04.11.2022

Přenosné hasicí přístroje – kontroly a umístění

Přenosné hasicí přístroje – kontroly a umístění

Jednou ze základních povinností všech provozovatelů činností je zajistit bezpečnost práce (BOZP) a požární ochranu, a s tím spojené vybavení pracoviště věcnými prostředky požární ochrany (VPPO). Mezi něž patří především přenosné hasicí přístroje (PHP). Jedná se o jeden ze základních požadavků, který řeší požární ochrana – konkrétně zákon o požární ochraně (zákon č. 133/1985 Sb.) a vyhláška o požární prevenci (vyhl. č. 246/2001 Sb.). 

Přenosný hasicí přístroj je technický prostředek obsahující hasivo, které může být vytlačováno vnitřním přetlakem a nasměrováno do ohniska požáru. Konstrukce PHP umožňuje jeho snadné přenášení a ruční obsluhu. V provozuschopném stavu má hmotnost nejvýše 20kg. 

 

Podle druhu náplně (typu hasiva) rozeznáváme několik přenosných hasicích přístrojů vhodných pro to, aby byla zajištěna bezpečnost práce a požární ochrana. Nejpoužívanější jsou: 

 • Vodní hasicí přístroj 
 • Práškový hasicí přístroj 
 • Pěnový hasicí přístroj 
 • Sněhový hasicí přístroj CO2 
 • Plynový hasicí přístroj 
 • Chemický hasicí přístroj 
 • Speciální hasicí přístroj na tuky 

  

Stejně jako ostatní zařízení ve firmě musí i přenosné hasicí přístroje pravidelně procházet kontrolami. U většiny zařízení se provádějí revize, ale u PHP se jedná o kontroly provozuschopnosti, které může provádět osoba odborně způsobilá v požární ochraně, technik PO nebo osoba proškolená na kontrolu provozuschopnosti PHP výrobcem daného PHP, a to v rozsahu stanoveném právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce. Ke kontrole hasičského přístroje musí docházet po každém jeho použití nebo tehdy, vznikne-li pochybnost o jeho provozuschopnosti (např. při mechanickém poškození), a zároveň nejméně jednou za rok, pokud průvodní dokumentace výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo posouzení požárního nebezpečí pro některé případy instalací (např. v chemicky agresivním prostředí) nestanoví lhůtu kratší. První kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje musí být provedena nejdéle jeden rok před jeho instalací. 

Kromě kontrol provozuschopnosti se provádějí i periodické zkoušky, a to u:  

 • vodních a pěnových PHP jednou za 3 roky,
 • ostatních PHP jednou za 5 let.


Obsahem kontroly provozuschopnosti je:
 

 • vizuální prohlídka hasicího přístroje, 
 • kontrola tlaku (pro některé hasicí přístroje), 
 • kontrola stavu a průchodnosti hadice s výstřikovou tryskou, 
 • zaplombování pojistky spouště. 

 
Aby byly splněny všechny náležitosti bezpečnosti práce (BOZP), musí být každý zkontrolovaný PHP opatřen plombou spouštěcí armatury a trvale čitelným kontrolním štítkem. Ten se umisťuje tak, aby byl viditelný při pohledu na instalovaný hasicí přístroj, nevylučuje-li to konstrukční provedení hasicího přístroje. Kontrolní štítek nesmí zasahovat do typového štítku a překrývat výrobní číslo hasicího přístroje. 

Při periodické zkoušce se provádí:
 

 • povrchová prohlídka včetně značení, 
 • kontrola vnitřku nádoby, 
 • zkouška pevnosti a těsnosti nádoby, 
 • zkouška těsnosti spouštěcí armatury nebo ventilu, 
 • zkouška pojistného ventilu. 

 
Aby byla zajištěna vvyhovující bezpečnost práce (BOZP) a požární ochrana, je životnost PHP omezena. Z používání musí být vyřazen: 

 • vadný PHP, který nelze předepsaným způsobem opravit, nebo 
 • ten PHP, u něhož nelze bezpečně zjistit výrobní číslo a rok výroby, nebo 
 • PHP starší 20 let, s výjimkou hasicího přístroje CO2, který se vyřazuje z používání, je-li starší 40 let. 

 

A kde nejčastěji PHP najdeme?  

 • Hasicí přístroje se umísťují tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné a musí umožňovat snadné a rychlé použití. Je-li to nezbytné (např. z provozních důvodů), lze hasicí přístroje umístit i do skrytých prostor (např.  prostředky městské hromadné dopravy). V případech, kdy je omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska rozmístění hasicích přístrojů (např. v nepřehledných, rozlehlých nebo skrytých prostorách) se k označení umístění hasicích přístrojů použije příslušná požární značka umístěná na viditelném místě.  
 • Většinou se umísťují v místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru nebo v jejich dosahu.  
 • Přenosné hasicí přístroje se umísťují na svislé stavební konstrukci a v případě, že jsou k tomu konstrukčně přizpůsobeny, na vodorovné stavební konstrukci. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. Hasicí přístroje umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu.

   

Za neplnění požadavků uvedených výše může být Hasičským záchranným sborem při výkonu státního požárního dozoru uložena pokuta až do výše 1 000 000Kč (podle začlenění provozovaných činností).  

 

 

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.11.2023

Pozor na požáry spalinových cest

Pozor na požáry spalinových cest

Opět se blíží zimní období a chladnější dny. Proto již spousta obyvatel a firem zahájila topnou sezónu. Na co je ale potřeba se připravit, aby byly splněny požadavky požární ochrany...

01.11.2023

Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb.

Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb.

Jedním z velmi důležitých předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Toto NV bylo ji...