15.04.2017

Požární ochrana - preventivní požární prohlídky

Kontroly pracovišť v rámci poskytování služeb BOZP a PO tvoří hlavní pracovní náplň specialistů BOZP a PO, kteří jsou osobami odborně způsobilými (OZO), nebo techniky požární ochrany (TPO). Proč musí naši specialisté mít odbornou způsobilost OZO nebo TPO? Je to z důvodu, že právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika požární ochrany nebo preventisty požární ochrany dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 5, odst. e)).

Pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně se zabezpečují formou preventivních požárních prohlídek. Předmětem těchto prohlídek je vždy zjišťování stavu zabezpečení požární ochrany u právnických osob a podnikajících fyzických osob, způsobu dodržování podmínek požární bezpečnosti a prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Cílem preventivních požárních prohlídek je odstranění zjištěných závad a odchylek od žádoucího stavu. Lhůty k odstranění zjištěných požárních závad navrhuje osoba provádějící preventivní požární prohlídku.

Naši specialisté v rámci služeb požární ochrany kontrolují zejména dokumentaci požární ochrany, školení, zprávy z revizí a kontrol a samotné pracoviště (dodržování volných únikových cest a východů, volný přístup k prostředkům požární ochrany a požárně bezpečnostním zařízením, volný přístup a označení hlavních uzávěrů vody, plynu, elektřiny, kontrolují, popř. doplňují požární značení, kontrolují dodržování zákazu kouření, manipulace s otevřeným ohněm, vyvěšení dokumentace atd.).

Preventivní požární prohlídky se provádějí ve všech objektech a zařízeních, kde právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozují činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím. Tam, kde se provozují činnosti bez požárního nebezpečí, se prohlídky provádějí minimálně všude tam, kde se vyskytují současně nejméně 3 osoby v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu k provozovateli nebo veřejnost, popřípadě v dalších objektech nebo zařízeních, pokud tak určí provozovatelé těchto činností.

Každá prohlídka se dokládá záznamem do požární knihy, do které se zapisují všechny skutečnosti týkající se požární ochrany. Není-li požární kniha ve společnosti zavedena, lze zápis provést jiným prokazatelným způsobem. Záznam o preventivní požární prohlídce obsahuje datum provedení, označení objektu a pracoviště, zjištěné skutečnosti, navržená opatření, stanovení způsobu a termínů jejich splnění, jméno a podpis osoby, která záznam provedla, jméno a podpis vedoucího zaměstnance kontrolovaného pracoviště nebo jiné určené osoby a záznam o splnění navržených opatření.

Četnost kontrol si nemůže zaměstnavatel jen tak určit. Lhůty jsou dány zákonem o požární ochraně, a to takto:

a) v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti s vysokým požárním nebezpečím, nejméně jednou za 3 měsíce,

b) v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, nejméně jednou za 6 měsíců,

c) v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, nejméně jednou za rok.

POZOR! Lhůty uvedené v odstavci 1 mohou být zkráceny schváleným posouzením požárního nebezpečí nebo dokumentací požární ochrany zpracovanou na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti.

Společnost CIVOP s.r.o. ve velké většině případů neuvádí závady do požární knihy, ale po provedené kontrole sepíše celkový zápis do tzv. zprávy z kontroly, která pak bývá klientům odesílána emailem. Zpráva z kontroly je rozdělena do několika částí, z nichž úvodní hlavičku tvoří informace o kontrolovaném objektu (název a adresa), datum provedení kontroly, zúčastněné osoby za klienta a jméno a příjmení včetně telefonického a emailového kontaktu specialisty, který kontrolu provedl.

Druhou část tvoří seznam závad z části BOZP a PO. Každá část (bezpečnost a ochrana zdraví při práci i požární ochrana) je pro větší přehlednost rozdělena do 4 částí, a to: kontrola dokumentace, kontrola školení, kontrola revizí a kontrol, kontrola pracoviště. Každá tato část obsahuje popis závady, právní předpis, opatření, termín odstranění, odpovědnost, a kolonku, do které je možno zapsat, kým byla závada odstraněna, kdy a podpis.

Třetí část obsahuje informace o nastalých pracovních úrazech a jsou zde i doplňující informace a doporučení, které jsou neméně důležité jako informace v části druhé. Specialisté zde zapisují např. údaje o tom, zda bylo provedeno školení, kontrola žebříků, regálů…, zda je potřeba dohledat dokumenty, návody, doplnit školení apod.

Zprávu z kontroly si může každý klient vytisknout a odškrtnout si závady, které již vyřešil/odstranil. Při další preventivní kontrole specialista CIVOP zkontroluje, zda se již závada nevyskytuje. Samozřejmě ne všechny závady jdou automaticky za klientem – některé jdou za specialisty (zejména tvorba/aktualizace dokumentů) a některé závady má na starosti i vlastník/správce objektu. Pokud je závada na vlastníka/správce objektu, je potřeba, aby ho klient na tuto situaci upozornil a případně mu zprávu z kontroly poskytl k nahlédnutí, nebo mu ji přeposlal. Na odstranění závady je pak potřeba se domluvit a následně zrealizovat.

Obrázek 1 – Požární ochrana se zaměřuje na volné přístupy k věcným prostředkům požární ochrany a požárně bezpečnostním zařízením

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.07.2024

Novela o rozšíření minimálního stupně vzdělání revizních techniků vyhrazených technických zařízeních

Novela o rozšíření minimálního stupně vzdělání revizních techniků vyhrazených technických zařízeních

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se neustále vyvíjí a v případě potřeby se provádí legislativní změny. Nejinak je tomu i u velmi diskutovaných nařízení vlády týkajíc...

01.07.2024

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

V roce 2022, kdy ještě doznívala pandemie a zároveň započala energetická krize, došlo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) k novele nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ...