Základní pojmy v oblasti nakládání s chemickými látkami a směsmi

Téměř na každém pracovišti můžeme najít nějakou chemickou látku nebo směs (CHLaS), kterou zaměstnanci více či méně často používají při své běžné pracovní činnosti. Bohužel v rámci kontrol bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) zjišťujeme, že zaměstnanci mnohdy vůbec neznají nebezpečné vlastnosti dané chemické látky nebo směsi, nic jim neříkají ani H-věty a P-věty a jen obtížně si vybaví některý ze symbolu nebezpečnosti. Přitom nakládání s chemickými látkami a směsmi je jedním z rizik a zaměstnavatel by měl v rámci školení BOZP myslet i na to, že by zaměstnancům měly být sděleny i informace týkající se nakládání s CHLaS.

Pojďme se nyní přiblížit základní pojmy týkající se CHLaS

  • Chemická látka - chemický prvek a jeho sloučeniny v přírodním stavu nebo získané výrobním procesem, včetně všech přídatných látek nutných k uchování jeho stability a všech nečistot vznikajících v použitém procesu, avšak s vyloučením všech rozpouštědel, která lze oddělit bez ovlivnění stability látky nebo změny jejího složení.
  • Chemická směs - směs nebo roztok složený ze dvou nebo více látek.
  • Nebezpečné chemické látky a/nebo směsi - jedná se o látky a/nebo směsi, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností (např. toxické, hořlavé, výbušné, látky nebezpečné pro zdraví atd.).
  • Nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi se rozumí jejich výroba, dovoz, distribuce, prodej, používání, skladování, balení, označování a vnitropodniková doprava. Takže pokud zaměstnanec třeba jen jednou týdně vezme do ruky CHLaS a použijete ji např. k čištění, již se jedná o nakládání.

Dále je důležité vědět, že při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi je každý povinen chránit zdraví fyzických osob a životní prostředí a řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, standardními větami označujícími specifickou rizikovost a nebezpečnost a standardními pokyny pro bezpečné zacházení.

Výstražné symboly, standartní věty a pokyny – o co se jedná?

  • Výstražný symbol nebezpečnosti je složené grafické zobrazení obsahující symbol a další grafické prvky, například orámování, vzor pozadí nebo barvu, jež mají sdělovat specifické informace o daném druhu nebezpečnosti. Stejný výstražný symbol může být pro více tříd nebezpečnosti.

Nachlas

Obrázek 1 - Výstražné symboly nebezpečnosti

  • Signální slovo je slovo označující příslušnou úroveň závažnosti nebezpečnosti za účelem varování čtenáře před možným nebezpečím; rozlišují se tyto dvě úrovně:

"nebezpečí" je signální slovo označující závažnější kategorie nebezpečnosti;

"varování" je signální slovo označující méně závažné kategorie nebezpečnosti.

  • Standardní věta o nebezpečnosti (Hazard statement, odtud H-věta) je věta přiřazená dané třídě a kategorii nebezpečnosti, která popisuje povahu nebezpečnosti dané nebezpečné látky nebo směsi, případně i včetně stupně nebezpečnosti.
  • Pokyny pro bezpečné zacházení (Precautionary statement, odtud P-věta) je věta popisující jedno nebo více doporučených opatření pro minimalizaci nebo prevenci nepříznivých účinků způsobených expozicí dané nebezpečné látce nebo směsi v důsledku jejího používání nebo odstraňování.

A proč je důležité z hlediska BOZP tohle všechno vědět? Všechny uvedené skutečnosti nás upozorňují na možné riziko, které nám hrozí v souvislosti s nakládáním s nebezpečnou CHLaS - zda je látka nebo žíravá, výbušná, toxická, hořlavá atd., H-věta nebezpečnost ještě více upřesňuje – např. extrémně hořlavý aerosol.

P-věty nás zase informují, jak s látkou bezpečně zacházet – např. uchovávat v chladu, mimo dosah dětí, že máme použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky atd.

 

Všechny tyto informace musí být uvedeny na obale CHLaS a v bezpečnostním listu, popřípadě v Písemných pravidlech, se kterými musejí být všichni zaměstnanci prokazatelně seznámeni, ale o tom až v dalším článku, který bude věnován bezpečnostnímu listu a Písemným pravidlům.

 

 

 

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

Tel: + 420 222 119 999
Fax: + 420 222 780 551
E-mail: civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.06.2020

Lékařské prohlídky u „dohodářů“

Blíží se nám letní prázdniny a s tím spojené období brigád. Bohužel někteří zaměstnavatelé zapomínají, že i brigádníci zaměstnání dohodou o pracích konaných mimo pracovní po...