31.12.2015

Pyrotechnika - prodej/skladování

Pyrotechnika a podmínky prodeje/skladování

S blížícím se příchodem konce roku a mnohými lidmi velmi očekáváno Silvestra si již v těchto dnech můžeme zakoupit pyrotechnické výrobky (výrobky obsahující výbušné látky nebo směs výbušných látek určené k produkci tepla, světla, zvuku, plynu, kouře, nebo kombinace těchto efektů pomocí samo - udržujících se exotermických chemických reakcí) a zejména zábavní pyrotechniku (pyrotechnický výrobek určený k zábavním účelům). Podmínky pro prodej a skladování tohoto zboží jsou přísnější než u běžného spotřebního zboží, neboť tyto výrobky jsou mnohonásobně nebezpečnější a jsou častými příčinami vzniku úrazů.

Protože oblast bezpečnosti práce a požární ochrana řeší i podmínky prodeje a skladování pyrotechnických výrobků, chceme Vám tímto článkem přiblížit základní povinnosti prodejců vyplývající z české legislativy.

Od 4. září 2015 řeší oblast pyrotechniky tři základní předpisy, a to:

 • Zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice).
 • NV č. 207/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení.
 • NV č. 208/2015 Sb., o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh.

Zákon o pyrotechnice řeší zejména skladování, prodej, věkovou hranici, označování apod.

Každá osoba prodávající/kupující pyrotechniku by měla mít alespoň základní znalosti o pyrotechnice – zejména o její nebezpečnosti, správném používání, věkové hranici osob, správném skladování atd.

Je důležité vědět, že ne každý si může koupit pyrotechnický výrobek. Každý prodejce by měl dbát na to, aby osoba, která si výrobek kupuje, dosáhla věku

 • 15 let u pyrotechnických výrobků kategorie F1,
 • 18 let u pyrotechnických výrobků kategorie F2, T1 nebo P1,
 • 21 let u pyrotechnických výrobků kategorie F3 anebo získala osvědčení o odborné způsobilosti.

Rozdělení výrobků do kategorií je uvedeno v příloze č. 1.

Z důvodu zajištění BOZP si musí každý prodejce uvědomit, je nutné prodávat pouze takovou zábavní pyrotechniku, která je uvedena legálně do oběhu, tzn., byla u ní posouzena shoda, je opatřena návodem výrobce v českém jazyce, který informuje jak tyto výrobky bezpečně skladovat a používat. Veškerá zábavní pyrotechnika musí být označena CE v souladu se zákonem. Dále je nutné, aby pyrotechnika byla v původním balení výrobce, a při prodeji nesmí být překročena doba použitelnosti.

Jedním z velkých problémů u pyrotechniky je její skladování. Skladování v blízkosti tepelných zdrojů, kouření na pracovišti, neodborné svařování v blízkosti pyrotechniky – to jsou jen některé příklady vzniku požárů nebo výbuchů. Zapamatujte si:

 • 1. Pyrotechnické výrobky se musí skladovat:
 1. a) podle návodu k použití a označení a pokynů uvedených na výrobku nebo na nejmenším balení pyrotechnického výrobku určeného k prodeji nebo podle požadavků výrobce, nebo pokud jsou pyrotechnické výrobky skladovány v přepravních obalech, tak podle bezpečnostních označení a pokynů uvedených na přepravním obalu,
 2. b) odděleně od hořlavých a hoření podporujících látek – v žádném případě neuskladňovat v blízkosti krbů, kamen, tepelných spotřebičů atd.,
 3. c) takovým způsobem, aby bylo zabráněno jejich samovolnému pádu a aby bylo zamezeno jejich neúmyslné iniciaci nebo zážehu,
 4. d) v suchu a takovým způsobem, aby jejich teplota nepřesáhla 40 °C (není-li uvedeno jinak),
 5. e) v původních přepravních obalech výrobce nebo dovozce nebo v nejmenším balení pyrotechnického výrobku určeného k prodeji,
 6. f) takovým způsobem, aby jejich neúmyslnou iniciací nebo zážehem bylo minimalizováno ohrožení života a zdraví osob nebo majetku a aby skladovací podmínky neohrožovaly soulad výrobku se základními bezpečnostními požadavky na pyrotechnické výrobky.
 • 2. Pyrotechnické předměty musí být skladovány a vystavovány tak, aby případným výbuchem nebo požárem nebyly ohroženy životy a zdraví osob.
 • 3. Dbát, aby pyrotechnické výrobky byly uloženy mimo dosah dětí.
 • 4. Veškerou pyrotechniku v poškozeném originálním balení ihned vyřadit a skladovat na místě k tomu určeném. Místo ke skladování poškozených výrobků viditelně označit.
 • 5. V prostorách, kde jsou skladovány, popřípadě vystavovány pyrotechnické předměty, je zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm a rozpálenými předměty a dále zákaz dalších činností, které by mohly způsobit uvedení pyrotechnického výrobku do funkce, s výjimkou pyrotechnických výrobků, jejichž návod k použití to nevylučuje.

Požadavky na skladování v prodejních místnostech a příručních skladech

 • 1. V prodejní místnosti se mohou skladovat pyrotechnické výrobky v množství obsahující nejvýše 80 kg čisté hmotnosti výbušných látek.
 • 2. V příručním skladu se mohou skladovat pyrotechnické výrobky v množství obsahující nejvýše:
 1. a) 300 kg čisté hmotnosti výbušných látek, pokud se všechny nacházejí v původních přepravních obalech výrobce nebo dovozce,
 2. b) 200 kg čisté hmotnosti výbušných látek, pokud nejsou splněny podmínky písmene a), nebo
 3. c) 750 kg čisté hmotnosti výbušných látek, při skladování v kombinaci podle písmene a), anebo b) společně s pyrotechnickými výrobky nacházejícími se v původních přepravních obalech výrobce nebo dovozce, které jsou označeny v souladu s Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) klasifikačním kódem 1.4 S.

POZOR! Mimo sklad nebo příruční sklad je možno skladovat nebo mimo prodejní místnost prodávat a skladovat pouze pyrotechnické výrobky kategorie F1. Při skladování nebo prodeji pyrotechnických výrobků kategorie F1 je povinnost mít k dispozici alespoň jeden přenosný hasicí přístroj vodní nebo pěnový s hasicí schopností nejméně 13A nebo přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností nejméně 21A.

Pokud objevíte poškozený obal anebo zjevně nefunkční pyrotechnický výrobek, je nutné zajistit jeho bezodkladné zničení nebo zneškodnění v souladu s návodem na použití.
POZOR! Zničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie F4, T2 a P2 musí být prováděno jen osobou s odbornou způsobilostí!

Podmínky prodeje a skladování pyrotechnických výrobků není dobré podceňovat. Každým rokem vyjíždějí hasiči ke spoustě požárů způsobených právě těmito výrobky a záchranáři mají plné ruce práce se zachraňováním raněných. Proto apelujeme na dodržování platné legislativy a předcházení vzniku nežádoucí mimořádné události.

obr. 1
Obrázek 1 - Příklad nesprávně uložené pyrotechniky - krabice jsou otevřené, nestabilní, různě poházené. V blízkosti se vyskytují další předměty nesouvisející s pyrotechnikou.

Příloha č. 1

Základní vymezení druhů a kategorií pyrotechnických výrobků

 • 1. Zábavní pyrotechnika se dělí na:
 1. a) kategorii F1, do níž patří zábavní pyrotechnika, která představuje velmi malé nebezpečí a má zanedbatelnou úroveň hluku, a která je určena pro použití na omezených plochách, včetně zábavní pyrotechniky určené k použití uvnitř obytných budov,
 2. b) kategorii F2, do níž patří zábavní pyrotechnika, která představuje malé nebezpečí a má nízkou úroveň hluku a která je určena pro venkovní použití na omezených plochách,
 3. c) kategorii F3, do níž patří zábavní pyrotechnika, která představuje středně velké nebezpečí, je určena pro venkovní použití na otevřených prostranstvích a jejíž úroveň hluku nepoškozuje lidské zdraví,
 4. d) kategorii F4, do níž patří zábavní pyrotechnika, která představuje velké nebezpečí, je určena pro použití pouze osobami s odbornou způsobilostí a jejíž úroveň hluku nepoškozuje lidské zdraví.
 • 2. Divadelní pyrotechnika se dělí na:
 1. a) kategorii T1, do níž patří divadelní pyrotechnika, která představuje malé nebezpečí,
 2. b) kategorii T2, do níž patří divadelní pyrotechnika, kterou mohou používat pouze osoby s odbornou způsobilostí.
 • 3. Ostatní pyrotechnické výrobky se dělí na:
 1. a) kategorii P1, do níž patří ostatní pyrotechnické výrobky, které představují malé nebezpečí,
 2. b) kategorii P2, do níž patří ostatní pyrotechnické výrobky, které jsou určeny pro manipulaci nebo použití pouze osobami s odbornou způsobilostí.

Autor: Ing. Kateřina Petrová, specialista BOZP a PO, civop@civop.cz

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

01.07.2024

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

V roce 2022, kdy ještě doznívala pandemie a zároveň započala energetická krize, došlo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) k novele nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ...

15.06.2024

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Pracovní úrazy jsou nepříjemnou součástí pracovního prostředí jakékoliv společnosti, a to nejen z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). K pracovnímu úrazu může doj...