12.06.2015

Určení vnějších vlivů

Co jsou vnější vlivy (dále jen VV)?


Vnější vlivy jsou základní charakteristiky důležité pro:

 • projektanta při výběru elektrického zařízení navrhované elektroinstalace,
 • montážní firmu, která posuzuje, zda se skutečné podmínky na stavbě shodují s dokumentací díla
 • revizního technika při vypracování výchozí nebo pravidelné revize elektroinstalace
 • provozovatele (zaměstnavatele)elektrického zařízení/elektroinstalace při změně užívání stavby
 • Vypracování požární zprávy k užívání objektu.
 • Vypracování zprávy BOZP pro provozovatele a zaměstnance pracující v tomto objektu kde jsou zohledněna všechna rizika, která mohou v objektu nastat a určení pracovních pomůcek pro práci v tomto objektu či jeho částech.

Jaká legislativa se k tématu VV vztahuje?

 1. ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 + příloha A - Výběr a stavba elektrických zařízení-Všeobecné předpisy
 2. Legislativa: Zákon 309/2006 Sb. §4, odstavec 1, písm. C (Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.)
 3. NV 101/2005 Sb., §3, odstavec 4 (Zaměstnavatel při plnění zákonné povinnosti zajistí stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení, s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technického stavu pracovních a výrobních prostředků a zařízení a v souladu s výsledky předcházejících kontrol, zkoušek či revizí, po dobu provozu a používání pracoviště.

Jak a kdo zpracovává VV


VV má formu protokolu, který je vypracován odbornou komisí. V komisi musí být zastoupeny všechny odbornosti, které mají znalosti o provozu a instalovaných technologiích. Především pak technolog, správce budov, či vedoucí údržby (znalec možných situací, jaké mohou nastat), specialisté požární ochrany, bezpečnosti práce a Revizní technik elektro z rozsahem zkoušky E1A-E1B podle typu prostředí. Výčet profesí jistě není úplný a bude se lišit podle rozsahu a účelu stavby.
Účastníkem komise pro vypracování protokolu o určení vnějších vlivů je i specialista, který se osobně (fyzicky) nezúčastnil jednání komise, ale své požadavky předložil písemnou formou. Takový účastník musí z hlediska jím vnášených požadavků svým podpisem dodatečně schválit protokol o určení vnějších vlivů. Nastanou-li změny v projektu (stavebním, technologickém apod.) nebo v užívání objektu, musí se všichni účastníci komise zpracovávající původní protokol vyjádřit, zda je nutné protokol měnit či nahradit. Specialista v oboru elektro rovněž posoudí, zda není vzhledem ke změně nutné přizvat další specialisty.

Příklad protokolu o určení vnějších vlivů


Následující vzor protokolu o určení vnějších vlivů obsahuje základní informace.

 1. Do protokolu může být v případě potřeby zapracován i návrh na konkrétní řešení elektrických rozvodů s ohledem na určené vnější vlivy.
 2. Členové komise musí být pracovníci zodpovědní za profesi, kterou při tvorbě protokolu o určení vnějších vlivů zastupují.
 3. Podklady použitými pro vypracování protokolu se u projektové dokumentace rozumí uvedení jejího stupně a data jejího vyhotovení. Rovněž je v tomto bodě vhodné upozornit na nutnost posoudit vliv případných změn v projektové dokumentaci na závěry vyplývající z tohoto protokolu. – Stavebním materiálem se rozumí všechen materiál použitý na hrubou stavbu i dokončovací práce, tedy i obklady stěn a stropů, pevné povrchy podlah.
 4. Počty osob v administrativních objektech (vztaženo k jednotlivým prostorům v místnostech) musí dodat projektant stavební části nebo architekt. Tyto údaje (kromě dalších) jsou zásadní již při prvotním stanovení vnějších vlivů pro projekt pro stavební řízení.
 5. Bude-li z jakéhokoliv důvodu vhodné, aby byly osoby pracující v objektu kvalifikované v souladu s vyhláškou č. 50/1978 Sb., je třeba tento požadavek v protokolu uvést. V tomto případě je rovněž nutné v protokolu vymezit prostory přístupné laické veřejnosti. Uvedené prostory je vhodné vymezit i ve výkresové dokumentaci.

V protokolu o určení vnějších vlivů je rovněž nutné stanovit povinnost zajistit vypracování provozního řádu (v souladu s požadavky TIČR a SÚIP).

 1. Při odkazu na způsob řešení elektroinstalace v prostoru řešeném normou je třeba zvážit, zda v daném prostoru nevstupují do řešení doplňující faktory, na které je nutné brát ohled, a dále, zda působnost normy pokrývá celý, skutečný prostor (např. zda ČSN 33 2000-7-702 ed. 2 pokrývá celý prostor haly plaveckého bazénu).
 2. Normy, na které je v protokolu o určení vlivů odkaz, je nutné uvádět včetně případné edice vydání (ed. 2, ed. 3), popř. je vhodné je doplnit datem vydání. Je-li v rámci projektu část elektroinstalace opravována (a tedy bude opravena podle normy platné v době vzniku této části) a vychází se např. v návaznosti nové části na ni, je nutné tuto skutečnost v protokolu uvést.
 3. U objektů, kde se na práci podílí více různých specialistů jednoho oboru (např. několik specialistů různých technologií), je vhodné tuto skutečnost v úvodním listu protokolu o určení vlivů rozepsat. Zároveň je třeba takto doplnit i podpisovou část protokolu.
 4. Protokol o určení vlivů je z hlediska možných právních dopadů velmi důležitý dokument. Proto by měl být takto vyhotoven a spravován.
 5. Rozšíření informací podávaných protokolem je na účastnících jeho vypracování.

Určování prostoru podle působení vnějších vlivů

Na podkladě určení vnějších vlivů pro potřeby posouzení nebezpečí elektrického úrazu (úraz elektrickým proudem, elektrickým či elektromagnetickým polem), který může nastat při provozu elektrického zařízení, se prostory člení na normální, nebezpečné a zvlášť nebezpečné. Prostory normální Prostory normální jsou takové, v nichž je používání elektrického zařízení považováno za bezpečné, protože působením vnějších vlivů nedochází ke zvýšení nebezpečí úrazu elektrickým proudem, pokud elektrická zařízení a jejich používání odpovídají ustanovením, která se jich týkají.

Závěrem: k čemu Protokol slouží?

Protokol o určení vnějších vlivů především vypovídá o tom, jak má být zařízení chráněno v závislosti na prostorech, ve kterých je provozováno.
Tvoří podklad pro zpracování plánu údržby, projektů, revizí, postupů prací a instalací nových i rozšiřujících zařízení či technologií. Dokument také ovlivňuje přípravu revizního technika na vykonání výchozí nebo pravidelné revize elektrického zařízení.
Podle nebezpečnosti prostředí se stanovuje interval pravidelných revizí. Ten může být od každoročních revizí (u zvlášť nebezpečných prostředí) až po revize jednou za pět let. Pravidelnost revizí by měla být uvedena v samotném Protokolu, případně v revizní zprávě.
Revizní technik může dobu platnosti revizní zprávy zkrátit a to z důvodů nalezených závad na elektroinstalaci či stáří elektroinstalace. V žádném případě však nemůže termíny revizí prodloužit a musí vycházet z platných norem, legislativních předpisů a nařízení vlády.

Autor: Miroslav Valcek, specialista BOZP a PO, civop@civop.cz

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

01.07.2024

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

V roce 2022, kdy ještě doznívala pandemie a zároveň započala energetická krize, došlo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) k novele nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ...

15.06.2024

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Pracovní úrazy jsou nepříjemnou součástí pracovního prostředí jakékoliv společnosti, a to nejen z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). K pracovnímu úrazu může doj...