíření minimálního stupně vzdělání revizních techniků vyhrazených technických zařízeních

Novela o rozšíření minimálního stupně vzdělání revizních techniků vyhrazených technických zařízeních

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se neustále vyvíjí a v případě potřeby se provádí legislativní změny. Nejinak je tomu i u velmi diskutovaných nařízení vlády týkajíc...

01.07.2024

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

V roce 2022, kdy ještě doznívala pandemie a zároveň započala energetická krize, došlo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) k novele nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ...