15.12.2015

Příchod nového zhotovitele na již probíhající stavbu a následný úraz

Příchod nového zhotovitele na již probíhající stavbu a následný úraz

Poměrně často řeší Policie ČR a Oblastní inspektorát práce pracovní úrazy, které se stanou na stavbách a staveništích. Přestože takových úrazů není zrovna málo, stále se najdou stavby a staveniště, kde zdaleka nejsou dodržovány základní předpisy bezpečnosti práce. O co se zejména jedná?

Můžeme zde uvést velmi častý příklad: Na stavbu nastoupil nový zhotovitel. Stavbyvedoucí byl velmi vytížený a potřeboval hned začít se stavebními pracemi. Místo, aby nového zhotovitele nejprve proškolil a seznámil jej s pracovištěm, poslal ho ihned na stavbu s tím, že zatím připraví všechny papíry a podklady k podepsání. Bohužel, jak už to tak bývá, do 10 minut jeden ze zhotovitelů spadl z výšky – tedy dříve, než se stačily všechny potřebné dokumenty podepsat, a způsobil si těžký úraz. V důsledku toho nastalo velmi nepříjemné vyšetřování a stavební firma, která zhotovitele neseznámila se staveništěm, dostala vysoký finanční postih a ještě dlouho probíhalo šetření ze strany Policie ČR, zda se nejednalo a trestní čin.

Co je tedy zejména nutné?

Zákon č. 262/2006 Sb., § 101, odst. 3 a 4:
Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.
Každý ze zaměstnavatelů uvedených výše je povinen:

 • a) zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele,
 • b) dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat odborovou organizaci a zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nepůsobí-li u něj, přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů.

Generální investor (dodavatel) stavby má/určí stavbyvedoucího, který je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm, zajišťuje odstranění závad při provádění stavby apod.

Nastoupí-li na staveniště nový zhotovitel, je stavbyvedoucí povinen před zahájením prací provést školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) a požární ochraně (PO), informovat o rizicích, které na stavbě/staveništi jsou nebo mohou vzniknout a také informovat o rizicích, které vznikají při práci jiného zhotovitele, dále informovat o opatřeních, která byla přijata pro minimalizaci působení rizik, předat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), seznámit s použitím OOPP, seznámit zhotovitele s pracovištěm, s únikovými cestami, s umístěním věcných prostředků požární ochrany, z hlavními uzávěru vody, plynu, elektřiny atd.

POZOR! Pokud nedojde k předání pracoviště, nese generální dodavatel plnou odpovědnost.

Není nezbytně nutné, aby stavbyvedoucí školil všechny zhotovitelovy zaměstnance. Běžná praxe funguje tak, že stavbyvedoucí proškolí přímo zhotovitele nebo jeho zástupce nebo pověřenou osobu/osoby a tito proškolení lidé jsou poté povinni tyto informace předat svým zaměstnancům. Samozřejmě vše musí být provedeno prokazatelným způsobem, tzn. musí být zhotovena osnova školení s prezenční listinou a podpisy školených a školitele (včetně data školení a názvu společnosti). Je nutno podotknout, že veškerá školení musí proběhnout v takovém jazyce, kterým školení mluví (rozumějí mu). Není možné občany jiných národností školit v českém jazyce, pokud mu nerozumějí nebo rozumí, ale jen málo. V takovém případě je nutné mít/zajistit tlumočníka, nehovoří-li školitel přímo daným jazykem.

V každém případě i zhotovitel (zaměstnavatel) má určité povinnosti. Úplně z těch základních se jedná zejména o to, že zhotovitel (zaměstnavatel) musí u svých zaměstnanců zejména:

 • zajistit, aby zaměstnanci měli příslušnou zdravotní a odbornou způsobilost,
 • udělit jim pokyny k činnostem, které mají provádět,
 • podle ohrožení, které pro pracovníka vyplývá z prováděných prací, popř. rizika pracoviště, musí být zaměstnanci vybaveni příslušnými osobními ochrannými pracovními prostředky a poučeni o jejich používání,
 • zajistit, aby činnosti zaměstnavatele a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele.

Za nesplnění povinností vyplývajících z právních předpisů může oblastní inspektorát práce udělit pokuty, a to např.:
Fyzická osoba/Právnická osoba se dopustí přestupku/právního deliktu na úseku bezpečnosti práce tím, že:

 • nezajistí spolupráci osob na jednom pracovišti, aby byli kromě jejích zaměstnanců chráněni také zaměstnanci jiné osoby (až 300 000Kč),
 • neplní povinnosti týkající se pracoviště a pracovního prostředí stanovené v zákonu č. 309/2006 Sb., v nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády o bližších požadavcích na zajištění BOZP v prostředí s nebezpečím výbuchu (až 1 000 000Kč),
 • poruší povinnost týkající se organizace práce a pracovních postupů stanovenou v nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (až 1 000 000Kč),
 • nezajistí přijetí opatření potřebných k prevenci rizik (až 2 000 000Kč),
 • nedodrží povinnosti při zajišťování bezpečnosti práce stanovené v § 101 až103 zákoníku práce (až 2 000 000Kč),
 • nevyšetří příčiny a okolnosti pracovního úrazu (až 1 000 000Kč).

Kromě výše uvedených pokut také hrozí i stíhání ze strany Policie ČR a obvinění z trestného činu nebo spáchání přestupku.

Je tedy velmi důležité, aby si každý stavbyvedoucí a zhotovitel uvědomil priority a při nástupu na novou stavbu bylo řádně provedeno školení, seznámení s pracovištěm, předání všech potřebných OOPP, seznámení s riziky a jejich opatřeními apod. Až poté je možné provádět pracovní úkony na samotné stavbě/staveništi.

Autor: Ing. Kateřina Petrová, specialista BOZP a PO, civop@civop.cz

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.07.2024

Novela o rozšíření minimálního stupně vzdělání revizních techniků vyhrazených technických zařízeních

Novela o rozšíření minimálního stupně vzdělání revizních techniků vyhrazených technických zařízeních

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se neustále vyvíjí a v případě potřeby se provádí legislativní změny. Nejinak je tomu i u velmi diskutovaných nařízení vlády týkajíc...

01.07.2024

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

V roce 2022, kdy ještě doznívala pandemie a zároveň započala energetická krize, došlo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) k novele nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ...