Pyrotechnické výrobky

Mílovými kroky se k nám blíží konec roku a Silvestr. Prodejní řetězce, drobní podnikatelé, trhovci a další nám v nejbližších dnech začnou nabízet nepřeberné množství pyrotechnických výrobků (jedná se o výrobky obsahující výbušné látky nebo směs výbušných  látek  určené k produkci tepla, světla, zvuku, plynu, kouře, nebo  kombinace  těchto  efektů pomocí samoudržujících se exotermických chemických reakcí) a zábavní pyrotechniky (pyrotechnický  výrobek  určený  k zábavním účelům). Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) bude opět středem pozornosti zejména při skladování a prodeji pyrotechnických výrobků, a velkou roli zde bude mít i požární ochrana (PO).

Pyrotechnika se dělí do několika kategorií (viz příloha č. 1). Podle těchto kategorií prodejce nebo osoba s odbornou způsobilostí může zpřístupnit pyrotechnický výrobek pouze osobě, která dosáhla věku:

 • 15 let u pyrotechnických výrobků kategorie F1,
 • 18 let u pyrotechnických výrobků kategorie F2, T1 nebo P1,
 • 21  let  u  pyrotechnických  výrobků  kategorie  F3  anebo  získala osvědčení o odborné  způsobilosti.

POZOR! Z důvodu zajištění BOZP a dalších bezpečnostních a požárních opatření se smí prodávat pouze taková pyrotechnika, u níž byla posouzena shoda, je v původním balení výrobce, není překročena doba použitelnosti, je opatřena návodem výrobce v českém jazyce, který informuje jak tyto výrobky bezpečně skladovat a používat. Veškerá zábavní pyrotechnika musí být označena CE v souladu se zákonem. 

Spousta osob si dnes pyrotechniku může koupit přes internet. Ovšem i na toto zákon pamatuje a stanovuje, že pokud jsou pyrotechnické výrobky prodávány prostřednictvím internetu, je prodejce nebo osoba s odbornou způsobilostí povinen přijmout opatření k zajištění

 • jejich zpřístupnění prokazatelným způsobem pouze osobám splňujícím věkové hranice,
 • jejich přepravy a doručení prokazatelným splněním přepravních podmínek vyplývajících z jiného právního předpisu.

Kromě prodeje musí prodejce také dbát na zásady správného vystavování pyrotechnických výrobků z hlediska BOZP a dalších bezpečnostních opatření. Zejména musí zajistit, aby pyrotechnické výrobky byly vystavovány a skladovány:

 • v nejmenších baleních určených k prodeji nebo v původních obalech výrobce, které jsou opatřeny označením, že se jedná o výstavní vzorek,
 • takovým způsobem, aby byly dodrženy podmínky stanovené v návodu k použití nebo pokynech výrobce,
 • odděleně od hořlavých a hoření podporujících látek,
 • v suchu a takovým způsobem, aby jejich teplota nepřesáhla 40 °C, pokud není v návodu k použití nebo pokynech výrobce stanoveno jinak,
 • takovým způsobem, aby bylo zabráněno jejich samovolnému pádu, zamezeno jejich neúmyslné iniciaci nebo zážehu a bylo minimalizováno ohrožení života a zdraví osob nebo majetku, a
 • v množství a druhu, které odpovídají požárnímu zabezpečení výstavního prostoru a ohlášení hasičskému záchrannému sboru podle zákona o pyrotechnice.

Dále je potřeba zdůraznit, že v prostoru, kde se vystavují pyrotechnické výrobky, musí být umístěn k bezprostřednímu použití alespoň jeden přenosný hasicí přístroj vodní nebo pěnový s hasicí schopností alespoň 13 A nebo přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností alespoň 21 A, a to nad rámec požadavků uvedených ve vyhlášce o požární prevenci. Tzn. že pokud je například prodejna vybavena dle požárně bezpečnostního řešení stavby nebo jiného dokumentu např. 5 hasícími přístroji, musí být v období prodeje pyrotechniky prodejní prostor doplněn o 1ks PHP, aby byly zajištěny požadavky požární ochrany.

Také je z hlediska požární ochrany vhodné prostor vybavit požárním řádem obsahujícím informace o prodávané/vystavované pyrotechnice.

Požární ochrana řeší i zabezpečení skladu, a to zejména takto:

 • na všech dveřích vedoucích do skladových prostor se umisťují značky zakazující kouření a manipulaci s otevřeným ohněm,
 • do skladu mohou vstupovat pouze k tomu oprávněné osoby; neoprávněné osoby mohou vstupovat pouze v doprovodu oprávněných osob a musejí dbát jejich pokynů,
 • sklad se uzavírá s výjimkou doby, kdy je prováděno naskladňování nebo vyskladňování skladu; pokud se ve skladu nikdo nenachází, musí být sklad uzamčen,
 • při údržbě skladu, která může ohrozit skladované pyrotechnické výrobky, se musí tyto výrobky po dobu prací spočívajících v údržbě skladu přemístit do jiného skladu,
 • k čištění vnitřních stěn, stropů, podlah, dveří, regálů a dalšího vybavení se nepoužívají čisticí prostředky obsahující hořlavé látky,
 • ve skladu a jeho okolí lze do vzdálenosti odpovídající bezpečnostní vzdálenosti, nebo do vzdálenosti 30 metrů, pokud je bezpečnostní vzdálenost větší jak 30 metrů, provádět jen práce související s vlastním provozem skladu a jeho údržbou,
 • ve skladu lze umístit pouze mechanizaci určenou k manipulaci se skladovanými pyrotechnickými výrobky včetně mechanizace k manipulaci s jinými výrobky, pokud pro ně byl sklad povolen,
 • u hlavního vstupu na vnější straně se umisťuje informační tabule na nehořlavém podkladu, která obsahuje alespoň:

1. číslo rozhodnutí, kterým bylo umožněno sklad používat,

2. maximální počet osob, které se ve skladu mohou pohybovat,

3. maximální množství čisté hmotnosti výbušných látek,

4. instrukce pro případ nouze.

A samozřejmostí je i dodržování požadavků při samotném skladování, tzn. že pyrotechnické výrobky se skladují:

 • podle návodu k použití a označení a pokynů uvedených na výrobku nebo na nejmenším balení pyrotechnického výrobku určeného k prodeji nebo podle požadavků výrobce, nebo pokud jsou pyrotechnické výrobky skladovány v přepravních obalech, tak podle bezpečnostních označení a pokynů uvedených na přepravním obalu,
 • odděleně od hořlavých a hoření podporujících látek,
 • takovým způsobem, aby bylo zabráněno jejich samovolnému pádu a aby bylo zamezeno jejich neúmyslné iniciaci nebo zážehu,
 • v suchu a takovým způsobem, aby jejich teplota nepřesáhla 40 °C, pokud není v označení nebo bezpečnostních pokynech uvedených na výrobku nebo na nejmenším balení pyrotechnického výrobku určeného k prodeji uvedeno jinak,
 • v původních přepravních obalech výrobce nebo dovozce nebo v nejmenším balení pyrotechnického výrobku určeného k prodeji a
 • takovým způsobem, aby jejich neúmyslnou iniciací nebo zážehem bylo minimalizováno ohrožení života a zdraví osob nebo majetku a aby skladovací podmínky neohrožovaly soulad výrobku se základními bezpečnostními požadavky na pyrotechnické výrobky,
 • výrobky se ukládají tak, aby bylo zabráněno jejich samovolnému pádu, přičemž výška skladovaných výrobků se určuje s ohledem na konstrukci a technické parametry udávané výrobcem podle nosnosti spodních vrstev obalů, nosnosti regálu a nosnosti skladu,
 • obaly se ukládají tak, aby byl umožněn snadný přístup k údajům na přepravním obalu jednotlivých pyrotechnických výrobků,
 • poškozené pyrotechnické výrobky se skladují odděleně na místě určeném hospodářským subjektem a zřetelně označené.

Ve všech prostorách, kde jsou skladovány pyrotechnické výrobky, musí být zajištěn zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm a rozpálenými předměty a dále zákaz dalších činností, které by mohly způsobit uvedení pyrotechnického výrobku do funkce, s výjimkou pyrotechnických výrobků, jejichž návod k použití to nevylučuje.

ohňostroj

Obrázek 1 - Ohňostroj

Příloha č.1 - Základní vymezení druhů a kategorií pyrotechnických výrobků

 Zábavní pyrotechnika se dělí na:

 • kategorii  F1, do níž patří zábavní pyrotechnika, která představuje velmi malé nebezpečí a má zanedbatelnou úroveň hluku, a která je určena pro použití na omezených plochách, včetně zábavní pyrotechniky určené k použití uvnitř obytných budov,k
 • kategorii  F2, do níž patří zábavní pyrotechnika, která představuje malé  nebezpečí a má nízkou úroveň hluku a která je určena pro venkovní použití na omezených plochách,
 • kategorii  F3, do níž patří zábavní pyrotechnika, která představuje středně  velké  nebezpečí, je určena pro venkovní použití na otevřených prostranstvích a jejíž úroveň hluku nepoškozuje lidské zdraví,
 • kategorii  F4, do níž patří zábavní pyrotechnika, která představuje velké  nebezpečí,  je  určena  pro  použití  pouze  osobami  s odbornou způsobilostí a jejíž úroveň hluku nepoškozuje lidské zdraví.

Divadelní pyrotechnika se dělí na:

 • kategorii T1, do níž patří divadelní pyrotechnika, která představuje malé nebezpečí,
 • kategorii  T2,  do  níž  patří divadelní pyrotechnika, kterou mohou používat pouze osoby s odbornou způsobilostí.

 Ostatní pyrotechnické výrobky se dělí na:

 • kategorii  P1,  do  níž  patří ostatní pyrotechnické výrobky, které představují malé nebezpečí,
 • kategorii P2, do níž patří ostatní pyrotechnické výrobky, které jsou určeny   pro   manipulaci   nebo   použití  pouze  osobami  s odbornou způsobilostí.

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

Tel: + 420 222 119 999
Fax: + 420 222 780 551
E-mail: civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.06.2020

Lékařské prohlídky u „dohodářů“

Blíží se nám letní prázdniny a s tím spojené období brigád. Bohužel někteří zaměstnavatelé zapomínají, že i brigádníci zaměstnání dohodou o pracích konaných mimo pracovní po...