01.05.2017

Požární řád

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím jsou povinny zpracovávat předepsanou dokumentaci požární ochrany, plnit podmínky požární bezpečnosti v ní stanovené a udržovat ji v souladu se skutečným stavem. O jakou konkrétní dokumentaci se jedná, je uvedeno ve vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění, která přehledně stanovuje, které dokumenty se v rámci zajištění požární ochrany zpracovávají.

Dokumentace požární ochrany stanovuje podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností a jejím zpracováním se prokazuje plnění některých povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

Jedním z těchto dokumentů, které požární ochrana vyžaduje, je požární řád, jenž upravuje základní zásady zabezpečování požární ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím.

Společnost tedy nemusí mít zpracovaný pouze jeden požární řád, ale může jich mít hned několik – např. pro administrativní prostory, garáže, archivy, sklady s tlakovými láhvemi apod.

 

Požární řád obsahuje:

a) stručný popis vykonávané činnosti a charakteristiky požárního nebezpečí provozované činnosti,

b) požárně technické charakteristiky, popřípadě technicko-bezpečnostní parametry látek potřebné ke stanovení preventivních opatření,

c) nejvýše přípustné množství látek uvedených v písmenu b), které se mohou vyskytovat v místě provozované činnosti,

d) stanovení podmínek požární bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření požáru nebo výbuchu s následným požárem,

e) vymezení oprávnění a povinností osob při zajišťování stanovených podmínek požární bezpečnosti, a to pro zahájení, průběh, přerušení a ukončení činnosti,

f) stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a způsob zabezpečení volných únikových cest,

g) jméno a příjmení odpovědného vedoucího zaměstnance.

Pozn. V odůvodněných případech (např. pro značný rozsah) nemusí být některé údaje podle v požárním řádu uvedeny. V takovém případě se do požárního řádu uvede odkaz na druh dokumentace požární ochrany, do které jsou tyto údaje zapracovány.

 

Přílohou požárního řádu jsou:

  • pokyny pro činnost preventivní požární hlídky, jsou-li zřízeny
  • přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení.

 

Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky vždy obsahují určení prostor nebo činností, pro které je preventivní požární hlídka zřízena, jmenný seznam, stanovení úkolů jednotlivých zaměstnanců zařazených do preventivní požární hlídky a potřebného vybavení k provedení prvotního zásahu, popřípadě další skutečnosti podle zvláštního právního předpisu.

Úkolem preventivní požární hlídky je dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku požární ochrany a zúčastnit se likvidace požáru.

 

Pozn. Preventivní požární hlídky nemusejí být vždy zřízeny, neboť dle zákona o požární ochraně se zřizují:

a) v prostorách s nejméně třemi zaměstnanci, ve kterých se provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím,

b) v případech, kdy tak stanoví nařízení kraje nebo obecně závazná vyhláška obce (např. při větších společenských akcích).

Pokud se tedy ve společnosti vyskytuje např. archiv, který je uzamčený a trvale se v něm nikdo nezdržuje, zpracuje se pro něj požární řád, ale pokyny pro činnost preventivní požární hlídky a jmenný seznam členů zařazených do požárních hlídek obsahovat nebude.

 

Požární řád se zveřejňuje tak, aby byl dobře viditelný a trvale přístupný pro všechny osoby vyskytující se v místě provozované činnosti.

Požární řády zpracovává osoba odborně způsobilá nebo technik požární ochrany, ovšem schvaluje je statutární orgán právnické osoby nebo jím pověřený vedoucí zaměstnanec, podnikající fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce, a to před zahájením činnosti, k níž se dokumentace vztahuje.

POZOR! Požární ochrana má ve vyhl. č 246/2001 Sb. jasně stanoveno, že dokumentace požární ochrany (včetně požárních řádů) se zpracovává, vede, popřípadě předkládá orgánu státního požárního dozoru ke schválení, kontrole nebo k posouzení v jazyce českém!

Dokumentace požární ochrany se ukládá takovým způsobem, aby byla dostupná osobám, zaměstnancům, jichž se týká, jakož i orgánům státního požárního dozoru. Požární řády se vyvěšují na viditelných a všem přístupných místech tam, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím. 

Obrázek 1 - Požární ochrana stanovuje, že požární řád musí být přístupným nejen zaměstnancům, ale i osobám vyskytujícím se na pracovišti.

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.07.2024

Novela o rozšíření minimálního stupně vzdělání revizních techniků vyhrazených technických zařízeních

Novela o rozšíření minimálního stupně vzdělání revizních techniků vyhrazených technických zařízeních

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se neustále vyvíjí a v případě potřeby se provádí legislativní změny. Nejinak je tomu i u velmi diskutovaných nařízení vlády týkajíc...

01.07.2024

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

V roce 2022, kdy ještě doznívala pandemie a zároveň započala energetická krize, došlo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) k novele nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ...