17.02.2015

Rizika v administrativě

Stále více a více lidí pracuje v administrativní sféře a vůbec si neuvědomuje, že i jim hrozí riziko vzniku úrazu nebo nemoci z povolání. Samozřejmě, že rizik je podstatně méně než ve výrobním sektoru, ale přesto se s nimi můžeme setkat i v obyčejné kanceláři a v žádném případě je nesmíme podcenit. A co to vůbec riziko je?


Riziko má několik různých definic, ale nejčastěji je definováno jako kombinace pravděpodobnosti a rozsahu možného zranění nebo poškození zdraví zaměstnance vystaveného v pracovním procesu jednomu nebo více potencionálním zdrojům ohrožení zdraví.


Jedním z hlavních důvodů, proč se vůbec riziky zabývat, je splnění základních požadavků legislativy, neboť mít vypracovaný seznam rizik je jedním z hlavních požadavků zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.). Zákoník práce v paragrafu 102 říká: Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům. Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce dosud zařazené podle zvláštního právního předpisu jako rizikové mohly být zařazeny do kategorie nižší.


Je tedy úplně jedno, zda se firma zabývá výrobou automobilů, lisováním plastů, dřevorubectvím nebo účetnictvím – pokaždé musí mít vyhodnocena rizika a přijata opatření. Pojďme se nyní podívat na nejčastější rizika, a popřípadě i opatření, v administrativě.


Tabulka 1 - Nejčastější rizika a opatření v administrativě

Riziko Opatření
Zakopnutí, uklouznutí, pád V prostorách firmy se pohybovat se zvýšenou opatrností a při chůzi po schodech se přidržovat zábradlí nebo madel; Sledovat kvalitu povrchu podlah a na nedostatky upozornit vedoucí zaměstnance.
Úder, náraz o ostré hrany (nábytek, stoly, skříně...) Vhodné rozmístění pracoviště; Dostatek prostoru kolem nábytku; Zavírání dvířek skříní, zasouvání
zásuvek stolů a skříněk.
Psychická zátěž, stres při jednání se zákazníky, spolupracovníky Zvyšování psychické odolnosti ve speciálních kurzech; Školit se v jednání s lidmi, zvládání emocí a v komunikačních dovednostech.
Poškození rukou následkem škrábnutí, bodnutí, říznutí, skřípnutí, přimáčknutí, apod. při práci s kancelářskými pomůckami  Správné zacházení s kancelářskými pomůckami; Pracovat se zvýšenou opatrností a pozorností.
Pád předmětů a věcí na nohu (např. ze stolu, z regálů apod.) Udržování pořádku na stolech a ve skříních; Rovnoměrné ukládání předmětů do skříní a regálů; Nepřetěžování polic, regálů.
Poškození rukou následkem škrábnutí, bodnutí, říznutí, skřípnutí, přimáčknutí, apod. při obsluze tiskáren, kopírovacích a skartovacích zařízení, apod. Pracovat se zvýšenou opatrností a pozorností; Dodržovat pokyny uvedené v návodu k obsluze.
Zasažení elektrickým proudem při dotyku s obnaženou částí přívodu, poškozeným vypínačem, a/nebo při jiné činnosti či obsluze el. zařízení (PC, kuchyňské spotřebiče...) Zajistit pravidelné kontroly a revize el. a/nebo plynových spotřebičů, el. kabelů, prodlužovacích přívodů a šňůr; Účastnit se školení zaměstnanců podle vyhl.č.50/78 Sb. §§ 3 a 4 a školení pro poskytování první pomoci při úrazech el. proudem; Před použitím vizuálně zkontrolovat stav el. zařízení
Poškození horních a/nebo dolních končetin následkem manipulace s vřelými pokrmy či nápoji nebo dotyku s horkým povrchem spotřebičů (opaření, popálení, apod.) Přenášet horké nebo vroucí tekutiny se zvýšenou opatrností; Používat elektrické nebo plynové spotřebiče (např. mikrovlnné trouby, varné konvice, vařiče, apod.) se zvýšenou opatrností.
Bolest hlavy a zad při práci s PC Upravit si nastavení sedáku a opěrky zad u židle podle svých potřeb; Měnit polohy těla; Provádět doporučené cviky.
Namožení horních končetin při práci s PC Opírat zápěstí o stůl při psaní na klávesnici; Opírat předloktí o stůl nebo o opěrky židle nastavené do jedné roviny s deskou stolu.
Namožení dolních končetin při práci s PC Střídat polohu nohou: chodidla ponechat na podlaze při zachování pravého úhlu mezi stehnem, kolenem a lýtkem a následně je opírat o stavitelné podložky/opěrky v úhlu cca 30 stupňů.
Psychická zátěž, stres při práci s PC Mezi jednotlivými úseky nepřetržité práce dodržovat bezpečnostní přestávky nebo vystřídat činnosti.
Únava, bolest hlavy při práci s PC Umístit obrazovky tak, aby se na nich neodrážely světelné zdroje nebo sluneční svit; Dodržovat vzdálenost očí od horního okraje obrazovky (min. 400 optim. 600 mm); Nepoužívat obrazovky, na nichž dochází ke kmitání znaků, řádků, apod.


Jak je vidět z výše uvedené tabulky, rizik v administrativě je dost a dost a to jsme uvedli jen ty základní. NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, řeší např. problematiku rozměrů pracovní roviny, pracovního místa a také hygienické požadavky na zobrazovací jednotky takto:

Výška pracovní roviny musí odpovídat tělesným rozměrům zaměstnance, základní pracovní poloze, hmotnosti předmětů a břemenům, se kterými je v rámci pracovní činnosti manipulováno, a zrakové náročnosti při práci.
Při práci vsedě je optimální výška pracovní roviny nad sedákem u mužů 220 až 310 mm, u žen 210 až 300 mm. Základní výška sedáku nad podlahou je 400 + 50 mm (viz obrázek č. 1).


Na obrazovce zobrazovací jednotky se nesmí vyskytovat kmitání, plavání či poskakování znaků, řádků, střídání jasů a podobně. Jas a kontrast mezi znaky a pozadím na obrazovce musí být snadno regulovatelný i vzhledem k okolním podmínkám. Obrazovka musí svou konstrukcí umožňovat posunutí, natáčení a naklánění podle potřeby
zaměstnance. Musí být umístěna tak, aby na ní nevznikaly reflexy ze svítidel či z jiných zdrojů, jako jsou okenní otvory, světlé stěny, nábytek a podobně. Vzdálenost obrazovky od očí pro obvyklou kancelářskou práci nesmí být menší než 400 mm, jas obrazovky nesmí být menší než 35 cd/m2.
Klávesnice musí být při trvalé práci oddělena od obrazovky, aby zaměstnanci umožnila zvolit nejvhodnější pracovní polohu. Volná plocha mezi předním okrajem desky stolu a spodní hranou klávesnice musí umožňovat opření rukou i zápěstí. Povrch klávesnice musí být matný, aby na něm nevznikaly reflexy. Písmena, číslice a symboly na tlačítkách musí být dobře čitelné a kontrastní proti pozadí.
Rozměry desky stolu musí být zvoleny tak, aby bylo možné proměnlivé uspořádání obrazovky, klávesnice a dalšího zařízení. Deska pracovního stolu a dalšího zařízení musí být matná, aby na ní nevznikaly reflexy.
Držák pro písemnosti musí být umístěn co nejblíže k obrazovce, tak aby pohyby hlavy a očí byly omezeny na minimum. Opěrka pro dolní končetiny musí být poskytnuta každému, kdo ji vyžaduje.


Je vidět, že ani rizika v administrativě nelze podcenit. Je důležité vybavit pracoviště tak, aby prostředky a zařízení byly bezpečné a nezpůsobovaly pracovníkům žádná nebezpečí nebo nepředvídatelné situace. Nevyplatí se ani podceňovat nákup kvalitnějších počítačů a vhodných pracovních židlí, neboť zdraví a bezpečnost zaměstnanců by mělo být to nejdůležitější pro každého zaměstnavatele.


Obrázek 1 - Vhodná ergonomie při práci s PC, Zdroj: www.google.cz

Obrázek 1 - Vhodná ergonomie při práci s PC, Zdroj: www.google.cz

Autor: Ing. Kateřina Petrová, specialista BOZP a PO, civop@civop.cz

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

01.07.2024

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

V roce 2022, kdy ještě doznívala pandemie a zároveň započala energetická krize, došlo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) k novele nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ...

15.06.2024

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Pracovní úrazy jsou nepříjemnou součástí pracovního prostředí jakékoliv společnosti, a to nejen z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). K pracovnímu úrazu může doj...