15.03.2017

Zakázané práce mladistvým

Zaměstnáváním mladistvých zaměstnanců (mladiství zaměstnanci jsou zaměstnanci mladší než 18 let) se spousta společností vyhýbá, a to zejména z důvodu větších omezení a nařízení, které jim nejen bezpečnost a ochrana zdraví při práci přináší (BOZP).

Např.

 • Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut; mladistvému zaměstnanci však musí být tato přestávka poskytnuta nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce.
 • Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl nepřetržitý odpočinek v týdnu v trvání alespoň 35 hodin. Nepřetržitý odpočinek v týdnu nesmí činit u mladistvého zaměstnance méně než 48 hodin.
 • Zaměstnavatelé smějí zaměstnávat mladistvé zaměstnance pouze pracemi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji, a poskytují jim při práci zvýšenou péči.
 • Zakazuje se zaměstnávat mladistvé zaměstnance prací přesčas a prací v noci. Výjimečně mohou mladiství zaměstnanci starší než 16 let konat noční práci nepřesahující 1 hodinu, jestliže je to třeba pro jejich výchovu k povolání, a to pod dohledem zaměstnance staršího 18 let, je-li tento dohled pro ochranu mladistvého zaměstnance nezbytný.
 • Zakazuje se zaměstnávat mladistvé zaměstnance pracemi, při nichž jsou vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu nebo při jejichž výkonu by mohli vážně ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců nebo jiných fyzických osob.

Výše uvedené příklady omezení a zákazů pro mladistvé jsou pro některé zaměstnavatelé tak limitující, že mladistvé radši ani nepřibírají.

 

Na druhou stranu je ale i spousta společností, které jsou schopny těmto mladým lidem práci zajistit a dodržet všechny podmínky, které jim bezpečnost a ochrana zdraví při práci nařizuje. Jedním z hlavních předpisů, kterým se musí zaměstnavatel řídit, je opět zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.), a poté vyhl. č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích).

 

Zakázaných prací pro mladistvé je spousta, pojďme se ale podívat alespoň na ty nejzákladnější.

Mladistvým zaměstnancům jsou zakázány práce

 • rizikové (práce, při níž je nebezpečí vzniku nemoci z povolání nebo jiné nemoci související s prací, je práce zařazená do kategorie třetí a čtvrté a dále práce zařazená do kategorie druhé, o níž takto rozhodne příslušný orgán ochrany veřejného zdraví nebo tak stanoví zvláštní právní předpis)
 • vyžadující používání izolačních dýchacích přístrojů,
 • vykonávané velkými svalovými skupinami s převažující dynamickou složkou svalové práce, např. 

  spojené s ruční manipulací s břemenem, jehož hmotnost při občasné manipulaci překračuje chlapců 20 kg nebo při časté manipulaci 15 kg, u dívek pak při občasné manipulaci 15 kg nebo při časté manipulaci 10 kg,

  - při nichž směnová kumulativní hmotnost ručně manipulovaného břemene překračuje u chlapců 5500 kg a u dívek 4000 kg za průměrnou směnu,

  - vykonávané vsedě chlapci, spojené s častým zvedáním a přenášením břemene o hmotnosti vyšší než 4,5 kg, nebo dívkami o hmotnosti vyšší než 2,5 kg,

 • vykonávané ve vnuceném pracovním tempu,
 • se zdroji ionizujícího záření,
 • spojené s expozicí prachu tvrdých dřev s karcinogenními účinky,
 • při výrobě léčiv nebo veterinárních přípravků, obsahujících hormony, antibiotika nebo jiné biologicky vysoce účinné látky,
 •  při výrobě cytostatik nebo antimitotických léků, jejich přípravě k injekční aplikaci, při jejím provádění nebo při ošetřování pacientů léčených cytostatiky nebo antimitotickými léky.
 • spojené s expozicí chemickým látkám nebo chemickým směsím označovaným standardními větami označujícími specifickou rizikovost nebo nebezpečnost (R-věty nebo H věty)
 • způsobujícím akutní nebo chronické otravy s těžkými nebo nevratnými účinky pro zdraví x)

    - klasifikovaným jako karcinogen x)

   - klasifikovaným jako mutagen x)

    - toxickým pro reprodukcix)

     - senzibilizujícím dýchací cesty nebo kůži x)

      - žíravým x)

       - dráždivým x)

        - zdraví škodlivým anebo nebezpečným při vdechnutí x)

         - s hořlavými kapalinami, s hořlavými plyny, s aerosoly x) atd.

         x) Výčet R a H vět, se kterými mají zákaz pracovat mladiství zaměstnanci, je uveden ve vyhl. č. 180/2015 Sb.

          

         Mladistvým zaměstnancům jsou dále zakázány práce

         • při výrobě a zpracování výbušnin nebo výbušných předmětů a zacházení s nimi,
         • ve výškách nad 1,5 m, nad volnou hloubkou přesahující 1,5 m nebo na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny je 10 stupňů a větší,
         • na zařízeních vysokého elektrického napětí,
         • vykonávané v prostoru uzavřených nádob nebo nádrží,
         • na zařízeních pro výrobu, uskladňování nebo používání stlačených, kapalných nebo rozpuštěných plynů,
         • při nichž hrozí zhroucení konstrukce, staveb nebo pád předmětů,
         • při ošetřování zvířat vyžadujících zvláštní péči podle jiného právního předpisu upravujícího stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči,
         • při porážení zvířat na jatkách
         • atd.

          

         Výčet zakázaných prací není konečný, každý ze zaměstnavatelů, který mladistvé zaměstnává, by si měl projít alespoň zákoník práce a vyhlášku o zakázaných pracích a pracovištích, aby byl tzv. v obraze.

         Dále by si měl uvědomit, že je povinen vést seznam mladistvých zaměstnanců, kteří jsou u něj zaměstnáni; seznam obsahuje jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a druh práce, který tento zaměstnanec vykonává.

         Také nesmí zapomenout, že mu BOZP ukládá, že je povinen zabezpečit na své náklady, aby mladiství zaměstnanci byli vyšetřeni poskytovatelem pracovnělékařských služeb:

         a) před vznikem pracovního poměru a před převedením na jinou práci,

         b) pravidelně podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.

         Obrázek 1 - Vyskytne-li se na pracoviště chemická látka nebo směs s některým symbolem nebezpečnosti, je třeba dbát zvýšené pozornosti, zda s takovouto látkou může nebo nesmí přijít mladistvý do kontaktu.

         Naše služby

         Kontaktujte nás

         Centrum BOZP a požární ochrany
         K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

         + 420 222 119 999
         civop@civop.cz Kontaktní informace

         Aktuality

         15.07.2024

         Novela o rozšíření minimálního stupně vzdělání revizních techniků vyhrazených technických zařízeních

         Novela o rozšíření minimálního stupně vzdělání revizních techniků vyhrazených technických zařízeních

         Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se neustále vyvíjí a v případě potřeby se provádí legislativní změny. Nejinak je tomu i u velmi diskutovaných nařízení vlády týkajíc...

         01.07.2024

         Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

         Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

         V roce 2022, kdy ještě doznívala pandemie a zároveň započala energetická krize, došlo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) k novele nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ...