01.03.2017

Pracovní úraz a podklady k odškodnění

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a pracovní úraz. Dvě věci, které od sebe nelze oddělit. A v případě pracovního úrazu vždy nastává otázka, zda bezpečnost a ochrana zdraví při práci byla dodržena. Dnešní článek ovšem není zaměřen na to, zda byly dodrženy všechny oblasti BOZP, ale na to, jaké podklady je potřeba vyplňovat v případě vzniku pracovního úrazu.

Každý pracovní úraz je nepříjemnou záležitostí nejen pro zaměstnance, ale i pro zaměstnavatele. Zejména vyplnění všech formulářů dá pěkně zabrat, někdy je to opravdu běh na dlouhou trať. Pojďme se na to podívat pěkně popořadě…

 

V případě vzniku pracovního úrazu je potřeba každý úraz evidovat v knize úrazů – v listinné nebo elektronické podobě. Kniha úrazů musí obsahovat všechny náležitosti dle NV č. 201/2010 Sb. Pokud se jedná o drobné poranění, zápisem do knihy úrazů vše končí. Pokud se ale jedná o zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny, nebo dojde k úmrtí zaměstnance, je potřeba vyhotovit Záznam o úraze, který vyhotovuje zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl. Vyplněný Záznam o úrazu je poté zaměstnavatel povinen zaslat na příslušné instituce nejpozději do pátého dne následujícího měsíce za uplynulý kalendářní měsíc. V případě smrtelného úrazu zašle zaměstnavatel záznam o úrazu na příslušné instituce nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl.

POZOR! NV č. 201/2010 Sb., ukládá zaměstnavateli i ohlašovat pracovní úrazy! Ohlášení se provádí bez zbytečného odkladu na příslušné instituce, a to písemně, datovou schránkou, emailem apod.

 

Byl-li zaměstnavatelem již odeslán záznam o úrazu a následně se zaměstnavatel dozví o skutečnostech, které vedou ke změně v něm uvedených údajů, vyhotoví zaměstnavatel záznam o úrazu - hlášení změn, který odešle nejpozději do pátého dne následujícího měsíce na určené instituce.

Záznam o úrazu i záznam o úrazu - hlášení změn se zasílá elektronicky nebo v listinné podobě.

 

Po odeslání všech záznamů začíná další kolo vypisování formulářů, tentokrát pro pojišťovny. Zaměstnavatelé musejí být ze zákona pojištěni pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, tzn., že zaměstnavatel má právo, aby za něho pojišťovna nahradila škodu, která vznikla zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, v rozsahu, v jakém za ni zaměstnavatel odpovídá podle zákoníku práce.

Pzn.  Zákonným pojištěním pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (dále jen "zákonné pojištění") jsou pojištěny

a) u České pojišťovny, a. s., ti zaměstnavatelé, kteří s ní měli sjednáno toto pojištění k 31. prosinci 1992; takto pojištěni jsou i zaměstnavatelé, na které přejdou práva a povinnosti z pracovněprávního vztahu při vzniku právního nástupce těchto zaměstnavatelů,

 b) u Kooperativy, pojišťovny, a. s., ostatní zaměstnavatelé.

 

Příslušné pojišťovně je zejména potřeba zaslat vyplněný Záznam o úrazu, případně i Záznam o úrazu – hlášení změn, dále pak Hlášení/Oznámení pojistné události (liší se dle druhu pojišťovny), Potvrzení o ztrátě na výdělku, Hodnocení bolestného/Posudek o bolestném, Hodnocení ztížení společenského uplatnění, Přehled příjmů pro refundaci náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti atd. atd. Výčet formulářů není konečný, existuje jich celá řada, tady uvádíme pouze ty základní. Pokud pojišťovně nějaký formulář chybí, zpětně zaměstnavateli pošle dopis a o chybějící formulář požádá.

 

Většinu formulářů vypisuje zaměstnavatel, ale v některých případech je potřeba součinnost i zraněného. Zejména se jedná o kontrolu, případně vyjádření se, k Záznamu o úrazu a jeho podepsání,  dále včasné odevzdání tzv. rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti – nemocenský lístek, (pozor na správné zaškrtnutí kolonky lékařem, že se jednalo o pracovní úraz) a také si pojišťovny vyžádají lékařské zprávy o ošetření, průběhu léčby, popř. hospitalizaci apod..

 

Dále je potřeba, aby si zaměstnanec nechal u lékaře po skončení léčení vyplnit tzv. Posudek o bolestném, kde lékař vyplní určité informace o léčbě, délce pracovní neschopnosti, zda pracovní úraz zanechal/nezanechal trvalé následky atd. Vyplnění tohoto formuláře je ve většině případů zpoplatněno dle sazebníku lékaře. Poškozený by měl tento poplatek uhradit a vyžádat si potvrzení o zaplacení, které spolu s posudkem o bolestném předá zaměstnavateli a ten jej odešle na příslušnou pojišťovnu. Poplatek za vyplnění posudku je pak zaměstnanci proplacen. Stejně tak je možno nechat si proplatit i účelně vynaložené náklady v souvislosti s léčením – obvazy, masti, léky apod., které si poškozený musel v souvislosti s léčením zakoupit.

POZOR! Bude-li zaměstnanec žádat o proplacení účelně vynaložených nákladů v souvislosti s léčením, musí mít i stvrzenky o zakoupení daných předmětů!

 

Odškodnění pracovního úrazu bývá někdy hodně zdlouhavé. Je proto dobré být s pojišťovnou v kontaktu, důsledně kontrolovat, aby byly dodány veškeré podklady, které si pojišťovna žádá a někdy je potřeba i „zatlačit“ na zaměstnance, aby donesl veškeré náležitosti potřebné k odškodnění.

Obrázek 1 -Bezpečnost práce zde rozhodně zajištěna není. Kdyby do takto "zajištěného" výkopu spadl zaměstnanec, určitě by zde pojišťovna celou náhradu škody nevyplatila.

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.07.2024

Novela o rozšíření minimálního stupně vzdělání revizních techniků vyhrazených technických zařízeních

Novela o rozšíření minimálního stupně vzdělání revizních techniků vyhrazených technických zařízeních

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se neustále vyvíjí a v případě potřeby se provádí legislativní změny. Nejinak je tomu i u velmi diskutovaných nařízení vlády týkajíc...

01.07.2024

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

V roce 2022, kdy ještě doznívala pandemie a zároveň započala energetická krize, došlo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) k novele nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ...