Posouzení požárního nebezpečí a dokumentace zdolávání požáru

Požární ochrana nám po delší době přinesla větší změnu týkající se dokumentace. Důvodem je to, že 1. srpna 2017 vešel v účinnost nový zákon č. 229/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Pro nás je podstatná změna v části druhé, která se týká změny zákona o požární ochraně (zákon č. 133/1985 Sb.).

 Pokud právnická osoba a podnikající fyzická osoba provozuje činnost s vysokým požárním nebezpečím, může tuto činnost provozovat za podmínky, že orgán státního požárního dozoru schválí posouzení požárního nebezpečí. Posouzení požárního nebezpečí může zpracovat pouze osoba odborně způsobilá. Dokument poté právnická nebo podnikající fyzická osoba musí předložit ve dvou vyhotoveních ke schválení orgánu státního požárního dozoru. Dříve stačilo dokument jen „předložit“, nyní již musí být schválený.

 Posouzení požárního nebezpečí obsahuje:

a) popis a posouzení rizik z hlediska možnosti vzniku a šíření požáru a ohrožení osob, zvířat a majetku,

b) zhodnocení možnosti provedení záchranných prací a účinné likvidace požáru, včetně popisu jeho možných následků,

c) systém řízení požární ochrany a

d) návrhy na opatření ke snížení rizika možnosti vzniku a šíření požáru a ohrožení osob, zvířat a majetku, návrhy na provedení záchranných prací a návrhy opatření k účinné likvidaci požáru, včetně stanovení lhůt k jejich plnění.

 Dále je důležité vědět, že právnické osoby a podnikající fyzické osoby mohou provozovat činnost s vysokým požárním nebezpečím nebo činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, u které nejsou běžné podmínky pro zásah, za podmínky, že orgán státního požárního dozoru schválí dokumentaci zdolávání požárů.

 Dokumentaci zdolávání požáru může zpracovat osoba odborně způsobilá nebo technik požární ochrany. Dokument poté právnická nebo podnikající fyzická osoba musí předložit ve dvou vyhotoveních ke schválení orgánu státního požárního dozoru.

Dokumentaci zdolávání požárů tvoří operativní plán a operativní karta, které upravují zásady rychlého a účinného zdolávání požárů a záchrany osob, zvířat a majetku v objektech právnických osob a podnikajících fyzických osob.

 Operativní plán tvoří

a) základní text

b) vyjímatelná příloha, která obsahuje

1. textovou část

2. grafickou část

Součástí vyjímatelné přílohy může být také operativní karta.

 Operativní karta je zjednodušenou formou operativního plánu a zpracovává se zpravidla v případech, kdy se složité podmínky pro zásah vyskytují v jednom stavebním objektu. Operativní kartu tvoří textová a grafická část.

Vyjímatelná příloha operativního plánu nebo operativní karta je uložena u jednotky hasičského záchranného sboru kraje předurčené požárním poplachovým plánem kraje nebo okresu a u jednotky hasičského záchranného sboru podniku. Není-li jednotka hasičského záchranného sboru podniku zřízena, je dokumentace zdolávání požárů uložena u právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby na jiném trvale přístupném místě.

 Postup schválení posouzení požárního nebezpečí i dokumentace zdolávání požáru je v podstatě stejný.

Neshledá-li orgán státního požárního dozoru ve výše uvedených dokumentech nedostatky, tak dokumenty schválí.

Zjistí-li orgán státního požárního dozoru, že předložená dokumentace vykazuje obsahové nedostatky, pro které ji nelze schválit, vrátí ji zpět předkladateli s uvedením zjištěných nedostatků a současně stanoví přiměřenou lhůtu pro opětovné předložení po odstranění zjištěných nedostatků. Řízení lze přerušit na dobu stanovenou pro odstranění nedostatků a opětovné předložení.

Neodstraní-li předkladatel nedostatky ve lhůtě stanovené podle odstavce výše, orgán státního požárního dozoru vydá rozhodnutí o neschválení dokumentace zdolávání požárů nebo rozhodnutí o neschválení dokumentace posouzení požárního nebezpečí.

 

POZOR! Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která provozuje činnost s vysokým požárním nebezpečím bez odsouhlaseného posouzení požárního nebezpečí nebo provede v rozporu s § 6a odst. 7 zákona č. 133/1987 Sb. změnu, která má vliv na obsah schváleného posouzení požárního nebezpečí, se uloží pokuta až do výše 10 000 000 Kč.

Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která provozuje činnost s vysokým požárním nebezpečím nebo činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, u které nejsou běžné podmínky pro zásah, bez odsouhlasení dokumentace zdolávání požárů nebo provede v rozporu s § 6b odst. 7 zákona č. 133/1987 Sb. změnu, která má vliv na obsah schválené dokumentace zdolávání požárů, se uloží pokuta až do výše 10 000 000 Kč.

Obrázek 1 - Součástí operativní karty je i umístění objektu

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

Tel: + 420 222 119 999
Fax: + 420 222 780 551
E-mail: civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.06.2020

Lékařské prohlídky u „dohodářů“

Blíží se nám letní prázdniny a s tím spojené období brigád. Bohužel někteří zaměstnavatelé zapomínají, že i brigádníci zaměstnání dohodou o pracích konaných mimo pracovní po...