15.12.2020

Pyrotechnika

Pyrotechnika

S blížícím se koncem roku a příchodem Silvestra opětovně začíná prodej zábavní pyrotechniky (pyrotechnický výrobek určený k zábavním účelům) a pyrotechnických výrobků (výrobky obsahující výbušné látky nebo směs výbušných látek určené k produkci tepla, světla, zvuku, plynu, kouře, nebo kombinace těchto efektů pomocí samoudržujících se exotermických chemických reakcí).

Pyrotechniku si můžeme koupit v podstatě kdekoliv – na trzích, v obchodních domech, ve stáncích, přes internet apod. Ideální je nakupovat tyto výrobky v kamenných obchodech specializovaných na prodej pyrotechniky, neboť se dá předpokládat, že prodejci budou mít kvalitní zboží a budou dodržovat požadavky k zajištění PO (požární ochrana).

Důležité jsou požadavky na zajištění skladování, což mnohdy ve venkovních stáncích nelze úplně dodržet. Jedním z požadavků na skladování je totiž to, že pyrotechnické výrobky se skladují v suchu a takovým způsobem, aby jejich teplota nepřesáhla 40 °C, pokud není v označení nebo bezpečnostních pokynech uvedených na výrobku uvedeno jinak. Může se stát, že do stánku prší/sněží, je vlhko a pyrotechnika navlhne.

Dále je potřeba zdůraznit, že pyrotechnické výrobky se skladují vždy podle návodu k použití a označení a pokynů uvedených na výrobku nebo na nejmenším balení pyrotechnického výrobku určeného k prodeji nebo podle požadavků výrobce, nebo pokud jsou pyrotechnické výrobky skladovány v přepravních obalech, tak podle bezpečnostních označení a pokynů uvedených na přepravním obalu.

Mezi další zásady bezpečného skladování patří:

  • ukládat pyrotechnické výrobky odděleně od hořlavých a hoření podporujících látek,
  • ukládat je takovým způsobem, aby bylo zabráněno jejich samovolnému pádu a aby bylo zamezeno jejich neúmyslné iniciaci nebo zážehu,
  • ponechat je v původních přepravních obalech výrobce nebo dovozce nebo v nejmenším balení pyrotechnického výrobku určeného k prodeji,
  • obaly se ukládají tak, aby byl umožněn snadný přístup k údajům na přepravním obalu jednotlivých pyrotechnických výrobků,
  • poškozené pyrotechnické výrobky se skladují odděleně na určeném místě a zřetelně označené.

 

Prodejce nesmí zapomínat, že může prodávat pouze takovou pyrotechniku, u níž byla posouzena shoda, je v původním balení výrobce, není překročena doba použitelnosti, je opatřena návodem výrobce v českém jazyce, který informuje jak tyto výrobky bezpečně skladovat a používat.

POZOR! Veškerá zábavní pyrotechnika musí být označena CE v souladu se zákonem.

V každém prostoru, kde se pyrotechnika prodává, musejí být zajištěny podmínky PO (požární ochrana) – v blízkosti musí být umístěn k bezprostřednímu použití alespoň jeden přenosný hasicí přístroj vodní nebo pěnový s hasicí schopností alespoň 13 A nebo přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností alespoň 21 A, a to nad rámec požadavků uvedených ve vyhlášce o požární prevenci. Z toho vyplývá, že pokud je například prodejna vybavena dle požárně bezpečnostního řešení stavby nebo jiného dokumentu např. 3 hasícími přístroji, musí být v období prodeje pyrotechniky prodejní prostor doplněn o 1ks PHP, aby byly zajištěny požadavky požární ochrany.

Z dokumentace PO (požární ochrana) nezapomeňte na požární poplachovou směrnici a případně také požární řád obsahující podmínky pro bezpečné skladování pyrotechniky.

Ve všech prostorách, kde jsou skladovány pyrotechnické výrobky, musí být zajištěn zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm a rozpálenými předměty a dále zákaz dalších činností, které by mohly způsobit uvedení pyrotechnického výrobku do funkce, s výjimkou pyrotechnických výrobků, jejichž návod k použití to nevylučuje.

  • Pyrotechnický výrobek si nemůže koupit každý. Pyrotechnika se dělí do kategorií a v zásadě platí, že: osoby nad 15 let si mohou koupit pyrotechnické výrobky kategorie F1,
  • osoby nad 18 let pyrotechnické výrobky kategorie F2, T1 nebo P1,
  • osoby nad 21 let pyrotechnické výrobky kategorie F3 anebo mají osvědčení o odborné způsobilosti.

Závěrem bychom rádi zdůraznili, že skladovat, popř. prodávat pyrotechniku nelze v jakékoliv budově – budova by k tomuto účelu měla být zkolaudována a možnost prodeje pyrotechniky by mělo být uvedeno i v požárně bezpečnostním řešením stavby.

Základní vymezení druhů a kategorií pyrotechnických výrobky 

Zábavní pyrotechnika se dělí na:

 a) kategorii F1, do níž patří zábavní pyrotechnika, která představuje velmi malé nebezpečí a má zanedbatelnou úroveň hluku, a která je určena pro použití na omezených plochách, včetně zábavní pyrotechniky určené k použití uvnitř obytných budov,

 b) kategorii F2, do níž patří zábavní pyrotechnika, která představuje malé nebezpečí a má nízkou úroveň hluku a která je určena pro venkovní použití na omezených plochách,

 c) kategorii F3, do níž patří zábavní pyrotechnika, která představuje středně velké nebezpečí, je určena pro venkovní použití na otevřených prostranstvích a jejíž úroveň hluku nepoškozuje lidské zdraví,

 d) kategorii F4, do níž patří zábavní pyrotechnika, která představuje velké nebezpečí, je určena pro použití pouze osobami s odbornou způsobilostí a jejíž úroveň hluku nepoškozuje lidské zdraví

Divadelní pyrotechnika se dělí na:

 a) kategorii T1, do níž patří divadelní pyrotechnika, která představuje malé nebezpečí,

 b) kategorii T2, do níž patří divadelní pyrotechnika, kterou mohou používat pouze osoby s odbornou způsobilostí

Ostatní pyrotechnické výrobky se dělí na:

 a) kategorii P1, do níž patří ostatní pyrotechnické výrobky, které představují malé nebezpečí,

 b) kategorii P2, do níž patří ostatní pyrotechnické výrobky, které jsou určeny pro manipulaci nebo použití pouze osobami s odbornou způsobilostí.

Obrázek 1 - Silvestr bez ohňostroje si už dnes ani nedokážeme představit

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.11.2023

Pozor na požáry spalinových cest

Pozor na požáry spalinových cest

Opět se blíží zimní období a chladnější dny. Proto již spousta obyvatel a firem zahájila topnou sezónu. Na co je ale potřeba se připravit, aby byly splněny požadavky požární ochrany...

01.11.2023

Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb.

Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb.

Jedním z velmi důležitých předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Toto NV bylo ji...