Šířka uliček – komunikací – část 2.

V předešlém článku jsme se v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) zaměřili na šířky uliček a komunikací pro pěší. V dnešním článku se podíváme na uličky, po kterých se pohybují manipulační prostředky a vozíky.

1. Manipulační uličky pro pojíždění zařízení a vozíků s břemenem

Manipulační ulička je nutná ulička určená pro manipulaci s materiálem při stohování, regálovém stohování, popř. při jiné skladové technologii.

Manipulační uličky slouží pouze pro pojíždění zařízení a vozíků, nesmějí se v nich pohybovat lidé, po jejich stranách nesmějí být provozní místa otevřená do uličky.

Manipulační ulička jednosměrná a obousměrná

Manipulační uličky se dimenzují a vyznačují podle největší šířky projíždějícího zařízení nebo vozíku s břemenem – viz hodnota A na následujících obrázcích. K této hodnotě se u jednosměrné uličky s jedním jízdním pruhem přidávají na každé straně bezpečnostní vůle 200 mm. Potom pro nejmenší šířku uličky s jedním jízdním pruhem (v mm) platí: Š = A + 200 + 200. Šířka uličky se dvěma jízdními pruhy se stanoví obdobně. V tomto případě ke dvěma hodnotám šířky A (šířky A mohou mít i různé velikosti) se připočítají venkovní bezpečnostní vůle 2 x 200 mm a ještě střední potkávací odstup nejméně 400 mm – viz pravý následující obrázek. Pro nejmenší šířku uličky se dvěma jízdními pruhy (v mm) platí: Š = 2A + 200 + 200 + 400.        

Obrázek 1 - Manipulační ulička s jedním jízdním pruhem

Obrázek 2 - Manipulační ulička se dvěma jízdními pruhy

Manipulační uličky pro zakládání manipulačních jednotek do regálů a stohů

Nejmenší šířka je určena největší šířkou použitého zařízení pro zakládání s břemenem, zvětšené o bezpečnostní vůli:

  • 50 mm u zařízení vázaného na regály
  • 100 mm u zařízení nevázaného na regály, pojíždějícího ve vázané dráze
  • 100 mm u zařízení nevázaného na regály, pojíždějícího v nevázané dráze zakládajícího do blokových průjezdných regálů
  • 200mm u zařízení nevázaného na regály, pojíždějícího v nevázané dráze

Při stohování nebo zakládání do regálu čelními vysokozdvižnými vozíky musí šířka uličky (Š) odpovídat vzorci Š = R + x + l + 200, kde R je vnější poloměr otáčení vozíku v mm, X je vzdálenost vyložení paty vidlice od osy předních kol v mm, l je délka vidlice v mm, 200 je bezpečnostní vůle v mm (viz obr. 3).     

Obrázek 3 – Šířka uličky při stohování nebo zakládání do regálu čelními vysokozdvižnými vozíky 

2. Hlavní dopravní cesty

Jedná se o komunikace určené pro dopravu materiálu a občasný pohyb osob, které nepřenášejí břemena (mimo drobnější předměty). Hlavní dopravní cesty se také dimenzují podle šířky jízdního pruhu.

Hlavní dopravní cesta s jedním postranním pruhem

Šířka tohoto pruhu (B) se volí podle největší šířky projíždějícího vozidla, popř. převáženého břemene přesahujícího šířku vozidla, rychlosti a frekvenci dopravy v jízdním pruhu apod. Tato základní šířka se zvětší o šířku postranního pruhu 600 mm, určeného pro občasný pohyb zaměstnanců (který vyplývá z jejich pracovní činnosti), případně o bezpečnostní vůli 200 mm bez přístupu osob, dle následujícího obrázku. V tomto případě pro nejmenší šířku hlavní dopravní cesty (v mm) platí: Š = B + 600 + 200.

Obrázek 4 - Hlavní dopravní cesta s jedním postranním pruhem

Hlavní dopravní cesta se dvěma jízdními a jedním postranním pruhem

Pro hlavní dopravní cestu se dvěma jízdními pruhy je dále nutno přidat ještě střední potkávací odstup 400 mm – obdobně jako u dvousměrné manipulační uličky.

Obrázek 5 - Hlavní dopravní cesta se dvěma jízdními a jedním postranním pruhem

Hlavní dopravní cesta by neměla být spojována s hromadnou komunikací pro pěší. Ve výjimečných a zdůvodněných případech je nutno, při spojování hlavní dopravní cesty s komunikací pro pěší, vedle vyznačené hlavní dopravní cesty  ještě vyznačit hromadnou komunikaci pro pěší o minimální šířce 1 100 mm.

3. Komunikace pro dopravu břemen dle ČSN 73 5105 – výrobní průmyslové budovy

Vedle komunikací pro pěší se musejí vyznačit i komunikace pro dopravu břemen (manipulaci s materiálem), a to z důvodu, aby osoby nevstupovaly do dráhy projíždějící manipulační technice (nejčastěji se jedná o vysokozdvižné vozíky).

  • Počet jízdních pruhů a jejich šířka se určuje v závislosti na použitém druhu dopravy, organizaci výroby a bezpečnostních předpisech.
  • Komunikace s jedním jízdním pruhem musí být v případě obousměrné dopravy opatřena místy pro vyhýbání.
  • Tam, kde je komunikace pro dopravu břemen spojena s komunikací pro pěší, musí být pruh pro pěší viditelně oddělen.
  • Šířka komunikace pro dopravu břemen s jedním jízdním pruhem (viz obr. 6) se rovná šířce vlastního jízdního pruhu, zvětšené na každé straně komunikace o 600 mm. Postranní pruhy se používají pro pohyb pracovníků, vyplývající z jejich pracovní činnosti.

Obrázek 6 - Komunikace s jedním jízdním pruhem

Šířka komunikace o dvou jízdních pruzích se rovná součtu šířek obou vlastních jízdních pruhů, zvětšeném o 400 mm široký střední potkávacípruh a o postranní 600 mm široké pruhy. Pruh je nutné viditelně oddělit.

Obrázek 7 - Komunikace s dvěma nebo více jízdními pruhy

Výčet šíře uliček a komunikací není konečný. Pro správné zajištění BOZP a PO ve Vaší společnosti požádejte svého specialistu BOZP a PO o určení správné šířky komunikací a uliček. Je potřeba dodržovat právní předpisy z hlediska BOZP a PO a předejít tak možným nepříjemnostem – vzniku pracovního úrazu, poškození materiálu, sankce ze strany státních dozorů.Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

Tel: + 420 222 119 999
Fax: + 420 222 780 551
E-mail: civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.06.2020

Lékařské prohlídky u „dohodářů“

Blíží se nám letní prázdniny a s tím spojené období brigád. Bohužel někteří zaměstnavatelé zapomínají, že i brigádníci zaměstnání dohodou o pracích konaných mimo pracovní po...