Ruční manipulace s břemeny

Každý den něco zvedneme, přeneseme, položíme. Děláme to rutinně a ani se nad tím nějak zvlášť nepozastavujeme. Jak je to ale s ruční manipulací s břemeny, pokud jsme zaměstnanci ve firmě? Je jedno, jak břemeno zvedneme, kolik vůbec můžeme zvednout, a co to přesně je ruční manipulace s břemeny? Pojďme se na tuto problematiku, kterou se bezpečnost a ochrana zdraví při práci zaobírá, podívat trochu blíž, a to z pohledu jak zaměstnavatele, tak zaměstnance.

 

Podle  § 28 NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, se ruční manipulací s břemenem rozumí přepravování nebo nošení břemene jedním nebo současně více zaměstnanci včetně jeho zvedání, pokládání, strkání, tahání, posunování nebo přemisťování, při kterém v důsledku vlastností břemene nebo nepříznivých ergonomických podmínek může dojít k poškození páteře zaměstnance nebo onemocnění z jednostranné nadměrné zátěže. Za ruční manipulaci s břemenem se pokládá též zvedání a přenášení živého břemene.

 

Zaměstnavatelé by se měli snažit ruční manipulaci s břemeny omezit na minimum. Bohužel ne všude lze pro přenesení břemen použít např. vozík, a tak je potřeba zapojit lidskou sílu. NV zaměstnavateli nařizuje, že před zahájením práce spojené s ruční manipulací s břemenem musí být zaměstnanec seznámen, pokud možno, s přesnými údaji o hmotnosti a vlastnostech břemene, o umístění jeho těžiště, nejtěžší straně břemene, o jeho správném uchopení a zacházení s břemenem a s rizikem, jemuž může být zaměstnanec vystaven při nesprávné ruční manipulaci s břemenem, zejména

a)       s možností poškození bederní páteře při otáčení trupu, prudkém pohybu břemene, při vratkém postoji, při zvýšené fyzické námaze nebo při excentrickém umístění těžiště břemene,

b)      s nedostatky, které ztěžují manipulaci, zejména s nedostatkem prostoru ve svislém směru, s prací na nerovném, kluzkém nebo vratkém povrchu nebo v nevyhovujících mikroklimatických podmínkách,

c)       se stavy, které zvyšují riziko poškození páteře vlivem příliš časté nebo příliš dlouho trvající fyzické námahy, nedostatečného tělesného odpočinku, nedostatečné doby na zotavení nebo práce ve vnuceném pracovním tempu.

 

Zejména je důležité upozornit na správný postup zvedání břemene – tady totiž dochází velice často k pracovním úrazům – náhlá a prudká bolest zad. Ruku na srdce – kdo z Vás zvedá břemeno z podřepu?

Obrázek 1 – Správné zvedání břemen, zdroj: Státní zdravotní ústav

Bezpečnost práce hraje při manipulaci s břemeny velkou roli. I když jsou zaměstnanci pravidelně školeni, přesto jsou úrazy vzniklé právě při manipulaci s břemenem velmi časté. Ať už jde o zbrklost, nepozornost nebo jen shodu náhod, následky si někteří zaměstnanci mohou nést dlouhé roky, zejména jde-li o problém se zády.  NV č. 101/2005 Sb. proto říká, že při ruční manipulaci s břemeny musí být používány takové pracovní postupy, aby se předcházelo úrazům a poškození zdraví zaměstnanců, způsobeným zejména přiražením břemene, jeho vysmeknutím, zraněním o povrch břemene, uklouznutím, zakopnutím při manipulaci s břemenem, sesutím břemen způsobeným nedostatečným upevněním, naražením nebo pádem břemene při zdvihání, přenášení, spouštění nebo nárazem zaměstnance na dopravní prostředek a na uložené předměty.

 

A jak těžké břemena můžeme při dobrých úchopových možnostech přenášet?

Muži:

 • při občasném zvedání a přenášení 50 kg,
 • při častém zvedání a přenášení 30 kg,
 • kumulativní hmotnost ručně manipulovaných břemen nesmí u mužů překročit 10 000 kg za osmihodinovou pracovní dobu.

 Ženy:

 • při občasném zvedání a přenášení břemene ženou by neměla jeho hmotnost překročit 20 kg,
 • při častém zvedání a přenášení by hmotnost břemene neměla překročit 15 kg,
 • při práci vsedě nesmí překročit hmotnost manipulovaného břemene 3 kg,
 • kumulativní hmotnost ručně manipulovaných břemen nesmí u žen překročit maximální celkovou hmotnost břemen 6 500 kg za osmihodinovou směnu.

 

Těhotným ženám jsou zakázány práce:

 • spojené s ruční manipulací s břemenem, jehož hmotnost při občasné manipulaci překračuje 10 kg nebo při časté manipulaci 5 kg,
 • při nichž směnová kumulativní hmotnost ručně manipulovaného břemene překračuje 2000 kg za průměrnou směnu,
 • vykonávané vsedě, spojené s častým zvedáním nebo přenášením břemene o hmotnosti vyšší než 2 kg.

 

Mladistvým zaměstnancům jsou zakázány práce:

 • spojené s ruční manipulací s břemenem, jehož hmotnost při občasné manipulaci překračuje u chlapců 20 kg nebo při časté manipulaci 15 kg, u dívek pak při občasné manipulaci 15 kg nebo při časté manipulaci 10 kg,
 • při nichž směnová kumulativní hmotnost ručně manipulovaného břemene překračuje u chlapců 5500 kg a u dívek 4000 kg za průměrnou směnu,
 • vykonávané vsedě chlapci, spojené s častým zvedáním a přenášením břemene o hmotnosti vyšší než 4,5 kg, nebo dívkami o hmotnosti vyšší než 2,5 kg.

 

Pzn. Občasným zvedáním a přenášením břemene se rozumí zvedání a přenášení břemene nepřesahující souhrnně 30 minut v průměrné osmihodinové směně.

Častým zvedáním a přenášením břemene se rozumí zvedání a přenášení břemene přesahující souhrnně 30 minut v průměrné osmihodinové směně.

 

POZOR! Práce spojená s ruční manipulací s břemenem překračující stanovené hygienické limity musí být přerušována bezpečnostními přestávkami v trvání 5 až 10 minut po každých 2 hodinách od započetí výkonu práce nebo musí být zajištěno střídání činností nebo zaměstnanců.

 

Bezpečnost práce se při ruční manipulaci s břemeny nesmí podcenit. Vzniklé úrazy se mohou léčit i několik měsíců a zaměstnavatel musí zraněného zaměstnance dočasně nahradit jiným, což je i pro něj mnohdy obtížné. Proto je lepší zaměstnance neustále upozorňovat na možná rizika a nebezpečí, než následně vyplňovat Záznamy o úrazech. 

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

Tel: + 420 222 119 999
Fax: + 420 222 780 551
E-mail: civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.01.2020

Rizikové práce

Podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a jejich rizikovosti pro zdraví se práce zařazují do čtyř kategorií. Kritéria, faktory a limity pro zařazení prac...